SA'DÎ, Sâlih Efendi

(d. 1200/1785-1786 - ö. 1243/1829)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Sâlih, mahlası Sa'dî'dir. 1200/1785-86 yılında doğdu. Aslen Musullu olan Selâm Yahyâ Ağa'nın oğludur. Sa'dî ilim ve fazilette son derece ileri gitti. 45 sene yaşadı. 1245/1829 yılında vefat etti.

Arapça, Farsça ve Türkçe pek çok şiiri vardır. Hatîbî'ye göre söz konusu dillerin önemli şairleri Sa'dî Sâlih Efendi'yi övmektedir. Hatîbî şairin 3 dilde de şiirlerini kaydetmiştir. Ayrıca Türkçe pek çok kaside, tahmis ve gazellerinin bulunduğunu belirtir. Hatîbî, 1243/1827 yılında Muhammed Efendi ile Mardin'e giderken Musul'a uğramış ve Sa'dî Sâlih Efendi ile görüşmüş ve daha sonra yazışmıştır (Akkuş 2008: 151-63).

Kaynakça

Akkuş, Mehmet (hzl.) (2008). Hatîbî, Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 18.04.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Hâkim’in Şiirine Tahmisi

Sanma gerdûn bir safâ-yı müft ihsân eylemiş

Handeye girye mukâbil vasla hicrân eylemiş

Gör ki çendân şâhı mülkünden peşîmân eylemiş

Her kimi kim devr-i gerdûn dehre sultân eylemiş

Âkıbet anı karîn-i kayd-ı hırmân eylemiş

İ'timâd itmez bu fânî âleme erbâb-ı dil

Kim degil kâbil bahâya bu serây-ı âb u gil

Ayn-ı ibretle nazar kıl gonce-veş ey dil açıl

Her yıkık kim var bu köhne deyr içinde şöyle bil

Bir Sikender mülküdür devr anı vîrân eylemiş

Ser-fürû kılmak gerek dehrin bu germ ü serdine

Hem-inân olmak bu deryânın da cezr ü meddine

Kimsenin haddi degil tîr-i kazânın redddine

Ol perî-rû kim nazar irmezdi anın haddine

Anı dehr-i bî-vefâ hâk ile yek-sân eylemiş

Sifle-perverdir hele çokdan berü bu dehr-i dûn

Sa’y ider erbâb-ı fazlı itmeye zâr u zebûn

Virse de revnak ider çün la'l bagrın sırf hûn

Sanma dânişmendedir meyl-i sipihr-i nîlgûn

Niçe dânâyı hamûl-ı bâr-ı nâdân eylemiş

Şöyle kurmuş bu nizâmı Hâlık-ı arz u semâ

Leyse fi 'l-imkâni ebda’ sırrı olmaz rû-nümâ

N'ola atsam çerha seng-i levmi Sa'dî dâimâ

Âdet olmuşdur ıtâb-ı çerh yoksa Hâkimâ

Hâlık-ı çerh hikmeti hükmünde pinhân eylemiş

(Akkuş, Mehmet (hzl.)(2008). Hatîbî, Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay. 153, 154.)

