RAHMÎ, Abdürrahîm Efendi (Tatar Rahmî)

(d. ?/? - ö. 1187/1773-74)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl ismi Abdürrahîm'dir. Tatar Rahmi olarak meşhur oldu (Kılıç: 60). Rahmî, Sicill-i Osmanî’de verilen bilgiye göre Hoca Sadeddin Efendi’nin sülalesinden olup 1152/1739’da müderris ve 1183/1769-70’de Selânik mollası oldu (Akbayar vd. 1996: 1343). Şefkat Tezkiresine göre 1187/1773 yılında vefat etti (Kılıç: 60). Şefkat (Kılıç: 60-61) ve Silahdar-zâde (15b) tezkirelerinde iki gazeli yer almaktadır. 

Kaynakça

Akbayar, Nuri, Seyit Ali Kahraman ve Yücel Demirel (hzl.). (1996). Mehmed Süreya, Sicill-i Osmanî. C. 4. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 1343.

Kılıç, Filiz (hzl.). Şefkat, Tezkîre-i Şu’arâ-yı Şefkat-i Bagdâdî. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10742,metinsbpdf.pdf?0 [erişim tarihi:19.03.2014]. 60-61

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.I. Ankara: Bizim Büro Yay. 327.

Silahdar-zâde Mehmed Emin. Tezkire-i Şuarâ. İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi. T 2557. 15b.

Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi (2007). “Rahmî”. C. 7. Ankara: AKM Yay. 277.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. FATMA BÜYÜKKARCI YILMAZ
Yayın Tarihi: 02.04.2014
Güncelleme Tarihi: 17.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün

Görüp zencîr-i zülfünde şikenc-i mûy-ı zer-târın

Muhabbet kaydı düşdü başına ‘uşşâk-ı pür-zârın

Ruh-ı hoy-gerdeye hat geldiğine ağlamam ammâ

Budur havfım gül-i hüsnü olur âzürdesi hârın

Gül-i sad-bergi gördüm âteşîn ruhsâr-ı dil-berde

Ne hikmetdir ‘aceb âmîzişi var âb ile nârın

Egerçi rûze-dâr-ı ‘ıyd-ı vaslın zevki efzûndur

Kıl insâf zevki inkâr olunur mu vakt-i iftârın

Hayâl olsa miyân fikr eyle hatt-ı istivâ Rahmî

Muhassal her tarafdan rabtı müşkil hayt-ı efkârın

(Kılıç, Filiz. Şefkat, Tezkîre-i Şu’arâ-yı Şefkat-i Bagdâdî. . http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10742,metinsbpdf.pdf?0 [erişim tarihi:19.03.2014]. 60-61.)

