REFÎK

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Mecma’u’n-Nezâ’ir’de tek şiiri bulunan Refîk mahlaslı bu şairin, yaşadığı devir itibarıyla kaynaklardaki Refîk’lerden biri olması mümkün değildir. Söz konusu şiirin Kemâl Paşa-zâde’ye nazire olduğunu düşündüğümüzde bu Refîk’in 15. yüzyıl sonları veya 16. yüzyılda ömür sürmüş olduğunu tahmin edebiliriz.

Kaynakça

Köksal, M. Fatih (hzl.) (2012). Edirneli Nazmî, Mecma’u’n-Nezâ’ir. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf. [erişim tarihi: 24.10. 2013]

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET FATİH KÖKSAL
Yayın Tarihi: 24.11.2013
Güncelleme Tarihi: 29.10.2020

Eserlerinden Örnekler

 GAZEL

  Rûşen oldı şem’ çün gelsün beri pervâneler

 Tâ ki ol şevki görüp odlara düşüp yanalar

 Hâli olma ışkdan istersen âbâd olmagı

 Genc ile ma’mûr olur çün ey gönül vîrâneler

 Giregör şol bezme kim anda müdâm olmış ola

 Dâne-i tesbîh nukl u tâclar peymâneler

 Zâhidâ arz eyleme misvâk u tesbîhün ki hîç

 Ehl-i ışkun gûşına girmez kurı efsâneler

 Cân nedür kim anı virmekden döner erbâb-ı ışk

 Hâssa şol meclisde kim raksa gire cânâneler

 Vâz gelmek bâdeden âsân idi ey hem-nişîn

 Sımayaydı tevbe câmın gözleri mestâneler

 Akl u dânişden sakın ışkun harîmin ey Refîk

 Meclis-i ünse ne lâyıkdur gire bîgâneler  

(Köksal, M. Fatih (hzl.) (2012). Edirneli NazmîMecma’u’n-Nezâ’ir. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf. [erişim tarihi: 24.10. 2013] 725)