REŞKÎ, Mevlevî Ali Dede

(d. ?/? - ö. 1108/1696-97)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul’da doğdu. Asıl adı Ali’dir. Öğrenimini tamamladıktan sonra Kaplan Mustafa Paşa’nın mühürdarı oldu. Bu görevdeyken dünya işlerinden vazgeçerek Konya’ya gelip Mevlevî tarikatına girdi. Bir müddet Halep, Şam, Mekke ve Medine şehirlerini dolaştı. Bu seyahatten dönüşünde tekrar Konya’ya geldi. 1108/1696-97 yılında Konya’da öldü (İnce 2005: 359, Genç 2000: 217-18).

Kaynaklarda Reşkî’nin herhangi bir eserinin olup olmadığı hakkında bilgi bulunmamaktadır.

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (1999). İsmail Belîğ, Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: AKM Yay.

Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya Sicill-i Osmânî (Yâhud Tezkîre-i Meşâhir-i Osmânî). C. 5. İstanbul: KB-Tarih Vakfı Ortak Yay.

Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrâr Dede Tezkîre-i Şu’arâ-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkîretü’ş-Şu’arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay.

İİpekten, Halûk, M. İsen, R.Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 17.12.2013
Güncelleme Tarihi: 26.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Kadün ‘aksin derûnumda ki çeşm-i hûn-feşân dikmiş

Kenâr-ı cûy-bâra gûyiyâ serv-i revân dikmiş

Degül pîrâmen-i çeşmümdeki müjgân-ı mercân-rîz

O servi hıfz içün etrâfa nahl-i ergavân dikmiş

‘Acebdür ol kemân-ebrû-yı ‘işve fart-ı mihrinden

Beni âmâc-ı tîr-i cân-sitânına nişân dikmiş

Degül şemsi sipihrün haymesinde âteşîn âhum

Seherden halka-i zerle sütûn-ı zer-feşân dikmiş

Bu tarz-ı hâss ile Reşkî mukaddem gül-bün-i nazmı

Gülistân-ı Dımışka bir hünerver bâgbân dikmiş

(Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrâr Dede Tezkîre-i Şu’arâ-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay. 216)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1TIFLÎ, Mehmed Emîn Efendid. ? - ö. 1767-68Doğum YeriGörüntüle
2ENVERÎ, Hâce-zâde Mehmed Enverî Efendid. ? - ö. 1694Doğum YeriGörüntüle
3ERŞED, Abdülhamîd, Vâsık-zâde, Madrûb-zâded. ? - ö. 1763?Doğum YeriGörüntüle
4TIFLÎ, Mehmed Emîn Efendid. ? - ö. 1767-68Doğum YılıGörüntüle
5ENVERÎ, Hâce-zâde Mehmed Enverî Efendid. ? - ö. 1694Doğum YılıGörüntüle
6ERŞED, Abdülhamîd, Vâsık-zâde, Madrûb-zâded. ? - ö. 1763?Doğum YılıGörüntüle
7TIFLÎ, Mehmed Emîn Efendid. ? - ö. 1767-68Ölüm YılıGörüntüle
8ENVERÎ, Hâce-zâde Mehmed Enverî Efendid. ? - ö. 1694Ölüm YılıGörüntüle
9ERŞED, Abdülhamîd, Vâsık-zâde, Madrûb-zâded. ? - ö. 1763?Ölüm YılıGörüntüle
10TIFLÎ, Mehmed Emîn Efendid. ? - ö. 1767-68MeslekGörüntüle
11ENVERÎ, Hâce-zâde Mehmed Enverî Efendid. ? - ö. 1694MeslekGörüntüle
12ERŞED, Abdülhamîd, Vâsık-zâde, Madrûb-zâded. ? - ö. 1763?MeslekGörüntüle
13TIFLÎ, Mehmed Emîn Efendid. ? - ö. 1767-68Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ENVERÎ, Hâce-zâde Mehmed Enverî Efendid. ? - ö. 1694Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ERŞED, Abdülhamîd, Vâsık-zâde, Madrûb-zâded. ? - ö. 1763?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16TIFLÎ, Mehmed Emîn Efendid. ? - ö. 1767-68Madde AdıGörüntüle
17ENVERÎ, Hâce-zâde Mehmed Enverî Efendid. ? - ö. 1694Madde AdıGörüntüle
18ERŞED, Abdülhamîd, Vâsık-zâde, Madrûb-zâded. ? - ö. 1763?Madde AdıGörüntüle