SA'DÎ, İmam-zâde Mehmed Sa'dî Efendi

(d. ?/? - ö. 1093/1682)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Sa'dî, İmam-zâde Mehmed Sa'dî olarak tanındı. Padişah imamı Yusuf Efendi'nin oğlu olduğundan İmam-zâde olarak anılmıştır. Mülâzım olduktan sonra kırk akçe medreseden mazul oldu. Rebiülevvel 1057/Nisan-Mayıs 1647 ile Recep 1069/Mart-Nisan 1659 tarihlerinde, Hadım Hasan Paşa Medresesi, Molla Gürani Medresesi, Piri Paşa Medresesi, Sahn-ı Seman Medresesi, Şah Sultan Medresesi, Mihrimah Sultan Medresesi’nde müderrislik yapmıştır. Safer 1070/Ekim-Kasım 1659 ile 1086/Ağustos-Eylül 1675 tarihleri arasında sırasıyla; Bağdad, Üsküdar, Medine, Eyüp, Filibe kadılıklarında bulunmuş 1093/1682 sonlarında vefat etmiştir.

Türkçe ve Arapça şiirleri vardır (Kissling 1965: 499).

Kaynakça

Kissling, Hans Joachim (1965). Uşşâkîzâde's Zeyl-i Şakayık. Wiesbaden: Ottoharrasowıtz. 174-175.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay. 428

Mehmed Süreyyâ (1308-15/ 1890-97). Sicill-i Osmânî. C.3-4. İstanbul: Matbaa-i Âmire. 26,656.

Müstakim-zâde Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb. (Tıpkı Basım). KB Yay. 254.

Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakâ’ik-i Nu’mâniyye ve Zeyilleri “Vakâyiü’l-Fuzalâ”. C. 3. İstanbul: Çağrı Yay.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 12.01.2015
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler