RÂŞİD, Râşid Mehmed Beğ

(d. ?/? - ö. 22 Muharrem 1219/3 Mayıs 1804)
divan Şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Râşid, Sârim İbrahim Paşa’nın oğludur. Asıl adı Mehmed'dir. Doğum yeri ve tarihi belli değildir. İlmiye sınıfına girdi ve kadılık görevine kadar yükseldi. Yenişehr-i Fenâr kadılığından azl edildikten sonra, 22 Muharrem 1219/3 Mayıs 1804 tarihinde vefat etti. Vefatına Aynî Efendi, “Mehmed Beg Efendi cennet-ı me’vâyı cây etti” mısraını tarih düşürdü (Çınarcı 2007: 56). Mezarı, Rumeli Hisarı Kayalar Kabristanında annesinin mezarı yanındadır (Kurnaz vd. 2001: 312).

Mehmed Râşid Efendi’nin Dîvân’ı olduğu söylense de (Çiftçi 1996: 151), kütüphanelerde nüshasına rastlanmamıştır. 

Kaynakça

Çiftçi, Ömer (hzl.) (1996). “Fatîn Davud, Hâtimetü’l-Eş’âr (Fatîn Tezkiresi)”. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 (erişim tarihi: 02.09.2014). 151.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.I. Ankara: Bizim Büro Yay. 1290.

Şemseddin Sami (1311). Kâmûsu’l-A’lâm. C.3. İstanbul: Mihrân Matbaası. 2246.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ HALİT BİLTEKİN
Yayın Tarihi: 11.09.2014
Güncelleme Tarihi: 17.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Bi-hamdi’llâh yine fettâh-ı bâb-ı müşkil-i âlem

Rehîn-i inbisât itdi dil-i a’lâ vü ednâyı

 

Cenâb-ı Hak ‘umûmen kâ’inâtı eyleyüp ihyâ

Safâ-yâb eyledi kalb-i Hıdîv-i kişver-ârâyı

 

Cenâb-ı hazret-i Sultân Selîm-i ma’delet-güster

Ki derbân eylemez dergâhına Cemşîd ü Dârâyı

 

Hıdîv-i Kahramân-savlet ki ferr-i tâ’ir-i bahtı

Verâ-yı Kâf-ı ihfâya girîzân itdi ankâyı

 

Hücûm-ı fart-ı şâdîden cihân ol rütbe hurrem kim

Ferâmûş itdiler yekser gam-ı imrûz u ferdâyı

        (Çiftçi, Ömer (hzl.) (1996). “Fatîn Davud, Hâtimetü’l-Eş’âr (Fatîn Tezkiresi)”. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 (erişim tarihi: 02.09.2014). 151.)

