REBÎB, Vânî-zâde Mustafa Rebîb Efendi

(d. ?/? - ö. 1148/1735-36)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Mustafa'dır. Vânî Şeyh Muhammed Efendi'nin torunlarındandır. Şiirlerinde Rebîb mahlasını kullandı. Râmiz'e göre mahlasını dedesinin isminden aldı (Erdem 1994: 120). Müderrislik görevinde bulundu. Mehmed Süreyya'ya göre müderrislik yaptığı şehir Bursa'dır (1996: 368). Şeyhü'l-islâm Mustafâ Efendi'nin hizmetindeyken 1148/1735-36 senesinde vefat etti (Erdem 1994: 120). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi'nde şairin ölüm tarihi sehven 1753 olarak verilmiştir (1990: 291). 

Kaynaklarda eserinin olup olmadığına dair bir bilgi yoktur. Râmiz Tezkiresi'nde, şiirinden örnek verileceği belirtilmekle birlikte, örnek kısmı boş bırakılmıştır (Erdem 1994: 120). 

Kaynakça

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ’sı (İnceleme-Tenkidli Metin-İndeks-Sözlük). Ankara: AKM Yay. 120.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.I. Ankara: Bizim Büro Yay. 326.

Mehmed Süreyyâ (1996). Sicill-i Osmânî. C. 2. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 368.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1990).“Rebîb, Mustafâ Efendi”. C. 7. İstanbul: Dergâh Yay. 291

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ MUNİSE KOÇ
Yayın Tarihi: 02.10.2014
Güncelleme Tarihi: 17.11.2020

Eserlerinden Örnekler