ŞÂHÎ, Şahin Giray

(d. ?/? - ö. 1124/1712)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hacı Selim Giray’ın (ö.1704) oğludur. Bahçesaray’da doğdu. Kırım hanedan mensupları gibi iyi bir eğitim gördü. Yine bu eğitimin bir parçası olarak güzel sanatlarla ve özellikle şiirle meşgul oldu. Şiirlerinde Şâhî mahlasını kullandı. Şahin Giray, 1124/1712’de Yanbolu'da öldü. Kaynaklar, hoş sohbet, irfan sahibi, yetenekli biri olduğunu belirtirler.

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.). (1999). İsmail Belîğ, Nuhbetü'l-Âsâr li-Zeyli Zübdeti'l-Eş'âr. Ankara: AKM Yay.
Akbayar, Nuri (hzl.). (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmânî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.
Çınar, Hüseyin (2006) “Hacı I. Selim Giray Han ve Çiftlik Vakıfları”. Karadeniz Araştırmaları 11: 19-37.
Halim Giray (1321). Gülbün-i Hânân. İstanbul.
İnalcık, Halil. (2002). "Kırım Hanlığı". İA. C. XXV. Ankara: İSAM Yay.
İpekten, Haluk vd. (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.
İsen, Mustafa (2000). "Kırım Hanedanının Şairliği". Bilig 15: 81-90.
İsen, Mustafa-Ali Fuat Bilkan-Tuba Işınsu Durmuş. (2012). Sultanların Şiirleri Şiirlerin Sultanları. İstanbul: Kapı Yay.
Kurnaz, Cemal-Halil Çeltik (2000). Osmanlı Dönemi Kırım Edebiyatı. Ankara: Kurgan Edebiyat.
Kurnaz, Cemal-Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâ’ilî. Ankara: Bizim Büro Yay.
Kurnaz, Cemal ve Halil Çeltik (2012). "Hanlık Dönemi Kırım Şairleri Hakkında Bazı Tesbit ve Değerlendirmeler". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi 51: 275-294.
Müstakimzâde Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb. (Tıpkı Basım). Ankara: KB Yay.
Özcan, Abdülkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi, Vekâyiü’l-Fuzalâ. Şakâyık-ı Numâniye ve Zeyilleri. 4. C. İstanbul: Çağrı Yay.
Öztuna, Yılmaz (1996). Devletler ve Hanedanlar. Ankara.
Tatçı, Mustafa ve Cemal Kurnaz (hzl.) (2003). Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri I-II-III. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MUSTAFA İSEN
Yayın Tarihi: 08.02.2014
Güncelleme Tarihi: 26.11.2020

Eserlerinden Örnekler

GAZEL

Dökülmiş zülf-i müşgînün o gül-ruhsâra besbelli

Perîşânlık budur gülşende sünbülzâra besbelli

Gözüm hep kanlı yaşın mâcerâsın yâre arz itdi

Nihân tut sen gerekse derdüni ol yâra besbelli

Gidüp murg-ı dilüm eğlendi kaldı zülfi bâğında

Tolaşmışdur şikenc-i turre-i tarrâra besbelli

Güzeller mâil-i ağyâr u güller mübtelâ-yı hâr

Budur bâis-i efgân Şâhi-i gam-hâra besbelli  (Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.). (1999). İsmail Belîğ, Nuhbetü'l-Âsâr li-Zeyli Zübdeti'l-Eş'âr. Ankara: AKM Yay. 175; Özcan, Abdülkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi, Vekâyiü’l-Fuzalâ. Şakâyık-ı Numâniye ve Zeyilleri . 4. C. İstanbul: Çağrı Yay. 466)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HİCÂBÎ, Abdülbâki Gül Babad. 1700\\\'lerin ortası - ö. 1822Doğum YeriGörüntüle
2SÎRET, Şehbâz Girayd. ? - ö. 1836Doğum YeriGörüntüle
3REZMÎ, Bahadır Girayd. 1602 ? - ö. 1641Doğum YeriGörüntüle
4HİCÂBÎ, Abdülbâki Gül Babad. 1700\\\'lerin ortası - ö. 1822Doğum YılıGörüntüle
5SÎRET, Şehbâz Girayd. ? - ö. 1836Doğum YılıGörüntüle
6REZMÎ, Bahadır Girayd. 1602 ? - ö. 1641Doğum YılıGörüntüle
7HİCÂBÎ, Abdülbâki Gül Babad. 1700\\\'lerin ortası - ö. 1822Ölüm YılıGörüntüle
8SÎRET, Şehbâz Girayd. ? - ö. 1836Ölüm YılıGörüntüle
9REZMÎ, Bahadır Girayd. 1602 ? - ö. 1641Ölüm YılıGörüntüle
10HİCÂBÎ, Abdülbâki Gül Babad. 1700\\\'lerin ortası - ö. 1822Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11SÎRET, Şehbâz Girayd. ? - ö. 1836Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12REZMÎ, Bahadır Girayd. 1602 ? - ö. 1641Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13HİCÂBÎ, Abdülbâki Gül Babad. 1700\\\'lerin ortası - ö. 1822Madde AdıGörüntüle
14SÎRET, Şehbâz Girayd. ? - ö. 1836Madde AdıGörüntüle
15REZMÎ, Bahadır Girayd. 1602 ? - ö. 1641Madde AdıGörüntüle