/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:int 196
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '11224' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '4371' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '4' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'rasid-rasid-mehmed-beg' (length=22)
   'M_ADI' => string 'RÂŞİD, Râşid Mehmed Beğ' (length=29)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'raşid mehmed beğ divan şairi' (length=31)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan Şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '22 Muharrem 1219' (length=16)
   'M_OLUM_MILADI' => string '3 Mayıs 1804' (length=13)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'Kadı' (length=5)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'kadı' (length=5)
   'M_HAYATI' => string '<p style="margin-left:21.3pt;">Râşid,&nbsp;Sârim İbrahim Paşa’nın oğludur. Asıl adı Mehmed'dir.&nbsp;Doğum yeri ve tarihi belli değildir. İlmiye sınıfına girdi ve&nbsp;kadılık görevine kadar yükseldi.&nbsp;Yenişehr-i Fenâr kadılığından azl edildikten sonra, 22 Muharrem 1219/3 Mayıs 1804 tarihinde vefat etti.&nbsp;Vefatına Aynî Efendi, “Mehmed Beg Efendi cennet-ı me’vâyı cây etti” mısraını tarih düşürdü (Çınarcı 2007: 56). Mezarı, Rumeli Hisarı Kayalar Kabr'... (length=764)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'raşid sarim ibrahim paşanın oğludur asıl adı mehmeddir doğum yeri ve tarihi belli değildir ilmiye sınıfına girdi kadılık görevine kadar yükseldi yenişehri fenar kadılığından azl edildikten sonra 22 muharrem 1219 3 mayıs 1804 tarihinde vefat etti vefatına ayni efendi mehmed beg cennetı mevayı cay mısraını tarih düşürdü çınarcı 2007 56 mezarı rumeli hisarı kayalar kabristanında annesinin yanındadır kurnaz vd 2001 312 efendinin divanı olduğu söylense de çiftçi 1996 1'... (length=562)
   'M_ESERLERI' => string '<p style="margin-left:21.3pt;">Bi-hamdi’llâh yine fettâh-ı bâb-ı müşkil-i âlem</p> <p style="margin-left:21.3pt;">Rehîn-i inbisât itdi dil-i a’lâ vü ednâyı</p> <p style="margin-left:21.3pt;">&nbsp;</p> <p style="margin-left:21.3pt;">Cenâb-ı Hak ‘umûmen kâ’inâtı eyleyüp ihyâ</p> <p style="margin-left:21.3pt;">Safâ-yâb eyledi kalb-i Hıdîv-i kişver-ârâyı</p> <p style="margin-left:21.3pt;">&nbsp;</p> <p style="margin-left:21.3pt;">Cenâb-ı hazret-i Sultân Selîm-i ma’de'... (length=1387)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'bihamdillah yine fettahı babı müşkili alem rehini inbisat itdi dili ala vü ednayı cenabı hak umümen kainatı eyleyüp ihya safayab eyledi kalbi hıdivi kişverarayı hazreti sultan selimi madeletgüster ki derban eylemez dergahına cemşid ü darayı kahramansavlet ferri tairi bahtı verayı kafı ihfaya girizan ankayı hücümı fartı şadiden cihan ol rütbe hurrem kim feramüş itdiler yekser gamı imrüz u ferdayı çiftçi ömer hzl 1996 fatin davud hatimetüleşar tezkiresi http ekitap kultu'... (length=583)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p style="margin-left:21.3pt;">Çiftçi, Ömer (hzl.) (1996). “Fatîn Davud, Hâtimetü’l-Eş’âr (Fatîn Tezkiresi)”.&nbsp;<a href="http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0">http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0</a> (erişim tarihi: 02.09.2014). 151.</p> <p style="margin-left:21.3pt;"><span style="font-size: 0.8125rem;">Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001).&nbsp;</span><em style="font-size: 0.8125rem;">Mehmed Nâil Tuman,&nbsp;</em><em style='... (length=924)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'çiftçi ömer hzl 1996 fatin davud hatimetüleşar tezkiresi http ekitap kulturturizm gov tr eklenti 10736metinpdf pdf0 erişim tarihi 02 09 2014 151 kurnaz cemal ve mustafa tatcı 2001 mehmed nail tuman tuhfei naili divan şairlerinin muhtasar biyografileri c ı ankara bizim büro yay 1290 şemseddin sami 1311 kamüsulalam 3 istanbul mihran matbaası 2246' (length=360)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'raşid mehmed beğ divan şairi kadı sarim ibrahim paşanın oğludur asıl adı mehmeddir doğum yeri ve tarihi belli değildir ilmiye sınıfına girdi kadılık görevine kadar yükseldi yenişehri fenar kadılığından azl edildikten sonra 22 muharrem 1219 3 mayıs 1804 tarihinde vefat etti vefatına ayni efendi beg cennetı mevayı cay mısraını tarih düşürdü çınarcı 2007 56 mezarı rumeli hisarı kayalar kabristanında annesinin yanındadır kurnaz vd 2001 312 efendinin divanı olduğu söy'... (length=1323)
