SÂ'İB AHMED BEY

(d. ?/? - ö. 1337/1919)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Kafkasya Çerkezlerindendir. Rusya'da askerî okullarda öğrenim gördü. Yüzbaşı rütbesiyle Osmanlı ordusunda görev alarak uzun süre Mısır fevkalade komiseri Gâzi Ahmed Muhtar Paşa'nın yaverliğinde bulundu. Daha sonra ordudan ayrılarak yazı hayatına başladı. Meşrutiyetin ilanını müteakip Mısır'dan İstanbul'a gelerek tarihi tetebbuatta bulundu. Dârülfünûn'da Rusça dersleri verdi. 1337/1919 yılında İstanbul'da vefat etti. Erenköy Sahrâ-i Cedîd Kabristan'ın defnedildi.

Eserleri şunlardır:

1. Ayastefanos Mu'âhedesinden Berlin'e Doğru: Yazma hâlindedir.

2. Hakâyık-ı Târîhiyye ve Siyâsiyye: İstanbul'da basılmıştır.

3. Meşrûtiyet Dalgaları: Yazma hâlindedir.

4. Mısır İngilizlerin Eline Nasıl Düşdü: Yazma hâlindedir.

5. Mısır ve Arâbî Paşa Vak'ası: Yazma hâlindedir.

6. Nereye gidiyoruz - Mâzî, Hâl ve İstikbâl: 1327 yılında 23 sayfa hâlinde İstanbul'da basılmıştır.

7. Rehnümâ-yı İnkılâb: 79 sayfa olarak 1318 senesinde Kahire'de basılmıştır.

8. Son Osmanlı-Rus Muhârebesi: 1327 yılında 382 sayfa hâlinde Kahire'de basılmıştır.

9. Sultân Hamîd'in Evâ'il-i Saltanatı: Kahire'de basılmıştır.

10. Şark Mes'elesi: 1327 senesinde 95 sayfa olarak İstanbul'da basılmıştır.

11. Târîh-i Meşrûtiyet ve Şark Mes'ele-i Hâzırası: 1328 yılında 159 sayfa olarak İstanbul'da basılmıştır.

12. Târîh-i Sultân Murâd-ı Hâmis: 1326 yılında 239 sayfa olarak Kahire'de basılmıştır.

13. Vak'a-i Sultân Abdülazîz: 1326 yılında 214 sayfa olarak Kahire'de basılmıştır.

Kaynakça

Bursalı Mehmed Tahir (1342). Osmanlı Müellifleri. C. III. İstanbul.

Değirmencioğlu, S. (2007). "Sâ'ib Ahmed Bey". Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. VII. Ankara: AKM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 24.06.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler