ŞÂKİRÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Şâkirî’nin hayatı hakkında tezkirelerde ve biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak 16. yüzyılda derlenmiş olan Edirneli Nazmî’nin Mecma’u’n-Nezâ’ir’inde ve Pervane b. Abdullah’ın Pervâne Bey Mecmûası’nda biri müşterek olmak üzere Şâkirî’ye ait beş adet gazel bulunmaktadır. Her iki mecmuanın da 16. yüzyılda derlenmiş olmasından hareketle Şâkirî’nin, 15. veya 16. yüzyıl şairlerinden olduğunu kabul etmek mümkündür. 

Kaynakça

Gıynaş, Kâmil Ali (2014). Pervâne Bey Mecmuası. C. 1. İstanbul: Akademik Kitaplar Yayınları. 763.

Köksal, M. Fatih (hzl.) (2012). Edirneli Nazmî-Mecma’u’n-Nezâ’ir, (İnceleme-Tenkitli Metin). Ankara: KTB Yay. e-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-100879/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.html, [Erişim Tarihi: 01.02.2014].

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 28.02.2015
Güncelleme Tarihi: 29.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Dil nice havf itmesün kıldukça zülfün tar u mâr

Kim görinür sihr-i çeşmünle anun her târı mâr

Vaz geldi nâz ile seyr itmeden her hûb-rû

Hüsn meydânında cevlân ideli ey şeh-süvâr

N’içün uçurdun didüm dil ‘andelîbün dostum

Didi vardur gülşen-i kûyumda bülbüller hezâr

Katre iken kandan oldı bilmezem deryâ yaşum

Şimdi başdan aşdı mevc urur ‘acebdür rûzigâr

Hane-i dilde seni tasvîr ider nakkaş-ı ‘ışk

Didi kim iy Şâkirî benden sana bir yadigâr

(Gıynaş, Kâmil Ali (hzl.) (2014). Pervâne Bey Mecmuası. C. 1. İstanbul: Akademik Kitaplar Yay. 763.)

Gazel

Servi ser-gerdân ider kadd-i hırâmânun senün

Sünbüli hayrân ider bu zülf-i reyhânun senün

Saga sola tîg u hançerler dakınmak işleri

Hey ne âfetlerdür iki çeşm-i mestânun senün

Ey kadeh sohbetde öpmişsin leb-i cânâneyi

Girmeye misin elüme içeyin kanun senün

Hâce-i bâzâr-ı gamdur merdüm-i dîdem meger

Kim toludur la’l ü lü’lü’ ile dükkânun senün

Kâbil olmaz sen ki agzundan leb-i cânân çıka

Şâkirî bi’llâh di nice çıka cânun senün

(Köksal, M. Fatih (hzl.) (2012). Edirneli Nazmî-Mecma’u’n-Nezâ’ir, (İnceleme-Tenkitli Metin). Ankara: KTB Yay. e-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-100879/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.html, [Erişim Tarihi: 01.02.2014]. 2247.)