   'M_YAZAR' => string 'DR. ÖĞR. ÜYESİ HALİT BİLTEKİN' (length=36)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'dr. öğr. üyesi halit biltekin' (length=32)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-09-11' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-11-17' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1008' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string '' (length=0)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:int 213
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '11224' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '4371' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '4' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'rasid-rasid-mehmed-beg' (length=22)
   'M_ADI' => string 'RÂŞİD, Râşid Mehmed Beğ' (length=29)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'raşid mehmed beğ divan şairi' (length=31)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan Şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '22 Muharrem 1219' (length=16)
   'M_OLUM_MILADI' => string '3 Mayıs 1804' (length=13)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'Kadı' (length=5)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'kadı' (length=5)
   'M_HAYATI' => string '<p style="margin-left:21.3pt;">Râşid,&nbsp;Sârim İbrahim Paşa’nın oğludur. Asıl adı Mehmed'dir.&nbsp;Doğum yeri ve tarihi belli değildir. İlmiye sınıfına girdi ve&nbsp;kadılık görevine kadar yükseldi.&nbsp;Yenişehr-i Fenâr kadılığından azl edildikten sonra, 22 Muharrem 1219/3 Mayıs 1804 tarihinde vefat etti.&nbsp;Vefatına Aynî Efendi, “Mehmed Beg Efendi cennet-ı me’vâyı cây etti” mısraını tarih düşürdü (Çınarcı 2007: 56). Mezarı, Rumeli Hisarı Kayalar Kabr'... (length=764)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'raşid sarim ibrahim paşanın oğludur asıl adı mehmeddir doğum yeri ve tarihi belli değildir ilmiye sınıfına girdi kadılık görevine kadar yükseldi yenişehri fenar kadılığından azl edildikten sonra 22 muharrem 1219 3 mayıs 1804 tarihinde vefat etti vefatına ayni efendi mehmed beg cennetı mevayı cay mısraını tarih düşürdü çınarcı 2007 56 mezarı rumeli hisarı kayalar kabristanında annesinin yanındadır kurnaz vd 2001 312 efendinin divanı olduğu söylense de çiftçi 1996 1'... (length=562)
   'M_ESERLERI' => string '<p style="margin-left:21.3pt;">Bi-hamdi’llâh yine fettâh-ı bâb-ı müşkil-i âlem</p> <p style="margin-left:21.3pt;">Rehîn-i inbisât itdi dil-i a’lâ vü ednâyı</p> <p style="margin-left:21.3pt;">&nbsp;</p> <p style="margin-left:21.3pt;">Cenâb-ı Hak ‘umûmen kâ’inâtı eyleyüp ihyâ</p> <p style="margin-left:21.3pt;">Safâ-yâb eyledi kalb-i Hıdîv-i kişver-ârâyı</p> <p style="margin-left:21.3pt;">&nbsp;</p> <p style="margin-left:21.3pt;">Cenâb-ı hazret-i Sultân Selîm-i ma’de'... (length=1387)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'bihamdillah yine fettahı babı müşkili alem rehini inbisat itdi dili ala vü ednayı cenabı hak umümen kainatı eyleyüp ihya safayab eyledi kalbi hıdivi kişverarayı hazreti sultan selimi madeletgüster ki derban eylemez dergahına cemşid ü darayı kahramansavlet ferri tairi bahtı verayı kafı ihfaya girizan ankayı hücümı fartı şadiden cihan ol rütbe hurrem kim feramüş itdiler yekser gamı imrüz u ferdayı çiftçi ömer hzl 1996 fatin davud hatimetüleşar tezkiresi http ekitap kultu'... (length=583)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p style="margin-left:21.3pt;">Çiftçi, Ömer (hzl.) (1996). “Fatîn Davud, Hâtimetü’l-Eş’âr (Fatîn Tezkiresi)”.&nbsp;<a href="http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0">http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0</a> (erişim tarihi: 02.09.2014). 151.</p> <p style="margin-left:21.3pt;"><span style="font-size: 0.8125rem;">Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001).