SAÎDÂ, Şeyh Saîdâ Efendi

(d. ?/? - ö. 1092/1681)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Buhara'da doğdu. Molla Cami'nin soyundandır. Öğrenim gördükten sonra İstanbul'a gelip Eyüp'e yerleşti. Nakşi tarikatına bağlıydı. Tezkire yazarı Mustafa Safayî'nin yüzyüze görüştüğü biridir. Şeyhî Vekâyiü’l-Fuzalâ'da mahlasını Saîd olarak kaydetti. Memleketine dönerken 1092 /1681 yılında Basra'da öldü. Burada kendisine bir türbe yapıldı.Sicill-i Osmanî'de Hicaz'dan dönüşünde Cidde'de vefat ettiği kayıtlıdır. Farsça şiirleri de vardır.

Kaynakça

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay. 273.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay. 433.

Mehmed Süreyyâ (1308-15/ 1890-97). Sicill-i Osmânî. C.3. İstanbul: Matbaa-i Âmire. 27.

Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakâ’ik-i Nu’mâniyye ve Zeyilleri “Vakâyiü’l-Fuzalâ”. C. III. İstanbul: Çağrı Yay. 577.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 26.01.2015
Güncelleme Tarihi: 26.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Engüş-i taarruz ne-resîde sühanem râ

Asîb-i hazân râh-ı ne-dîde çeemnem râ

 

Afvam heme pür-hâr çü mâhî bûd ammâ

Hergiz nahled-i hâr taalluk-ı bedenem râ

 

***

 

Mî-koned hâlî-i dil mâr ez gam-hâ-yı cihân

Ez-kerem-i herkesî ki pür-mey mîkoned peymâne râ

Hoş nemî âyed be-gûş-ı halk haber-i bang-i tehî

Ez-ân sebeb vâiz hemî gûyed bülend-i efsâne râ

(Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay. 273)