/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:int 196
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '9592' (length=4)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '2524' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '5' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'sadi-salih-efendi' (length=17)
   'M_ADI' => string 'SA\'DÎ, Sâlih Efendi' (length=22)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'sa di salih efendi divan şairi' (length=31)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '1200' (length=4)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '1785-1786' (length=9)
   'M_OLUM_HICRI' => string '1243' (length=4)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1829' (length=4)
   'M_DOGUM_YERI' => null
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'divan katibi' (length=12)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'divan katibi' (length=12)
   'M_HAYATI' => string '<p>Asıl adı Sâlih, mahlası Sa'dî'dir. 1200/1785-86 yılında doğdu. Aslen Musullu olan Selâm Yahyâ Ağa'nın oğludur. Sa'dî ilim ve fazilette son derece ileri gitti. 45 sene yaşadı. 1245/1829 yılında vefat etti.</p> <p>Arapça, Farsça ve Türkçe pek çok şiiri vardır. Hatîbî'ye göre söz konusu dillerin önemli şairleri Sa'dî Sâlih Efendi'yi övmektedir. Hatîbî şairin 3 dilde de şiirlerini kaydetmiştir. Ayrıca Türkçe pek çok kaside, tahmis ve gazellerinin bulunduğunu bel'... (length=706)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'asıl adı salih mahlası sadidir 1200 178586 yılında doğdu aslen musullu olan selam yahya ağanın oğludur sadi ilim ve fazilette son derece ileri gitti 45 sene yaşadı 1245 1829 vefat etti arapça farsça türkçe pek çok şiiri vardır hatibiye göre söz konusu dillerin önemli şairleri efendiyi övmektedir hatibi şairin 3 dilde de şiirlerini kaydetmiştir ayrıca kaside tahmis gazellerinin bulunduğunu belirtir 1243 1827 muhammed efendi ile mardine giderken musula uğramış görüşmüş daha'... (length=553)
   'M_ESERLERI' => string '<p><strong>Hâkim’in Şiirine Tahmisi</strong></p> <p>Sanma gerdûn bir safâ-yı müft ihsân eylemiş</p> <p>Handeye girye mukâbil vasla hicrân eylemiş</p> <p>Gör ki çendân şâhı mülkünden peşîmân eylemiş</p> <p>Her kimi kim devr-i gerdûn dehre sultân eylemiş</p> <p>Âkıbet anı karîn-i kayd-ı hırmân eylemiş</p> <p>&nbsp;</p> <p>İ'timâd itmez bu fânî âleme erbâb-ı dil</p> <p>Kim degil kâbil bahâya bu serây-ı âb u gil</p> <p>Ayn-ı ibretle nazar kıl gonce-veş ey dil a'... (length=1712)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'hakimin şiirine tahmisi sanma gerdün bir safayı müft ihsan eylemiş handeye girye mukabil vasla hicran gör ki çendan şahı mülkünden peşiman her kimi kim devri dehre sultan akıbet anı karini kaydı hırman itimad itmez bu fani aleme erbabı dil degil kabil bahaya serayı ab u gil aynı ibretle nazar kıl gonceveş ey açıl yıkık var köhne deyr içinde şöyle bil sikender mülküdür devr viran serfürü kılmak gerek dehrin germ ü serdine heminan olmak deryanın da cezr meddine kimsenin h'... (length=1105)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Akkuş, Mehmet (hzl.) (2008).&nbsp;<em>Hatîbî, Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd</em>.&nbsp;İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay.</p>' (length=165)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'akkuş mehmet hzl 2008 hatibi tezkirei şuarayı bağdad istanbul marmara üniversitesi ilahiyat fakültesi vakfı yay' (length=118)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'sa di salih efendi divan şairi katibi asıl adı mahlası sadidir 1200 178586 yılında doğdu aslen musullu olan selam yahya ağanın oğludur sadi ilim ve fazilette son derece ileri gitti 45 sene yaşadı 1245 1829 vefat etti arapça farsça türkçe pek çok şiiri vardır hatibiye göre söz konusu dillerin önemli şairleri efendiyi övmektedir hatibi şairin 3 dilde de şiirlerini kaydetmiştir ayrıca kaside tahmis gazellerinin bulunduğunu belirtir 1243 1827 muhammed ile mardine giderken musula uğ'... (length=1653)
   'M_YAZAR' => string 'PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK' (length=32)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'prof. dr. ismail hakkı aksoyak' (length=31)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-04-18' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-12-01' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1114' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string '' (length=0)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '1785-1786' (length=9)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:int 213