&nbsp;</span><em style="font-size: 0.8125rem;">Mehmed Nâil Tuman,&nbsp;</em><em style='... (length=924)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'çiftçi ömer hzl 1996 fatin davud hatimetüleşar tezkiresi http ekitap kulturturizm gov tr eklenti 10736metinpdf pdf0 erişim tarihi 02 09 2014 151 kurnaz cemal ve mustafa tatcı 2001 mehmed nail tuman tuhfei naili divan şairlerinin muhtasar biyografileri c ı ankara bizim büro yay 1290 şemseddin sami 1311 kamüsulalam 3 istanbul mihran matbaası 2246' (length=360)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'raşid mehmed beğ divan şairi kadı sarim ibrahim paşanın oğludur asıl adı mehmeddir doğum yeri ve tarihi belli değildir ilmiye sınıfına girdi kadılık görevine kadar yükseldi yenişehri fenar kadılığından azl edildikten sonra 22 muharrem 1219 3 mayıs 1804 tarihinde vefat etti vefatına ayni efendi beg cennetı mevayı cay mısraını tarih düşürdü çınarcı 2007 56 mezarı rumeli hisarı kayalar kabristanında annesinin yanındadır kurnaz vd 2001 312 efendinin divanı olduğu söy'... (length=1323)
   'M_YAZAR' => string 'DR. ÖĞR. ÜYESİ HALİT BİLTEKİN' (length=36)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'dr. öğr. üyesi halit biltekin' (length=32)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-09-11' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-11-17' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1008' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE MATCH (M_OLUM_MILADI) AGAINST ('1804' IN BOOLEAN MODE) AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 11224 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=143)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=4)
   0 => string '3' (length=1)
   1 => string 'Mayıs' (length=6)
   2 => string '1804' (length=4)
   3 => string '' (length=0)
 'value' => string '1804' (length=4)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:int 228
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '11224' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '4371' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '4' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'rasid-rasid-mehmed-beg' (length=22)
   'M_ADI' => string 'RÂŞİD, Râşid Mehmed Beğ' (length=29)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'raşid mehmed beğ divan şairi' (length=31)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan Şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '22 Muharrem 1219' (length=16)
   'M_OLUM_MILADI' => string '3 Mayıs 1804' (length=13)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'Kadı' (length=5)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'kadı' (length=5)
   'M_HAYATI' => string '<p style="margin-left:21.3pt;">Râşid,&nbsp;Sârim İbrahim Paşa’nın oğludur. Asıl adı Mehmed'dir.&nbsp;Doğum yeri ve tarihi belli değildir. İlmiye sınıfına girdi ve&nbsp;kadılık görevine kadar yükseldi.&nbsp;Yenişehr-i Fenâr kadılığından azl edildikten sonra, 22 Muharrem 1219/3 Mayıs 1804 tarihinde vefat etti.&nbsp;Vefatına Aynî Efendi, “Mehmed Beg Efendi cennet-ı me’vâyı cây etti” mısraını tarih düşürdü (Çınarcı 2007: 56). Mezarı, Rumeli Hisarı Kayalar Kabr'... (length=764)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'raşid sarim ibrahim paşanın oğludur asıl adı mehmeddir doğum yeri ve tarihi belli değildir ilmiye sınıfına girdi kadılık görevine kadar yükseldi yenişehri fenar kadılığından azl edildikten sonra 22 muharrem 1219 3 mayıs 1804 tarihinde vefat etti vefatına ayni efendi mehmed beg cennetı mevayı cay mısraını tarih düşürdü çınarcı 2007 56 mezarı rumeli hisarı kayalar kabristanında annesinin yanındadır kurnaz vd 2001 312 efendinin divanı olduğu söylense de çiftçi 1996 1'... (length=562)
   'M_ESERLERI' => string '<p style="margin-left:21.3pt;">Bi-hamdi’llâh yine fettâh-ı bâb-ı müşkil-i âlem</p> <p style="margin-left:21.3pt;">Rehîn-i inbisât itdi dil-i a’lâ vü ednâyı</p> <p style="margin-left:21.3pt;">&nbsp;</p> <p style="margin-left:21.3pt;">Cenâb-ı Hak ‘umûmen kâ’inâtı eyleyüp ihyâ</p> <p style="margin-left:21.3pt;">Safâ-yâb eyledi kalb-i Hıdîv-i kişver-ârâyı</p> <p style="margin-left:21.3pt;">&nbsp;</p> <p style="margin-left:21.3pt;">Cenâb-ı hazret-i Sultân Selîm-i ma’de'... (length=1387)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'bihamdillah yine fettahı babı müşkili alem rehini inbisat itdi dili ala vü ednayı cenabı hak umümen kainatı eyleyüp ihya safayab eyledi kalbi hıdivi kişverarayı hazreti sultan selimi madeletgüster ki derban eylemez dergahına cemşid ü darayı kahramansavlet ferri tairi bahtı verayı kafı ihfaya girizan ankayı hücümı fartı şadiden cihan ol rütbe hurrem kim feramüş itdiler yekser gamı imrüz u ferdayı çiftçi ömer hzl 1996 fatin davud hatimetüleşar tezkiresi http ekitap kultu'... (length=583)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p style="margin-left:21.3pt;">Çiftçi, Ömer (hzl.) (1996). “Fatîn Davud, Hâtimetü’l-Eş’âr (Fatîn Tezkiresi)”.