/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:int 196
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '9365' (length=4)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '2277' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '4' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'rahmi-abdurrahim-efendi-tatar-rahmi' (length=35)
   'M_ADI' => string 'RAHMÎ, Abdürrahîm Efendi (Tatar Rahmî)' (length=43)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'rahmi abdürrahim efendi tatar divan şairi' (length=43)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '1187' (length=4)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1773-74' (length=7)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'müderris' (length=9)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'müderris' (length=9)
   'M_HAYATI' => string '<p>Asıl ismi Abdürrahîm'dir. Tatar Rahmi olarak meşhur oldu (Kılıç: 60). Rahmî, <em>Sicill-i Osmanî</em>’de verilen bilgiye göre Hoca Sadeddin Efendi’nin sülalesinden olup 1152/1739’da müderris ve 1183/1769-70’de Selânik mollası oldu (Akbayar vd. 1996: 1343). Şefkat Tezkiresine göre 1187/1773 yılında vefat etti (Kılıç: 60). Şefkat (Kılıç: 60-61) ve Silahdar-zâde (15b) tezkirelerinde iki gazeli yer almaktadır.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>' (length=471)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'asıl ismi abdürrahimdir tatar rahmi olarak meşhur oldu kılıç 60 sicilli osmanide verilen bilgiye göre hoca sadeddin efendinin sülalesinden olup 1152 1739da müderris ve 1183 176970de selanik mollası akbayar vd 1996 1343 şefkat tezkiresine 1187 1773 yılında vefat etti 6061 silahdarzade 15b tezkirelerinde iki gazeli yer almaktadır' (length=343)
   'M_ESERLERI' => string '<p><strong>Gazel</strong></p> <p>mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün</p> <p>Görüp zencîr-i zülfünde şikenc-i mûy-ı zer-târın</p> <p>Muhabbet kaydı düşdü başına ‘uşşâk-ı pür-zârın</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ruh-ı hoy-gerdeye hat geldiğine ağlamam ammâ</p> <p>Budur havfım gül-i hüsnü olur âzürdesi hârın</p> <p>&nbsp;</p> <p>Gül-i sad-bergi gördüm âteşîn ruhsâr-ı dil-berde</p> <p>Ne hikmetdir ‘aceb âmîzişi var âb ile nârın</p> <p>&nbsp;</p>'... (length=989)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'gazel mefailün görüp zenciri zülfünde şikenci müyı zertarın muhabbet kaydı düşdü başına uşşakı pürzarın ruhı hoygerdeye hat geldiğine ağlamam amma budur havfım güli hüsnü olur azürdesi harın sadbergi gördüm ateşin ruhsarı dilberde ne hikmetdir aceb amizişi var ab ile narın egerçi rüzedarı ıydı vaslın zevki efzündur kıl insaf inkar olunur mu vakti iftarın hayal olsa miyan fikr eyle hattı istiva rahmi muhassal her tarafdan rabtı müşkil haytı efkarın kılıç '... (length=652)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Akbayar, Nuri, Seyit Ali Kahraman ve Yücel Demirel (hzl.). (1996). <em>Mehmed Süreya, Sicill-i Osmanî</em>. C. 4. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 1343.</p> <p>Kılıç, Filiz (hzl.). <em>Şefkat, Tezkîre-i Şu’arâ-yı Şefkat-i Bagdâdî</em>.&nbsp;http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10742,metinsbpdf.pdf?0&nbsp;[erişim tarihi:19.03.2014]. 60-61</p> <p><span style="font-size: 0.8125rem;">Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001).&nbsp;</span><em style="font-size: 0.8125rem;">Mehmed N�'... (length=1085)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'akbayar nuri seyit ali kahraman ve yücel demirel hzl 1996 mehmed süreya sicilli osmani c 4 istanbul tarih vakfı yurt yay 1343 kılıç filiz şefkat tezkirei şuarayı şefkati bagdadi http ekitap kulturturizm gov tr eklenti 10742metinsbpdf pdf0 erişim tarihi19 03 2014 6061 kurnaz cemal mustafa tatcı 2001 nail tuman tuhfei naili divan şairlerinin muhtasar biyografileri ı ankara bizim büro 327 silahdarzade emin şuara üniversitesi kütüphanesi t 2557 15b türk dünyası ortak edebiyatı edebiyatç'... (length=554)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'rahmi abdürrahim efendi tatar divan şairi müderris asıl ismi abdürrahimdir olarak meşhur oldu kılıç 60 sicilli osmanide verilen bilgiye göre hoca sadeddin efendinin sülalesinden olup 1152 1739da ve 1183 176970de selanik mollası akbayar vd 1996 1343 şefkat tezkiresine 1187 1773 yılında vefat etti 6061 silahdarzade 15b tezkirelerinde iki gazeli yer almaktadır gazel mefailün görüp zenciri zülfünde şikenci müyı zertarın muhabbet kaydı düşdü başına uşşakı pürzarın ruhı hoyger'... (length=1345)