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '9592' (length=4)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '2524' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '5' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'sadi-salih-efendi' (length=17)
   'M_ADI' => string 'SA\'DÎ, Sâlih Efendi' (length=22)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'sa di salih efendi divan şairi' (length=31)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '1200' (length=4)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '1785-1786' (length=9)
   'M_OLUM_HICRI' => string '1243' (length=4)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1829' (length=4)
   'M_DOGUM_YERI' => null
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'divan katibi' (length=12)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'divan katibi' (length=12)
   'M_HAYATI' => string '<p>Asıl adı Sâlih, mahlası Sa'dî'dir. 1200/1785-86 yılında doğdu. Aslen Musullu olan Selâm Yahyâ Ağa'nın oğludur. Sa'dî ilim ve fazilette son derece ileri gitti. 45 sene yaşadı. 1245/1829 yılında vefat etti.</p> <p>Arapça, Farsça ve Türkçe pek çok şiiri vardır. Hatîbî'ye göre söz konusu dillerin önemli şairleri Sa'dî Sâlih Efendi'yi övmektedir. Hatîbî şairin 3 dilde de şiirlerini kaydetmiştir. Ayrıca Türkçe pek çok kaside, tahmis ve gazellerinin bulunduğunu bel'... (length=706)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'asıl adı salih mahlası sadidir 1200 178586 yılında doğdu aslen musullu olan selam yahya ağanın oğludur sadi ilim ve fazilette son derece ileri gitti 45 sene yaşadı 1245 1829 vefat etti arapça farsça türkçe pek çok şiiri vardır hatibiye göre söz konusu dillerin önemli şairleri efendiyi övmektedir hatibi şairin 3 dilde de şiirlerini kaydetmiştir ayrıca kaside tahmis gazellerinin bulunduğunu belirtir 1243 1827 muhammed efendi ile mardine giderken musula uğramış görüşmüş daha'... (length=553)
   'M_ESERLERI' => string '<p><strong>Hâkim’in Şiirine Tahmisi</strong></p> <p>Sanma gerdûn bir safâ-yı müft ihsân eylemiş</p> <p>Handeye girye mukâbil vasla hicrân eylemiş</p> <p>Gör ki çendân şâhı mülkünden peşîmân eylemiş</p> <p>Her kimi kim devr-i gerdûn dehre sultân eylemiş</p> <p>Âkıbet anı karîn-i kayd-ı hırmân eylemiş</p> <p>&nbsp;</p> <p>İ'timâd itmez bu fânî âleme erbâb-ı dil</p> <p>Kim degil kâbil bahâya bu serây-ı âb u gil</p> <p>Ayn-ı ibretle nazar kıl gonce-veş ey dil a'... (length=1712)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'hakimin şiirine tahmisi sanma gerdün bir safayı müft ihsan eylemiş handeye girye mukabil vasla hicran gör ki çendan şahı mülkünden peşiman her kimi kim devri dehre sultan akıbet anı karini kaydı hırman itimad itmez bu fani aleme erbabı dil degil kabil bahaya serayı ab u gil aynı ibretle nazar kıl gonceveş ey açıl yıkık var köhne deyr içinde şöyle bil sikender mülküdür devr viran serfürü kılmak gerek dehrin germ ü serdine heminan olmak deryanın da cezr meddine kimsenin h'... (length=1105)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Akkuş, Mehmet (hzl.) (2008).&nbsp;<em>Hatîbî, Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd</em>.&nbsp;İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay.</p>' (length=165)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'akkuş mehmet hzl 2008 hatibi tezkirei şuarayı bağdad istanbul marmara üniversitesi ilahiyat fakültesi vakfı yay' (length=118)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'sa di salih efendi divan şairi katibi asıl adı mahlası sadidir 1200 178586 yılında doğdu aslen musullu olan selam yahya ağanın oğludur sadi ilim ve fazilette son derece ileri gitti 45 sene yaşadı 1245 1829 vefat etti arapça farsça türkçe pek çok şiiri vardır hatibiye göre söz konusu dillerin önemli şairleri efendiyi övmektedir hatibi şairin 3 dilde de şiirlerini kaydetmiştir ayrıca kaside tahmis gazellerinin bulunduğunu belirtir 1243 1827 muhammed ile mardine giderken musula uğ'... (length=1653)
   'M_YAZAR' => string 'PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK' (length=32)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'prof. dr. ismail hakkı aksoyak' (length=31)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-04-18' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-12-01' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1114' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE MATCH (M_OLUM_MILADI) AGAINST ('1829' IN BOOLEAN MODE) AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 9592 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=142)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '1829' (length=4)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '1829' (length=4)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:int 228
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '9592' (length=4)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '2524' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '5' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'sadi-salih-efendi' (length=17)
   'M_ADI' => string 'SA\'DÎ, Sâlih Efendi' (length=22)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'sa di salih efendi divan şairi' (length=31)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '1200' (length=4)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '1785-1786' (length=9)
   'M_OLUM_HICRI' => string '1243' (length=4)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1829' (length=4)
   'M_DOGUM_YERI' => null
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'divan katibi' (length=12)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'divan katibi' (length=12)
   'M_HAYATI' => string '<p>Asıl adı Sâlih, mahlası Sa'dî'dir. 1200/1785-86 yılında doğdu. Aslen Musullu olan Selâm Yahyâ Ağa'nın oğludur. Sa'dî ilim ve fazilette son derece ileri gitti. 45 sene yaşadı. 1245/1829 yılında vefat etti.</p> <p>Arapça, Farsça ve Türkçe pek çok şiiri vardır. Hatîbî'ye göre söz konusu dillerin önemli şairleri Sa'dî Sâlih Efendi'yi övmektedir. Hatîbî şairin 3 dilde de şiirlerini kaydetmiştir. Ayrıca Türkçe pek çok kaside, tahmis ve gazellerinin bulunduğunu bel'... (length=706)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'asıl adı salih mahlası sadidir 1200 178586 yılında doğdu aslen musullu olan selam yahya ağanın oğludur sadi ilim ve fazilette son derece ileri gitti 45 sene yaşadı 1245 1829 vefat etti arapça farsça türkçe pek çok şiiri vardır hatibiye göre söz konusu dillerin önemli şairleri efendiyi övmektedir hatibi şairin 3 dilde de şiirlerini kaydetmiştir ayrıca kaside tahmis gazellerinin bulunduğunu belirtir 1243 1827 muhammed efendi ile mardine giderken musula uğramış görüşmüş daha'... (length=553)
   'M_ESERLERI' => string '<p><strong>Hâkim’in Şiirine Tahmisi</strong></p> <p>Sanma gerdûn bir safâ-yı müft ihsân eylemiş</p> <p>Handeye girye mukâbil vasla hicrân eylemiş</p> <p>Gör ki çendân şâhı mülkünden peşîmân eylemiş</p> <p>Her kimi kim devr-i gerdûn dehre sultân eylemiş</p> <p>Âkıbet anı karîn-i kayd-ı hırmân eylemiş</p> <p>&nbsp;</p> <p>İ'timâd itmez bu fânî âleme erbâb-ı dil</p> <p>Kim degil kâbil bahâya bu serây-ı âb u gil</p> <p>Ayn-ı ibretle nazar kıl gonce-veş ey dil a'... (length=1712)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'hakimin şiirine tahmisi sanma gerdün bir safayı müft ihsan eylemiş handeye girye mukabil vasla hicran gör ki çendan şahı mülkünden peşiman her kimi kim devri dehre sultan akıbet anı karini kaydı hırman itimad itmez bu fani aleme erbabı dil degil kabil bahaya serayı ab u gil aynı ibretle nazar kıl gonceveş ey açıl yıkık var köhne deyr içinde şöyle bil sikender mülküdür devr viran serfürü kılmak gerek dehrin germ ü serdine heminan olmak deryanın da cezr meddine kimsenin h'... (length=1105)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Akkuş, Mehmet (hzl.) (2008).&nbsp;<em>Hatîbî, Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd</em>.&nbsp;İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay.</p>' (length=165)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'akkuş mehmet hzl 2008 hatibi tezkirei şuarayı bağdad istanbul marmara üniversitesi ilahiyat fakültesi vakfı yay' (length=118)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'sa di salih efendi divan şairi katibi asıl adı mahlası sadidir 1200 178586 yılında doğdu aslen musullu olan selam yahya ağanın oğludur sadi ilim ve fazilette son derece ileri gitti 45 sene yaşadı 1245 1829 vefat etti arapça farsça türkçe pek çok şiiri vardır hatibiye göre söz konusu dillerin önemli şairleri efendiyi övmektedir hatibi şairin 3 dilde de şiirlerini kaydetmiştir ayrıca kaside tahmis gazellerinin bulunduğunu belirtir 1243 1827 muhammed ile mardine giderken musula uğ'... (length=1653)
   'M_YAZAR' => string 'PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK' (length=32)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'prof. dr. ismail hakkı aksoyak' (length=31)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-04-18' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-12-01' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1114' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE MATCH (M_MESLEK_SEARCH) AGAINST ('divan katibi' IN BOOLEAN MODE) AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 9592 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=152)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '1829' (length=4)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '1829' (length=4)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:int 243