&nbsp;<a href="http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0">http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0</a> (erişim tarihi: 02.09.2014). 151.</p> <p style="margin-left:21.3pt;"><span style="font-size: 0.8125rem;">Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001).&nbsp;</span><em style="font-size: 0.8125rem;">Mehmed Nâil Tuman,&nbsp;</em><em style='... (length=924)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'çiftçi ömer hzl 1996 fatin davud hatimetüleşar tezkiresi http ekitap kulturturizm gov tr eklenti 10736metinpdf pdf0 erişim tarihi 02 09 2014 151 kurnaz cemal ve mustafa tatcı 2001 mehmed nail tuman tuhfei naili divan şairlerinin muhtasar biyografileri c ı ankara bizim büro yay 1290 şemseddin sami 1311 kamüsulalam 3 istanbul mihran matbaası 2246' (length=360)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'raşid mehmed beğ divan şairi kadı sarim ibrahim paşanın oğludur asıl adı mehmeddir doğum yeri ve tarihi belli değildir ilmiye sınıfına girdi kadılık görevine kadar yükseldi yenişehri fenar kadılığından azl edildikten sonra 22 muharrem 1219 3 mayıs 1804 tarihinde vefat etti vefatına ayni efendi beg cennetı mevayı cay mısraını tarih düşürdü çınarcı 2007 56 mezarı rumeli hisarı kayalar kabristanında annesinin yanındadır kurnaz vd 2001 312 efendinin divanı olduğu söy'... (length=1323)
   'M_YAZAR' => string 'DR. ÖĞR. ÜYESİ HALİT BİLTEKİN' (length=36)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'dr. öğr. üyesi halit biltekin' (length=32)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-09-11' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-11-17' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1008' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE MATCH (M_MESLEK_SEARCH) AGAINST ('kadı' IN BOOLEAN MODE) AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 11224 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=146)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=4)
   0 => string '3' (length=1)
   1 => string 'Mayıs' (length=6)
   2 => string '1804' (length=4)
   3 => string '' (length=0)
 'value' => string '1804' (length=4)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:int 243
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '11224' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '4371' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '4' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'rasid-rasid-mehmed-beg' (length=22)
   'M_ADI' => string 'RÂŞİD, Râşid Mehmed Beğ' (length=29)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'raşid mehmed beğ divan şairi' (length=31)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan Şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '22 Muharrem 1219' (length=16)
   'M_OLUM_MILADI' => string '3 Mayıs 1804' (length=13)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'Kadı' (length=5)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'kadı' (length=5)
   'M_HAYATI' => string '<p style="margin-left:21.3pt;">Râşid,&nbsp;Sârim İbrahim Paşa’nın oğludur. Asıl adı Mehmed'dir.&nbsp;Doğum yeri ve tarihi belli değildir. İlmiye sınıfına girdi ve&nbsp;kadılık görevine kadar yükseldi.&nbsp;Yenişehr-i Fenâr kadılığından azl edildikten sonra, 22 Muharrem 1219/3 Mayıs 1804 tarihinde vefat etti.&nbsp;Vefatına Aynî Efendi, “Mehmed Beg Efendi cennet-ı me’vâyı cây etti” mısraını tarih düşürdü (Çınarcı 2007: 56). Mezarı, Rumeli Hisarı Kayalar Kabr'... (length=764)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'raşid sarim ibrahim paşanın oğludur asıl adı mehmeddir doğum yeri ve tarihi belli değildir ilmiye sınıfına girdi kadılık görevine kadar yükseldi yenişehri fenar kadılığından azl edildikten sonra 22 muharrem 1219 3 mayıs 1804 tarihinde vefat etti vefatına ayni efendi mehmed beg cennetı mevayı cay mısraını tarih düşürdü çınarcı 2007 56 mezarı rumeli hisarı kayalar kabristanında annesinin yanındadır kurnaz vd 2001 312 efendinin divanı olduğu söylense de çiftçi 1996 1'... (length=562)