   'M_YAZAR' => string 'DOÇ. DR. FATMA BÜYÜKKARCI YILMAZ' (length=35)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'doç. dr. fatma büyükkarcı yılmaz' (length=37)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-04-02' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-11-17' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1201' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string '' (length=0)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:int 213
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '9365' (length=4)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '2277' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '4' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'rahmi-abdurrahim-efendi-tatar-rahmi' (length=35)
   'M_ADI' => string 'RAHMÎ, Abdürrahîm Efendi (Tatar Rahmî)' (length=43)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'rahmi abdürrahim efendi tatar divan şairi' (length=43)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '1187' (length=4)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1773-74' (length=7)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'müderris' (length=9)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'müderris' (length=9)
   'M_HAYATI' => string '<p>Asıl ismi Abdürrahîm'dir. Tatar Rahmi olarak meşhur oldu (Kılıç: 60). Rahmî, <em>Sicill-i Osmanî</em>’de verilen bilgiye göre Hoca Sadeddin Efendi’nin sülalesinden olup 1152/1739’da müderris ve 1183/1769-70’de Selânik mollası oldu (Akbayar vd. 1996: 1343). Şefkat Tezkiresine göre 1187/1773 yılında vefat etti (Kılıç: 60). Şefkat (Kılıç: 60-61) ve Silahdar-zâde (15b) tezkirelerinde iki gazeli yer almaktadır.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>' (length=471)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'asıl ismi abdürrahimdir tatar rahmi olarak meşhur oldu kılıç 60 sicilli osmanide verilen bilgiye göre hoca sadeddin efendinin sülalesinden olup 1152 1739da müderris ve 1183 176970de selanik mollası akbayar vd 1996 1343 şefkat tezkiresine 1187 1773 yılında vefat etti 6061 silahdarzade 15b tezkirelerinde iki gazeli yer almaktadır' (length=343)
   'M_ESERLERI' => string '<p><strong>Gazel</strong></p> <p>mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün</p> <p>Görüp zencîr-i zülfünde şikenc-i mûy-ı zer-târın</p> <p>Muhabbet kaydı düşdü başına ‘uşşâk-ı pür-zârın</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ruh-ı hoy-gerdeye hat geldiğine ağlamam ammâ</p> <p>Budur havfım gül-i hüsnü olur âzürdesi hârın</p> <p>&nbsp;</p> <p>Gül-i sad-bergi gördüm âteşîn ruhsâr-ı dil-berde</p> <p>Ne hikmetdir ‘aceb âmîzişi var âb ile nârın</p> <p>&nbsp;</p>'... (length=989)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'gazel mefailün görüp zenciri zülfünde şikenci müyı zertarın muhabbet kaydı düşdü başına uşşakı pürzarın ruhı hoygerdeye hat geldiğine ağlamam amma budur havfım güli hüsnü olur azürdesi harın sadbergi gördüm ateşin ruhsarı dilberde ne hikmetdir aceb amizişi var ab ile narın egerçi rüzedarı ıydı vaslın zevki efzündur kıl insaf inkar olunur mu vakti iftarın hayal olsa miyan fikr eyle hattı istiva rahmi muhassal her tarafdan rabtı müşkil haytı efkarın kılıç '... (length=652)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Akbayar, Nuri, Seyit Ali Kahraman ve Yücel Demirel (hzl.). (1996). <em>Mehmed Süreya, Sicill-i Osmanî</em>. C. 4. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 1343.</p> <p>Kılıç, Filiz (hzl.). <em>Şefkat, Tezkîre-i Şu’arâ-yı Şefkat-i Bagdâdî</em>.&nbsp;http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10742,metinsbpdf.pdf?0&nbsp;[erişim tarihi:19.03.2014]. 60-61</p> <p><span style="font-size: 0.8125rem;">Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001).&nbsp;</span><em style="font-size: 0.8125rem;">Mehmed N�'... (length=1085)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'akbayar nuri seyit ali kahraman ve yücel demirel hzl 1996 mehmed süreya sicilli osmani c 4 istanbul tarih vakfı yurt yay 1343 kılıç filiz şefkat tezkirei şuarayı şefkati bagdadi http ekitap kulturturizm gov tr eklenti 10742metinsbpdf pdf0 erişim tarihi19 03 2014 6061 kurnaz cemal mustafa tatcı 2001 nail tuman tuhfei naili divan şairlerinin muhtasar biyografileri ı ankara bizim büro 327 silahdarzade emin şuara üniversitesi kütüphanesi t 2557 15b türk dünyası ortak edebiyatı edebiyatç'... (length=554)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'rahmi abdürrahim efendi tatar divan şairi müderris asıl ismi abdürrahimdir olarak meşhur oldu kılıç 60 sicilli osmanide verilen bilgiye göre hoca sadeddin efendinin sülalesinden olup 1152 1739da ve 1183 176970de selanik mollası akbayar vd 1996 1343 şefkat tezkiresine 1187 1773 yılında vefat etti 6061 silahdarzade 15b tezkirelerinde iki gazeli yer almaktadır gazel mefailün görüp zenciri zülfünde şikenci müyı zertarın muhabbet kaydı düşdü başına uşşakı pürzarın ruhı hoyger'... (length=1345)
   'M_YAZAR' => string 'DOÇ. DR. FATMA BÜYÜKKARCI YILMAZ' (length=35)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'doç. dr. fatma büyükkarcı yılmaz' (length=37)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-04-02' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-11-17' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1201' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string '' (length=0)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '1773-74' (length=7)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:int 228
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '9365' (length=4)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '2277' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '4' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'rahmi-abdurrahim-efendi-tatar-rahmi' (length=35)
   'M_ADI' => string 'RAHMÎ, Abdürrahîm Efendi (Tatar Rahmî)' (length=43)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'rahmi abdürrahim efendi tatar divan şairi' (length=43)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '1187' (length=4)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1773-74' (length=7)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'müderris' (length=9)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'müderris' (length=9)
   'M_HAYATI' => string '<p>Asıl ismi Abdürrahîm'dir. Tatar Rahmi olarak meşhur oldu (Kılıç: 60). Rahmî, <em>Sicill-i Osmanî</em>’de verilen bilgiye göre Hoca Sadeddin Efendi’nin sülalesinden olup 1152/1739’da müderris ve 1183/1769-70’de Selânik mollası oldu (Akbayar vd. 1996: 1343). Şefkat Tezkiresine göre 1187/1773 yılında vefat etti (Kılıç: 60). Şefkat (Kılıç: 60-61) ve Silahdar-zâde (15b) tezkirelerinde iki gazeli yer almaktadır.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>' (length=471)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'asıl ismi abdürrahimdir tatar rahmi olarak meşhur oldu kılıç 60 sicilli osmanide verilen bilgiye göre hoca sadeddin efendinin sülalesinden olup 1152 1739da müderris ve 1183 176970de selanik mollası akbayar vd 1996 1343 şefkat tezkiresine 1187 1773 yılında vefat etti 6061 silahdarzade 15b tezkirelerinde iki gazeli yer almaktadır' (length=343)
   'M_ESERLERI' => string '<p><strong>Gazel</strong></p> <p>mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün</p> <p>Görüp zencîr-i zülfünde şikenc-i mûy-ı zer-târın</p> <p>Muhabbet kaydı düşdü başına ‘uşşâk-ı pür-zârın</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ruh-ı hoy-gerdeye hat geldiğine ağlamam ammâ</p> <p>Budur havfım gül-i hüsnü olur âzürdesi hârın</p> <p>&nbsp;</p> <p>Gül-i sad-bergi gördüm âteşîn ruhsâr-ı dil-berde</p> <p>Ne hikmetdir ‘aceb âmîzişi var âb ile nârın</p> <p>&nbsp;</p>'... (length=989)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'gazel mefailün görüp zenciri zülfünde şikenci müyı zertarın muhabbet kaydı düşdü başına uşşakı pürzarın ruhı hoygerdeye hat geldiğine ağlamam amma budur havfım güli hüsnü olur azürdesi harın sadbergi gördüm ateşin ruhsarı dilberde ne hikmetdir aceb amizişi var ab ile narın egerçi rüzedarı ıydı vaslın zevki efzündur kıl insaf inkar olunur mu vakti iftarın hayal olsa miyan fikr eyle hattı istiva rahmi muhassal her tarafdan rabtı müşkil haytı efkarın kılıç '... (length=652)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Akbayar, Nuri, Seyit Ali Kahraman ve Yücel Demirel (hzl.). (1996). <em>Mehmed Süreya, Sicill-i Osmanî</em>. C. 4. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 1343.</p> <p>Kılıç, Filiz (hzl.). <em>Şefkat, Tezkîre-i Şu’arâ-yı Şefkat-i Bagdâdî</em>.&nbsp;http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10742,metinsbpdf.pdf?0&nbsp;[erişim tarihi:19.03.2014]. 60-61</p> <p><span style="font-size: 0.8125rem;">Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001).&nbsp;</span><em style="font-size: 0.8125rem;">Mehmed N�'... (length=1085)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'akbayar nuri seyit ali kahraman ve yücel demirel hzl 1996 mehmed süreya sicilli osmani c 4 istanbul tarih vakfı yurt yay 1343 kılıç filiz şefkat tezkirei şuarayı şefkati bagdadi http ekitap kulturturizm gov tr eklenti 10742metinsbpdf pdf0 erişim tarihi19 03 2014 6061 kurnaz cemal mustafa tatcı 2001 nail tuman tuhfei naili divan şairlerinin muhtasar biyografileri ı ankara bizim büro 327 silahdarzade emin şuara üniversitesi kütüphanesi t 2557 15b türk dünyası ortak edebiyatı edebiyatç'... (length=554)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'rahmi abdürrahim efendi tatar divan şairi müderris asıl ismi abdürrahimdir olarak meşhur oldu kılıç 60 sicilli osmanide verilen bilgiye göre hoca sadeddin efendinin sülalesinden olup 1152 1739da ve 1183 176970de selanik mollası akbayar vd 1996 1343 şefkat tezkiresine 1187 1773 yılında vefat etti 6061 silahdarzade 15b tezkirelerinde iki gazeli yer almaktadır gazel mefailün görüp zenciri zülfünde şikenci müyı zertarın muhabbet kaydı düşdü başına uşşakı pürzarın ruhı hoyger'... (length=1345)
   'M_YAZAR' => string 'DOÇ. DR. FATMA BÜYÜKKARCI YILMAZ' (length=35)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'doç. dr. fatma büyükkarcı yılmaz' (length=37)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-04-02' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-11-17' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1201' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE MATCH (M_MESLEK_SEARCH) AGAINST ('müderris' IN BOOLEAN MODE) AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 9365 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=149)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '1773-74' (length=7)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:int 243
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '9365' (length=4)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '2277' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '4' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'rahmi-abdurrahim-efendi-tatar-rahmi' (length=35)
   'M_ADI' => string 'RAHMÎ, Abdürrahîm Efendi (Tatar Rahmî)' (length=43)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'rahmi abdürrahim efendi tatar divan şairi' (length=43)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '1187' (length=4)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1773-74' (length=7)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'müderris' (length=9)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'müderris' (length=9)
   'M_HAYATI' => string '<p>Asıl ismi Abdürrahîm'dir. Tatar Rahmi olarak meşhur oldu (Kılıç: 60). Rahmî, <em>Sicill-i Osmanî</em>’de verilen bilgiye göre Hoca Sadeddin Efendi’nin sülalesinden olup 1152/1739’da müderris ve 1183/1769-70’de Selânik mollası oldu (Akbayar vd. 1996: 1343). Şefkat Tezkiresine göre 1187/1773 yılında vefat etti (Kılıç: 60). Şefkat (Kılıç: 60-61) ve Silahdar-zâde (15b) tezkirelerinde iki gazeli yer almaktadır.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>' (length=471)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'asıl ismi abdürrahimdir tatar rahmi olarak meşhur oldu kılıç 60 sicilli osmanide verilen bilgiye göre hoca sadeddin efendinin sülalesinden olup 1152 1739da müderris ve 1183 176970de selanik mollası akbayar vd 1996 1343 şefkat tezkiresine 1187 1773 yılında vefat etti 6061 silahdarzade 15b tezkirelerinde iki gazeli yer almaktadır' (length=343)