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '9592' (length=4)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '2524' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '5' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'sadi-salih-efendi' (length=17)
   'M_ADI' => string 'SA\'DÎ, Sâlih Efendi' (length=22)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'sa di salih efendi divan şairi' (length=31)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '1200' (length=4)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '1785-1786' (length=9)
   'M_OLUM_HICRI' => string '1243' (length=4)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1829' (length=4)
   'M_DOGUM_YERI' => null
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'divan katibi' (length=12)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'divan katibi' (length=12)
   'M_HAYATI' => string '<p>Asıl adı Sâlih, mahlası Sa'dî'dir. 1200/1785-86 yılında doğdu. Aslen Musullu olan Selâm Yahyâ Ağa'nın oğludur. Sa'dî ilim ve fazilette son derece ileri gitti. 45 sene yaşadı. 1245/1829 yılında vefat etti.</p> <p>Arapça, Farsça ve Türkçe pek çok şiiri vardır. Hatîbî'ye göre söz konusu dillerin önemli şairleri Sa'dî Sâlih Efendi'yi övmektedir. Hatîbî şairin 3 dilde de şiirlerini kaydetmiştir. Ayrıca Türkçe pek çok kaside, tahmis ve gazellerinin bulunduğunu bel'... (length=706)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'asıl adı salih mahlası sadidir 1200 178586 yılında doğdu aslen musullu olan selam yahya ağanın oğludur sadi ilim ve fazilette son derece ileri gitti 45 sene yaşadı 1245 1829 vefat etti arapça farsça türkçe pek çok şiiri vardır hatibiye göre söz konusu dillerin önemli şairleri efendiyi övmektedir hatibi şairin 3 dilde de şiirlerini kaydetmiştir ayrıca kaside tahmis gazellerinin bulunduğunu belirtir 1243 1827 muhammed efendi ile mardine giderken musula uğramış görüşmüş daha'... (length=553)
   'M_ESERLERI' => string '<p><strong>Hâkim’in Şiirine Tahmisi</strong></p> <p>Sanma gerdûn bir safâ-yı müft ihsân eylemiş</p> <p>Handeye girye mukâbil vasla hicrân eylemiş</p> <p>Gör ki çendân şâhı mülkünden peşîmân eylemiş</p> <p>Her kimi kim devr-i gerdûn dehre sultân eylemiş</p> <p>Âkıbet anı karîn-i kayd-ı hırmân eylemiş</p> <p>&nbsp;</p> <p>İ'timâd itmez bu fânî âleme erbâb-ı dil</p> <p>Kim degil kâbil bahâya bu serây-ı âb u gil</p> <p>Ayn-ı ibretle nazar kıl gonce-veş ey dil a'... (length=1712)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'hakimin şiirine tahmisi sanma gerdün bir safayı müft ihsan eylemiş handeye girye mukabil vasla hicran gör ki çendan şahı mülkünden peşiman her kimi kim devri dehre sultan akıbet anı karini kaydı hırman itimad itmez bu fani aleme erbabı dil degil kabil bahaya serayı ab u gil aynı ibretle nazar kıl gonceveş ey açıl yıkık var köhne deyr içinde şöyle bil sikender mülküdür devr viran serfürü kılmak gerek dehrin germ ü serdine heminan olmak deryanın da cezr meddine kimsenin h'... (length=1105)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Akkuş, Mehmet (hzl.) (2008).&nbsp;<em>Hatîbî, Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd</em>.&nbsp;İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay.</p>' (length=165)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'akkuş mehmet hzl 2008 hatibi tezkirei şuarayı bağdad istanbul marmara üniversitesi ilahiyat fakültesi vakfı yay' (length=118)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'sa di salih efendi divan şairi katibi asıl adı mahlası sadidir 1200 178586 yılında doğdu aslen musullu olan selam yahya ağanın oğludur sadi ilim ve fazilette son derece ileri gitti 45 sene yaşadı 1245 1829 vefat etti arapça farsça türkçe pek çok şiiri vardır hatibiye göre söz konusu dillerin önemli şairleri efendiyi övmektedir hatibi şairin 3 dilde de şiirlerini kaydetmiştir ayrıca kaside tahmis gazellerinin bulunduğunu belirtir 1243 1827 muhammed ile mardine giderken musula uğ'... (length=1653)
   'M_YAZAR' => string 'PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK' (length=32)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'prof. dr. ismail hakkı aksoyak' (length=31)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-04-18' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-12-01' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1114' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE M_ALANI = 1 AND M_SAHASI = 6 AND M_YUZYILI = 5 AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 9592 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=134)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '1829' (length=4)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '1829' (length=4)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:int 259
