RÂMİZ, Altıncı-zâde Silahşör Mustafa Râmiz Efendi

(d. ?/? - ö. ?/1760?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Mustafa olan şairin doğum yeri ve tarihi bilinmemektedir. Sultan I. Mahmûd döneminde yeniçeri ağalığı yapan ve Altıncı Mustafa diye ünlenen bir kimsenin oğlu olduğundan Altıncı-zâde olarak tanındı. Padişahın silahşörlerindendi. Akranı arasında ilim ve irfanı ile seçkin ve yüce bir mevki sahibi idi. Sicill-i Osmânî (Akbayar 1996: 1349)’ye göre 1760’lı yıllarda vefat etti.

Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Âdâb-ı Zurâfâ (Erdem 1994: 119)’da çok söz söyleyen, yeni mazmunlar üreten iyi huylu bir şair olduğu belirtilmektedir. Kaynaklarda eserlerinden örnek verilmemiştir. 

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. C. 4. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 1349.

Erdem, Sadık (2007). “Râmiz”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 7. Ankara: AKM Yay. 287.

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâsı (İnceleme-Tenkitli Metin-İndeks-Sözlük). Ankara: AKM Yay. 117-18.

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 366.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.I. Ankara: Bizim Büro Yay. 323.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1990). C. 7. “Râmiz Mustafa Efendi (Altuncuzâde)”. İstanbul: Dergâh Yay. 279. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 11.05.2015
Güncelleme Tarihi: 17.11.2020

Eserlerinden Örnekler