   'M_ESERLERI' => string '<p><strong>Gazel</strong></p> <p>mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün</p> <p>Görüp zencîr-i zülfünde şikenc-i mûy-ı zer-târın</p> <p>Muhabbet kaydı düşdü başına ‘uşşâk-ı pür-zârın</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ruh-ı hoy-gerdeye hat geldiğine ağlamam ammâ</p> <p>Budur havfım gül-i hüsnü olur âzürdesi hârın</p> <p>&nbsp;</p> <p>Gül-i sad-bergi gördüm âteşîn ruhsâr-ı dil-berde</p> <p>Ne hikmetdir ‘aceb âmîzişi var âb ile nârın</p> <p>&nbsp;</p>'... (length=989)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'gazel mefailün görüp zenciri zülfünde şikenci müyı zertarın muhabbet kaydı düşdü başına uşşakı pürzarın ruhı hoygerdeye hat geldiğine ağlamam amma budur havfım güli hüsnü olur azürdesi harın sadbergi gördüm ateşin ruhsarı dilberde ne hikmetdir aceb amizişi var ab ile narın egerçi rüzedarı ıydı vaslın zevki efzündur kıl insaf inkar olunur mu vakti iftarın hayal olsa miyan fikr eyle hattı istiva rahmi muhassal her tarafdan rabtı müşkil haytı efkarın kılıç '... (length=652)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Akbayar, Nuri, Seyit Ali Kahraman ve Yücel Demirel (hzl.). (1996). <em>Mehmed Süreya, Sicill-i Osmanî</em>. C. 4. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 1343.</p> <p>Kılıç, Filiz (hzl.). <em>Şefkat, Tezkîre-i Şu’arâ-yı Şefkat-i Bagdâdî</em>.&nbsp;http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10742,metinsbpdf.pdf?0&nbsp;[erişim tarihi:19.03.2014]. 60-61</p> <p><span style="font-size: 0.8125rem;">Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001).&nbsp;</span><em style="font-size: 0.8125rem;">Mehmed N�'... (length=1085)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'akbayar nuri seyit ali kahraman ve yücel demirel hzl 1996 mehmed süreya sicilli osmani c 4 istanbul tarih vakfı yurt yay 1343 kılıç filiz şefkat tezkirei şuarayı şefkati bagdadi http ekitap kulturturizm gov tr eklenti 10742metinsbpdf pdf0 erişim tarihi19 03 2014 6061 kurnaz cemal mustafa tatcı 2001 nail tuman tuhfei naili divan şairlerinin muhtasar biyografileri ı ankara bizim büro 327 silahdarzade emin şuara üniversitesi kütüphanesi t 2557 15b türk dünyası ortak edebiyatı edebiyatç'... (length=554)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'rahmi abdürrahim efendi tatar divan şairi müderris asıl ismi abdürrahimdir olarak meşhur oldu kılıç 60 sicilli osmanide verilen bilgiye göre hoca sadeddin efendinin sülalesinden olup 1152 1739da ve 1183 176970de selanik mollası akbayar vd 1996 1343 şefkat tezkiresine 1187 1773 yılında vefat etti 6061 silahdarzade 15b tezkirelerinde iki gazeli yer almaktadır gazel mefailün görüp zenciri zülfünde şikenci müyı zertarın muhabbet kaydı düşdü başına uşşakı pürzarın ruhı hoyger'... (length=1345)
   'M_YAZAR' => string 'DOÇ. DR. FATMA BÜYÜKKARCI YILMAZ' (length=35)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'doç. dr. fatma büyükkarcı yılmaz' (length=37)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-04-02' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-11-17' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1201' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE M_ALANI = 1 AND M_SAHASI = 6 AND M_YUZYILI = 4 AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 9365 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=134)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '1773-74' (length=7)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:int 259
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '9365' (length=4)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '2277' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '4' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'rahmi-abdurrahim-efendi-tatar-rahmi' (length=35)
   'M_ADI' => string 'RAHMÎ, Abdürrahîm Efendi (Tatar Rahmî)' (length=43)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'rahmi abdürrahim efendi tatar divan şairi' (length=43)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '1187' (length=4)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1773-74' (length=7)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'müderris' (length=9)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'müderris' (length=9)