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '9592' (length=4)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '2524' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '5' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'sadi-salih-efendi' (length=17)
   'M_ADI' => string 'SA\'DÎ, Sâlih Efendi' (length=22)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'sa di salih efendi divan şairi' (length=31)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '1200' (length=4)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '1785-1786' (length=9)
   'M_OLUM_HICRI' => string '1243' (length=4)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1829' (length=4)
   'M_DOGUM_YERI' => null
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'divan katibi' (length=12)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'divan katibi' (length=12)
   'M_HAYATI' => string '<p>Asıl adı Sâlih, mahlası Sa'dî'dir. 1200/1785-86 yılında doğdu. Aslen Musullu olan Selâm Yahyâ Ağa'nın oğludur. Sa'dî ilim ve fazilette son derece ileri gitti. 45 sene yaşadı. 1245/1829 yılında vefat etti.</p> <p>Arapça, Farsça ve Türkçe pek çok şiiri vardır. Hatîbî'ye göre söz konusu dillerin önemli şairleri Sa'dî Sâlih Efendi'yi övmektedir. Hatîbî şairin 3 dilde de şiirlerini kaydetmiştir. Ayrıca Türkçe pek çok kaside, tahmis ve gazellerinin bulunduğunu bel'... (length=706)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'asıl adı salih mahlası sadidir 1200 178586 yılında doğdu aslen musullu olan selam yahya ağanın oğludur sadi ilim ve fazilette son derece ileri gitti 45 sene yaşadı 1245 1829 vefat etti arapça farsça türkçe pek çok şiiri vardır hatibiye göre söz konusu dillerin önemli şairleri efendiyi övmektedir hatibi şairin 3 dilde de şiirlerini kaydetmiştir ayrıca kaside tahmis gazellerinin bulunduğunu belirtir 1243 1827 muhammed efendi ile mardine giderken musula uğramış görüşmüş daha'... (length=553)
   'M_ESERLERI' => string '<p><strong>Hâkim’in Şiirine Tahmisi</strong></p> <p>Sanma gerdûn bir safâ-yı müft ihsân eylemiş</p> <p>Handeye girye mukâbil vasla hicrân eylemiş</p> <p>Gör ki çendân şâhı mülkünden peşîmân eylemiş</p> <p>Her kimi kim devr-i gerdûn dehre sultân eylemiş</p> <p>Âkıbet anı karîn-i kayd-ı hırmân eylemiş</p> <p>&nbsp;</p> <p>İ'timâd itmez bu fânî âleme erbâb-ı dil</p> <p>Kim degil kâbil bahâya bu serây-ı âb u gil</p> <p>Ayn-ı ibretle nazar kıl gonce-veş ey dil a'... (length=1712)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'hakimin şiirine tahmisi sanma gerdün bir safayı müft ihsan eylemiş handeye girye mukabil vasla hicran gör ki çendan şahı mülkünden peşiman her kimi kim devri dehre sultan akıbet anı karini kaydı hırman itimad itmez bu fani aleme erbabı dil degil kabil bahaya serayı ab u gil aynı ibretle nazar kıl gonceveş ey açıl yıkık var köhne deyr içinde şöyle bil sikender mülküdür devr viran serfürü kılmak gerek dehrin germ ü serdine heminan olmak deryanın da cezr meddine kimsenin h'... (length=1105)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Akkuş, Mehmet (hzl.) (2008).&nbsp;<em>Hatîbî, Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd</em>.&nbsp;İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay.</p>' (length=165)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'akkuş mehmet hzl 2008 hatibi tezkirei şuarayı bağdad istanbul marmara üniversitesi ilahiyat fakültesi vakfı yay' (length=118)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'sa di salih efendi divan şairi katibi asıl adı mahlası sadidir 1200 178586 yılında doğdu aslen musullu olan selam yahya ağanın oğludur sadi ilim ve fazilette son derece ileri gitti 45 sene yaşadı 1245 1829 vefat etti arapça farsça türkçe pek çok şiiri vardır hatibiye göre söz konusu dillerin önemli şairleri efendiyi övmektedir hatibi şairin 3 dilde de şiirlerini kaydetmiştir ayrıca kaside tahmis gazellerinin bulunduğunu belirtir 1243 1827 muhammed ile mardine giderken musula uğ'... (length=1653)
   'M_YAZAR' => string 'PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK' (length=32)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'prof. dr. ismail hakkı aksoyak' (length=31)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-04-18' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-12-01' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1114' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE MATCH (M_ADI_SEARCH) AGAINST ('sa di salih efendi divan şairi' IN BOOLEAN MODE) AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 9592 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=168)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '1829' (length=4)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '1829' (length=4)