RIZÂ, Rızâ Efendi

(d. ?/? - ö. ?/19. yy.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Kethudâ-yı Sadr-ı Âlî Küçük Râşid Efendi'nin oğludur. Öğrenimini tamamladıktan sonra uzun müddet Mektûbî-i Vekâlet-penâhî Odası'na devam etti ve burada hâcegân rütbesini elde etti. Daha sonra divan kitabeti memuriyetiyle Konya'ya gitti. Konya civarında vefat etti. Ölüm tarihi hakkında kaynaklarda bilgi bulunmayan Rızâ hakkında Sicill-i Osmânî'de, "Sultan Abdülmecîd'in saltanatının ortalarında vefat etti, şairdir." denilmektedir (Mehmed Süreyya 1311: 399). Bu duruma göre Rızâ, Abdülmecîd'in saltanat yılları olan 1839-1861 yılları ortasında yaklaşık 1850 yılında vefat etmiş olmalıdır.

Şiirine örnek Fatîn Tezkiresi'ndedir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. II. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 19.07.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Neş'e-yâb olmadı sâkî dil-i âvâre dahi

Teşnedir bûs-ı leb-i sâgar-ı ser-şâra dahi

Senin üftâde-i cevr ü sitemin olmuş iken

Âh u zâr eylemesün mi dil-i bî-çâre dahi

Nigeh-i tîrine âmâc olalı cism-i nizâr

Açdın ey sîm-tenim sîneme sad yâre dahi

Âb u tâb-ı ruh-ı rengînine müstagrak olur

Meh ü hurşîd ü felek sâbit ü seyyâre dahi

Bu nev-âsârı Rızâ vird-i zebân eyleyerek

Sebt ider şerm ile mecmû'a-i eş'âra dahi

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 147.)