RAHMÎ, Abdürrahîm Efendi (Tatar Rahmî)

(d. ?/? - ö. 1187/1773-74)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl ismi Abdürrahîm'dir. Tatar Rahmi olarak meşhur oldu (Kılıç: 60). Rahmî, Sicill-i Osmanî’de verilen bilgiye göre Hoca Sadeddin Efendi’nin sülalesinden olup 1152/1739’da müderris ve 1183/1769-70’de Selânik mollası oldu (Akbayar vd. 1996: 1343). Şefkat Tezkiresine göre 1187/1773 yılında vefat etti (Kılıç: 60). Şefkat (Kılıç: 60-61) ve Silahdar-zâde (15b) tezkirelerinde iki gazeli yer almaktadır. 

Kaynakça

Akbayar, Nuri, Seyit Ali Kahraman ve Yücel Demirel (hzl.). (1996). Mehmed Süreya, Sicill-i Osmanî. C. 4. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 1343.

Kılıç, Filiz (hzl.). Şefkat, Tezkîre-i Şu’arâ-yı Şefkat-i Bagdâdî. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10742,metinsbpdf.pdf?0 [erişim tarihi:19.03.2014]. 60-61

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.I. Ankara: Bizim Büro Yay. 327.

Silahdar-zâde Mehmed Emin. Tezkire-i Şuarâ. İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi. T 2557. 15b.

Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi (2007). “Rahmî”. C. 7. Ankara: AKM Yay. 277.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. FATMA BÜYÜKKARCI YILMAZ
Yayın Tarihi: 02.04.2014
Güncelleme Tarihi: 17.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün

Görüp zencîr-i zülfünde şikenc-i mûy-ı zer-târın

Muhabbet kaydı düşdü başına ‘uşşâk-ı pür-zârın

Ruh-ı hoy-gerdeye hat geldiğine ağlamam ammâ

Budur havfım gül-i hüsnü olur âzürdesi hârın

Gül-i sad-bergi gördüm âteşîn ruhsâr-ı dil-berde

Ne hikmetdir ‘aceb âmîzişi var âb ile nârın

Egerçi rûze-dâr-ı ‘ıyd-ı vaslın zevki efzûndur

Kıl insâf zevki inkâr olunur mu vakt-i iftârın

Hayâl olsa miyân fikr eyle hatt-ı istivâ Rahmî

Muhassal her tarafdan rabtı müşkil hayt-ı efkârın

(Kılıç, Filiz. Şefkat, Tezkîre-i Şu’arâ-yı Şefkat-i Bagdâdî. . http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10742,metinsbpdf.pdf?0 [erişim tarihi:19.03.2014]. 60-61.)