REVÂNÎ/ZAÎM

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Tezkirelerde Edirneli Revânî’den başka bu mahlasta bir şair görünmemektedir. Hem kaynaklarda Edirneli Revânî’nin zeamet sahibi olduğuna dair bir bilgi bulunmayışı, hem de Mecma’u’n-Nezâ’ir’de her iki şairin aynı zemin şiire yazılmış nazirelerinin “Revânî” ve “Revânî-i Zaîm” olarak ayrı başlıklarda verilmesi bu Revânî’nin başka biri olduğu hususunda tereddüt bırakmamaktadır. Nail Tuman’ın Atâ Tarihi’nden naklen bildirdiğine göre Kanunî dönemi şairlerinden Revânî Çelebi adlı Enderunlu bir şair daha vardır. Bu Revânî muhtemelen o olabileceği gibi bilinen iki Revânî dışında başka bir şair de olabilir. Revânî-i Zaîm’in Edirneli Nazmî’nin Mecma’u’n-Nezâ’ir’inde altı gazeli mevcuttur.

Kaynakça

Köksal, M. Fatih (2012). Edirneli Nazmî, Mecma’u’n-Nezâ’ir. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET FATİH KÖKSAL
Yayın Tarihi: 24.11.2013
Güncelleme Tarihi: 29.10.2020

Eserlerinden Örnekler

 GAZEL 

Çok günâh itdi göñül hizmete cânâ varamaz

Afv it anuñ suçını kim utanur yalvaramaz

Bâg-ı ışkuña şu kim bir gül içün basdı kadem

Hergiz ol hâr-ı belâdan etegin kurtaramaz

Vasl ile eyle devâ derdüme çâreñ var ise

Haste-i hecr olana gayrı müdâvâ yaramaz

Beñzedem diyü felek gün yüzüñe ayı her ay

Nice kim bozar u düzer yine sûret viremez

Var mı bir gün ki_ayaguñ öpmege hurşîd-i felek

Gökden inüp yire sen mâh-likâyı aramaz

Hüsn da’vâsın idüp gerçi gelür karşuña mâh

Gün yüzüñi göricek yine ber-â-ber turamaz

İ’tizâr eyle Revânî der-i yâra yüri var

Her kim eksükligini bilmez aña yol varamaz

 Köksal, M. Fatih (2012). Edirneli NazmîMecma’u’n-Nezâ’ir. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf. 1067.