SABÂHÎ, Sabâhî Çelebi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Tezkirelerde ve biyografik kaynaklarda Sabâhî’nin hayatı hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak 16. yüzyılda yazılmış olan Pervâne Bey Mecmûası’nda Sabâhî’ye ait iki adet gazel kayıtlıdır (Gıynaş 2014: 145, 383-84). Pervâne Bey Mecmûası’nın 16. yüzyılda yazılmış olması göz önünde bulundurulduğunda, Sabâhî’nin de bu yüzyıl şairlerinden olduğunu kabul etmek mümkündür. 

Kaynakça

Gıynaş, Kâmil Ali (hzl.) (2014). Pervâne Bey Mecmuası. C. 3. İstanbul: Akademik Kitaplar Yay. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 28.02.2015
Güncelleme Tarihi: 29.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Olmadum bir dem cihânda mihnet-i gamdan emîn

Âh kim âlemde gamla geçdi ömr-i nâzenîn

Dostdan ben çekdügüm cevr ü cefâ vü mihneti

Düşmenüme dahi virme yâ İlâhe’l-âlemîn

Gül yüzün gûyendesi olup ser-âgâz eylesem

İşidüp efgânumı derler hezârân âferîn

Başuma bârân gibi yaga gamun dil gam yimez

Götürür gökden ne dürlü nesne yagarsa zemin

Gözlerini vasfın seher itse Sabâhî tan degül

Görmedi çeşmün gibi âlemde bir sihr âferîn

(Gıynaş, Kâmil Ali (hzl.) (2014). Pervâne Bey Mecmuası. C. 3. İstanbul: Akademik Kitaplar Yay. 145.)

Gazel

Çünki sevdün gönül tâze cevânı yenile

Eski hûyun ele al âh ü figânı yenile

Gerçi tutışdı anun nâr-i hevâsıyla gönül

Seni topraga salar su gibi sanma yenile

Ele al yüzüni def gibi urup gögsüni dög

Neydügün bildür ana âh ü figânun yenile

Dâmen-i pâküne yüz sürdügüne iincinüben

Kakıyup başara urdı beni dil-ber yenile

İt hisâbına Sabâhî seni saymaz sanman

Geçüben karşusına it gibi sin sin yenile

(Gıynaş, Kâmil Ali (hzl.) (2014). Pervâne Bey Mecmuası. C. 3. İstanbul: Akademik Kitaplar Yay. 383-84.)