   'M_ESERLERI' => string '<p style="margin-left:21.3pt;">Bi-hamdi’llâh yine fettâh-ı bâb-ı müşkil-i âlem</p> <p style="margin-left:21.3pt;">Rehîn-i inbisât itdi dil-i a’lâ vü ednâyı</p> <p style="margin-left:21.3pt;">&nbsp;</p> <p style="margin-left:21.3pt;">Cenâb-ı Hak ‘umûmen kâ’inâtı eyleyüp ihyâ</p> <p style="margin-left:21.3pt;">Safâ-yâb eyledi kalb-i Hıdîv-i kişver-ârâyı</p> <p style="margin-left:21.3pt;">&nbsp;</p> <p style="margin-left:21.3pt;">Cenâb-ı hazret-i Sultân Selîm-i ma’de'... (length=1387)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'bihamdillah yine fettahı babı müşkili alem rehini inbisat itdi dili ala vü ednayı cenabı hak umümen kainatı eyleyüp ihya safayab eyledi kalbi hıdivi kişverarayı hazreti sultan selimi madeletgüster ki derban eylemez dergahına cemşid ü darayı kahramansavlet ferri tairi bahtı verayı kafı ihfaya girizan ankayı hücümı fartı şadiden cihan ol rütbe hurrem kim feramüş itdiler yekser gamı imrüz u ferdayı çiftçi ömer hzl 1996 fatin davud hatimetüleşar tezkiresi http ekitap kultu'... (length=583)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p style="margin-left:21.3pt;">Çiftçi, Ömer (hzl.) (1996). “Fatîn Davud, Hâtimetü’l-Eş’âr (Fatîn Tezkiresi)”.&nbsp;<a href="http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0">http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0</a> (erişim tarihi: 02.09.2014). 151.</p> <p style="margin-left:21.3pt;"><span style="font-size: 0.8125rem;">Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001).&nbsp;</span><em style="font-size: 0.8125rem;">Mehmed Nâil Tuman,&nbsp;</em><em style='... (length=924)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'çiftçi ömer hzl 1996 fatin davud hatimetüleşar tezkiresi http ekitap kulturturizm gov tr eklenti 10736metinpdf pdf0 erişim tarihi 02 09 2014 151 kurnaz cemal ve mustafa tatcı 2001 mehmed nail tuman tuhfei naili divan şairlerinin muhtasar biyografileri c ı ankara bizim büro yay 1290 şemseddin sami 1311 kamüsulalam 3 istanbul mihran matbaası 2246' (length=360)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'raşid mehmed beğ divan şairi kadı sarim ibrahim paşanın oğludur asıl adı mehmeddir doğum yeri ve tarihi belli değildir ilmiye sınıfına girdi kadılık görevine kadar yükseldi yenişehri fenar kadılığından azl edildikten sonra 22 muharrem 1219 3 mayıs 1804 tarihinde vefat etti vefatına ayni efendi beg cennetı mevayı cay mısraını tarih düşürdü çınarcı 2007 56 mezarı rumeli hisarı kayalar kabristanında annesinin yanındadır kurnaz vd 2001 312 efendinin divanı olduğu söy'... (length=1323)
   'M_YAZAR' => string 'DR. ÖĞR. ÜYESİ HALİT BİLTEKİN' (length=36)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'dr. öğr. üyesi halit biltekin' (length=32)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-09-11' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-11-17' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1008' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE M_ALANI = 1 AND M_SAHASI = 6 AND M_YUZYILI = 4 AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 11224 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=135)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=4)
   0 => string '3' (length=1)
   1 => string 'Mayıs' (length=6)
   2 => string '1804' (length=4)
   3 => string '' (length=0)
 'value' => string '1804' (length=4)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:int 259
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '11224' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '4371' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '4' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'rasid-rasid-mehmed-beg' (length=22)
   'M_ADI' => string 'RÂŞİD, Râşid Mehmed Beğ' (length=29)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'raşid mehmed beğ divan şairi' (length=31)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan Şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '22 Muharrem 1219' (length=16)
   'M_OLUM_MILADI' => string '3 Mayıs 1804' (length=13)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'Kadı' (length=5)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'kadı' (length=5)
   'M_HAYATI' => string '<p style="margin-left:21.3pt;">Râşid,&nbsp;Sârim İbrahim Paşa’nın oğludur. Asıl adı Mehmed'dir.&nbsp;Doğum yeri ve tarihi belli değildir. İlmiye sınıfına girdi ve&nbsp;kadılık görevine kadar yükseldi.&nbsp;Yenişehr-i Fenâr kadılığından azl edildikten sonra, 22 Muharrem 1219/3 Mayıs 1804 tarihinde vefat etti.&nbsp;Vefatına Aynî Efendi, “Mehmed Beg Efendi cennet-ı me’vâyı cây etti” mısraını tarih düşürdü (Çınarcı 2007: 56). Mezarı, Rumeli Hisarı Kayalar Kabr'... (length=764)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'raşid sarim ibrahim paşanın oğludur asıl adı mehmeddir doğum yeri ve tarihi belli değildir ilmiye sınıfına girdi kadılık görevine kadar yükseldi yenişehri fenar kadılığından azl edildikten sonra 22 muharrem 1219 3 mayıs 1804 tarihinde vefat etti vefatına ayni efendi mehmed beg cennetı mevayı cay mısraını tarih düşürdü çınarcı 2007 56 mezarı rumeli hisarı kayalar kabristanında annesinin yanındadır kurnaz vd 2001 312 efendinin divanı olduğu söylense de çiftçi 1996 1'... (length=562)
   'M_ESERLERI' => string '<p style="margin-left:21.3pt;">Bi-hamdi’llâh yine fettâh-ı bâb-ı müşkil-i âlem</p> <p style="margin-left:21.3pt;">Rehîn-i inbisât itdi dil-i a’lâ vü ednâyı</p> <p style="margin-left:21.3pt;">&nbsp;</p> <p style="margin-left:21.3pt;">Cenâb-ı Hak ‘umûmen kâ’inâtı eyleyüp ihyâ</p> <p style="margin-left:21.3pt;">Safâ-yâb eyledi kalb-i Hıdîv-i kişver-ârâyı</p> <p style="margin-left:21.3pt;">&nbsp;</p> <p style="margin-left:21.3pt;">Cenâb-ı hazret-i Sultân Selîm-i ma’de'... (length=1387)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'bihamdillah yine fettahı babı müşkili alem rehini inbisat itdi dili ala vü ednayı cenabı hak umümen kainatı eyleyüp ihya safayab eyledi kalbi hıdivi kişverarayı hazreti sultan selimi madeletgüster ki derban eylemez dergahına cemşid ü darayı kahramansavlet ferri tairi bahtı verayı kafı ihfaya girizan ankayı hücümı fartı şadiden cihan ol rütbe hurrem kim feramüş itdiler yekser gamı imrüz u ferdayı çiftçi ömer hzl 1996 fatin davud hatimetüleşar tezkiresi http ekitap kultu'... (length=583)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p style="margin-left:21.3pt;">Çiftçi, Ömer (hzl.) (1996). “Fatîn Davud, Hâtimetü’l-Eş’âr (Fatîn Tezkiresi)”.&nbsp;<a href="http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0">http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0</a> (erişim tarihi: 02.09.2014). 151.</p> <p style="margin-left:21.3pt;"><span style="font-size: 0.8125rem;">Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001).&nbsp;</span><em style="font-size: 0.8125rem;">Mehmed Nâil Tuman,&nbsp;</em><em style='... (length=924)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'çiftçi ömer hzl 1996 fatin davud hatimetüleşar tezkiresi http ekitap kulturturizm gov tr eklenti 10736metinpdf pdf0 erişim tarihi 02 09 2014 151 kurnaz cemal ve mustafa tatcı 2001 mehmed nail tuman tuhfei naili divan şairlerinin muhtasar biyografileri c ı ankara bizim büro yay 1290 şemseddin sami 1311 kamüsulalam 3 istanbul mihran matbaası 2246' (length=360)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'raşid mehmed beğ divan şairi kadı sarim ibrahim paşanın oğludur asıl adı mehmeddir doğum yeri ve tarihi belli değildir ilmiye sınıfına girdi kadılık görevine kadar yükseldi yenişehri fenar kadılığından azl edildikten sonra 22 muharrem 1219 3 mayıs 1804 tarihinde vefat etti vefatına ayni efendi beg cennetı mevayı cay mısraını tarih düşürdü çınarcı 2007 56 mezarı rumeli hisarı kayalar kabristanında annesinin yanındadır kurnaz vd 2001 312 efendinin divanı olduğu söy'... (length=1323)
   'M_YAZAR' => string 'DR. ÖĞR. ÜYESİ HALİT BİLTEKİN' (length=36)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'dr. öğr. üyesi halit biltekin' (length=32)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-09-11' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-11-17' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1008' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE MATCH (M_ADI_SEARCH) AGAINST ('raşid mehmed beğ divan şairi' IN BOOLEAN MODE) AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 11224 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=169)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=4)
   0 => string '3' (length=1)
   1 => string 'Mayıs' (length=6)
   2 => string '1804' (length=4)
   3 => string '' (length=0)
 'value' => string '1804' (length=4)