RASÎHÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Rasîhî’nin hayatı hakkında tezkirelerde ve biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak Pervane b. Abdullah’ın 16. yüzyılda derlemiş olduğu Pervâne Bey Mecmûası’nda Rasîhî’nin, Çâkerî (öl. 1495’ten sonra) ve İzârî (öl. ?)’nin birer gazeline nazire olarak yazmış olduğu iki gazeli kayıtlıdır (Gıynaş 2014: 1/323, 2/729-30). Bu gazellerin, hem Çâkerî ve İzârî’ye nazire olması hem de Pervâne Bey Mecmûası’nın 16. yüzyılda derlenmiş olmasından hareketle Rasîhî’nin, 16. yüzyıl şairlerinden olduğunu söylemek mümkündür.

Kaynakça

Gıynaş, Kâmil Ali (hzl.) (2014). Pervâne Bey Mecmuası. C. 1-2. İstanbul: Akademik Kitaplar Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 28.02.2015
Güncelleme Tarihi: 29.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

‘Arz-ı cemâl eylese bir kez o mâh-tâb

Rûşen iderdi ‘âlemi mânend-i âfitâb

Elden nice koyalum ayagını ey göñül

Kim def’ ider me’âl-i gamı sâgar-ı şarâb

‘Âşıklarından utanup ol kaşları hilâl

Hatdan yüzine eylemiş ey dil siyeh nikâb

Öpdüklerini görmeyeyin diyü la’lüñüñ

Câm-ı mey içre ey yüzi gül göz yumar habâb

‘Akl u karâr u sabrum alup ol perî benüm

Ma’mûre gönlüm eyledi ey Râsihî harâb

(Gıynaş, Kâmil Ali (hzl.) (2014). Pervâne Bey Mecmuası. C. 1. İstanbul: Akademik Kitaplar Yay. 323.)

Gazel

Ruhların ‘arz ideli ol gül-i handân-şekil

Eylerem nâleleri bülbül-i nâlân-şekil

Bâl ü per yakmaz idüm karşuña pervane gibi

‘Ârızuñ olmasa ger şem’-i şebistân-şekil

Rûşen itdüñ bu cihânı yine ey mâh-ı münîr

‘Arz-ı dîdar ideli mihr-i dırahşân-şekil

Ol hat-ı gâliye-bûya vireli göñlümüzi

Halümüz zülfi gibi oldı perîşân-şekil

Kaşları gibi hilâl itdi elif kâmetümi

Râsihî cevri ile ol meh-i tâbân-şekil

(Gıynaş, Kâmil Ali (hzl.) (2014). Pervâne Bey Mecmuası. C. 2. İstanbul: Akademik Kitaplar Yay. 729-30.)