RIZÂ, Ali Rızâ Bey

(d. ?/? - ö. 1253/1837)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Ali Rızâ Bey'dir. Sadrazam Hekimoğlu Ali Paşa'nın kızından torunudur. Medrese öğrenimi gördü. 1216/1801 senesinde Üsküdar kadısı, 1224/1809 yılında Bursa kadısı oldu. 1243/1827 senesinde Anadolu kazaskerliği görevine getirildi. 1253/1837 yılının ortalarında vefat etti.

Şiirine örnek Fatîn Tezkiresi'ndedir.

Kaynakça

Ârif Hikmet. Ârif Hikmet Tezkiresi. Millet Kütüphanesi Ali Emîri Tarih kısmı. No: 789.

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 01.08.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Kalem alursam elime idüp hıtâb-ı sühan

Didi ki eyle sözün cem' idüp kitâb-ı sühan

Kilîd-i kenz-i ma'ânîye hâmedir miftâh

Hudâ-yı fâtih ider bize feth-i bâb-ı sühan

İden derûnını gencîne-i ma'ârif-i Hak

Olur mahabbet-i pîrânla kâm-yâb-ı sühan

Şükür iderdi tefekkür iderse ma'nâda

Şeb-i mezâmine vardı hayâl-i hâb-ı sühan

Gönülli pâdişeh-i aşka intisâb ideli

Yeter Rızâ yerini buldı bu nisâb-ı sühan

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 147.)