SALAHÎ, Mustafa Salahî

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi, kaptan
(Divan/Yazılı Edebiyat / Yüzyılı Beli Değil / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Mustafa’dır. Görevinde başarılı bir kaptan olduğu ve Tersâne-i Âmire hizmetinde çalıştığı, birçok savaşa katıldığı kendisiyle ilgili bilgiler arasındadır (İnce 2005: 467). 

Kaynakça

İnce, Adnan (2005). Tezkiretü’ş-Şuara - Salim Efendi. Ankara: AKM Yay.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ŞERİFE ÖRDEK
Yayın Tarihi: 27.05.2015
Güncelleme Tarihi: 03.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Atılsın top u kurşunlar çekilsün tîgler bir bir

Bezensin la’l-reng olsun ‘adû kanı ile deryâ

Turalım Kahramânâsâ ‘adûya karşu haşmetle

Olup âteş-feşân kalyonlarımız hemçü ejderhâ

Tamâm altmış sene bezm-i vegâda olduk âmâde

Yine âmâdeyiz cenge Nerîmân ile bî-pervâ

Egerçi sûretâ pîriz velîkin bezm-i rezm içre

Şu cengi görmüşüz kim görmemişdir dîde-i dünyâ

(İnce, Adnan (2005). Tezkiretü’ş-Şuara - Salim Efendi. Ankara: AKM Yay. 467, 468.)

***

Derdinle girye oldu şehâ pîşemiz bizim

Hûn-ı cigerle toptoludur şîşemiz bizim

(İnce, Adnan (2005). Tezkiretü’ş-Şuara - Salim Efendi. Ankara: AKM Yay. 468.)

***

Hamd eyleyelim Hakk’a ki erbâb-ı gazâyız

Rezm-âver-i hengâme-i bâzâr-ı hecâyız

(İnce, Adnan (2005). Tezkiretü’ş-Şuara - Salim Efendi. Ankara: AKM Yay. 468.)