RÂ’İF, Enderunlu Ahmed Râ’if Bey

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Ahmed olan şairin doğum yeri ve tarihi bilinmemektedir. Enderunlu Ahmed Râ’if Bey diye tanındı. Sadrazam Damad İbrahim Paşa’nın soyundan gelmektedir. Genç Mehmed Paşa-zâde Hacı İbrahim Bey’in oğludur. Enderun’da yetişti ve Kilar-ı Hassa’da görev yaptı. Vefat tarihi bilinmemektedir.

Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Mir’ât-i Şi’r (Uysal Bozaslan 2012: 2560)’de şiiri övülmüş ve bir gazeli ile bir müseddesinden üç beyit örnek olarak verilmiştir.

Kaynakça

Çınarcı, M. Nuri (2007). Şeyhülislam Ârif Hikmet Beyin Tezkiretü’ş-Şu‘arâsı ve Transkripsiyonlu Metni. Gaziantep: Gaziantep Üniversitesi. 53.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.I. Ankara: Bizim Büro Yay.301.

Oğraş, Rıza (hzl.) (2001). Esad Mehmed Efendi ve Bağçe-i Safâ-Endûz’u İnceleme-Metin. Burdur: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10734,bahcepdf.pdf?0 [erişim tarihi: 02.04.2014]. 124.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1990). C. 7. “Raif Ahmed Bey (Enderunlu)”. İstanbul: Dergâh Yay. 272. 

Uysal Bozaslan, Seda (2012). “Enderunlu Mehmet Âkif’in Mir’ât-i Şi’r Adlı Tezkiresinin Muhtasar Bir Nüshası”. Turkish Studies=Türkoloji Araştırmaları 7 (2): 2531-2568. http://www.turkishstudies.net/Makaleler/503051239_142Uysal%20Bozaslan%20Seda_S-2531-2568.pdf [erişim tarihi: 07.05.2015]. 2560-61.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 11.05.2015
Güncelleme Tarihi: 26.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Bu şeb endîşe-i hâl-i ruhunla bî-karâr oldum

Hevâ-yı kâkülünle subha dek encüm-şümâr oldum

 

Düşüp ümmîd-i vaslunla tarîk-i mihnete ey şûh

Belâ-yı nâ-girîz-i aşk-ı cân-sûza dü-çâr oldum

 

Dirîg ey bî-vefâ ömr-i azîzim geçdi mihnetle

Hemân derd ü gamunla bunca demdür eşk-bâr oldum

 

Gel ey bî-gâne-meşreb bir nigâh-ı çeşm-i ragbet kıl

Muhassıl cân-sitân-ı tîg-i aşka cân-sipâr oldum

 

Gelür bir gün beni şâyân-ı nâz eyler ümîdiyle

Dil-i Râ’if gibi ben de esîr-i intizâr oldum

(Uysal Bozaslan, Seda (2012). “Enderunlu Mehmet Âkif’in Mir’ât-i Şi’r Adlı Tezkiresinin Muhtasar Bir Nüshası”. Turkish Studies=Türkoloji Araştırmaları 7 (2): 2531-2568. http://www.turkishstudies.net/Makaleler/503051239_142Uysal%20Bozaslan%20Seda_S-2531-2568.pdf [erişim tarihi: 07.05.2015]. 2560.)