   'M_HAYATI' => string '<p>Asıl ismi Abdürrahîm'dir. Tatar Rahmi olarak meşhur oldu (Kılıç: 60). Rahmî, <em>Sicill-i Osmanî</em>’de verilen bilgiye göre Hoca Sadeddin Efendi’nin sülalesinden olup 1152/1739’da müderris ve 1183/1769-70’de Selânik mollası oldu (Akbayar vd. 1996: 1343). Şefkat Tezkiresine göre 1187/1773 yılında vefat etti (Kılıç: 60). Şefkat (Kılıç: 60-61) ve Silahdar-zâde (15b) tezkirelerinde iki gazeli yer almaktadır.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>' (length=471)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'asıl ismi abdürrahimdir tatar rahmi olarak meşhur oldu kılıç 60 sicilli osmanide verilen bilgiye göre hoca sadeddin efendinin sülalesinden olup 1152 1739da müderris ve 1183 176970de selanik mollası akbayar vd 1996 1343 şefkat tezkiresine 1187 1773 yılında vefat etti 6061 silahdarzade 15b tezkirelerinde iki gazeli yer almaktadır' (length=343)
   'M_ESERLERI' => string '<p><strong>Gazel</strong></p> <p>mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün</p> <p>Görüp zencîr-i zülfünde şikenc-i mûy-ı zer-târın</p> <p>Muhabbet kaydı düşdü başına ‘uşşâk-ı pür-zârın</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ruh-ı hoy-gerdeye hat geldiğine ağlamam ammâ</p> <p>Budur havfım gül-i hüsnü olur âzürdesi hârın</p> <p>&nbsp;</p> <p>Gül-i sad-bergi gördüm âteşîn ruhsâr-ı dil-berde</p> <p>Ne hikmetdir ‘aceb âmîzişi var âb ile nârın</p> <p>&nbsp;</p>'... (length=989)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'gazel mefailün görüp zenciri zülfünde şikenci müyı zertarın muhabbet kaydı düşdü başına uşşakı pürzarın ruhı hoygerdeye hat geldiğine ağlamam amma budur havfım güli hüsnü olur azürdesi harın sadbergi gördüm ateşin ruhsarı dilberde ne hikmetdir aceb amizişi var ab ile narın egerçi rüzedarı ıydı vaslın zevki efzündur kıl insaf inkar olunur mu vakti iftarın hayal olsa miyan fikr eyle hattı istiva rahmi muhassal her tarafdan rabtı müşkil haytı efkarın kılıç '... (length=652)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Akbayar, Nuri, Seyit Ali Kahraman ve Yücel Demirel (hzl.). (1996). <em>Mehmed Süreya, Sicill-i Osmanî</em>. C. 4. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 1343.</p> <p>Kılıç, Filiz (hzl.). <em>Şefkat, Tezkîre-i Şu’arâ-yı Şefkat-i Bagdâdî</em>.&nbsp;http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10742,metinsbpdf.pdf?0&nbsp;[erişim tarihi:19.03.2014]. 60-61</p> <p><span style="font-size: 0.8125rem;">Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001).&nbsp;</span><em style="font-size: 0.8125rem;">Mehmed N�'... (length=1085)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'akbayar nuri seyit ali kahraman ve yücel demirel hzl 1996 mehmed süreya sicilli osmani c 4 istanbul tarih vakfı yurt yay 1343 kılıç filiz şefkat tezkirei şuarayı şefkati bagdadi http ekitap kulturturizm gov tr eklenti 10742metinsbpdf pdf0 erişim tarihi19 03 2014 6061 kurnaz cemal mustafa tatcı 2001 nail tuman tuhfei naili divan şairlerinin muhtasar biyografileri ı ankara bizim büro 327 silahdarzade emin şuara üniversitesi kütüphanesi t 2557 15b türk dünyası ortak edebiyatı edebiyatç'... (length=554)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'rahmi abdürrahim efendi tatar divan şairi müderris asıl ismi abdürrahimdir olarak meşhur oldu kılıç 60 sicilli osmanide verilen bilgiye göre hoca sadeddin efendinin sülalesinden olup 1152 1739da ve 1183 176970de selanik mollası akbayar vd 1996 1343 şefkat tezkiresine 1187 1773 yılında vefat etti 6061 silahdarzade 15b tezkirelerinde iki gazeli yer almaktadır gazel mefailün görüp zenciri zülfünde şikenci müyı zertarın muhabbet kaydı düşdü başına uşşakı pürzarın ruhı hoyger'... (length=1345)
   'M_YAZAR' => string 'DOÇ. DR. FATMA BÜYÜKKARCI YILMAZ' (length=35)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'doç. dr. fatma büyükkarcı yılmaz' (length=37)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-04-02' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-11-17' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1201' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE MATCH (M_ADI_SEARCH) AGAINST ('rahmi abdürrahim efendi tatar divan şairi' IN BOOLEAN MODE) AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 9365 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=180)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '1773-74' (length=7)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)