RÂŞİD, Molla Feyzî-zâde

(d. ?/? - ö. ?/?)
Divan Şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Kaynaklarda hakkında yeterli bilgi bulunmayan Molla Feyzî-zâde Râşid Efendi, IV. Murad devri şairlerindendir. Tuhfe-i Nâilî'de ise Sultan İbrahim devri şarlerinden biri olarak gösterilmektedir (Kurnaz-Tatcı 2001: 315). Enderun hazine baş yazıcılığı görevini yaptı. Tuhfe-i Nâilî'de (Ata Tarihi, 4/142)'de şair hakkında bilgi verildiği kayıtlı ise de Ata Tarihi'nin anılan cildinde böyle bir bilgi bulunmamaktadır. 

Molla Feyzî-zâde Râşid Efendi'nin elimizde 50 varaklık bir Dîvânçe'si vardır. Dîvançe İstanbul Atıf Efendi Yazma Eserler Kütüphanesi 34 Atf 2073/1'de kayıtlıdır. Kaynaklarda verilen şiir örneklerine göre hikemî tarzda şiirler yazdığı anlaşılmaktadır. 

Kaynakça

Bursalı Mehmet Tahir (1333). Osmanlı Müellifleri. C. II. İstanbul: Matbaa-i Âmire. 183.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatcı (hzl.) (2001). Nâil Tuman. Tuhfe-i Nâilî. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay. 142.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ HALİT BİLTEKİN
Yayın Tarihi: 25.08.2014
Güncelleme Tarihi: 26.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Mısra'lar:

 

Her vakte bir bahâne bulur bî-namâz olan

 

  ***

Memdûh olur mu kibr ü mizâc i'tiyâd eden 

 

  ***

Hâlika râci'dir istihzâ sakın mezmûmdur.

 

  ***

Uymayan kalbine kâli olur encâmı zelîl

 

  ***

 

Mutâbık olmayan maksad makâle olmada mat'ûn 

  ***

Vefâ-dâr olmadan geçdik cefâkâr olmasa bârî

(Bursalı Mehmet Tahir (1333). Osmanlı Müellifleri. C. II. İstanbul: Matbaa-i Âmire. 183.)