SARHOŞ ABDÎ, Abdî Efendi

(d. ?/? - ö. 1014/1605)
divan şairi, kâtip
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Sarhoş Abdî sanıyla tanındı. 1002/1593-94'te nişancı olup azledildi, l009/1600-01'de defter emini oldu. Şair, 1014/1605 yılında vefat etti (Akbayar 1996: 50). Şairin kaynaklarda bahsi geçen tek eseri Zafernâme’sidir. Vezir-i Azam Sinan Paşa’nın 1593-1594 yıllarında Avusturyalılara karşı düzenlediği Nemçe (Avusturya) seferini konu alan eser, 314 beyitlik bir mesnevidir (Bk. Gürbüz, 2015). Bunun dışında başka bir eseri olup olmadığı bilinmemekle birlikte çeşitli eserlerin içine kaydedilmiş manzumeleri bulunmaktadır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmanî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Gürbüz, Mehmet (2015). “Abdî’nin Zafernâme’si”. Turkish Studies, 10 (16): 627-670.

İpekten, Haluk vd. (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. FİLİZ KILIÇ
Yayın Tarihi: 08.03.2014
Güncelleme Tarihi: 03.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Zafernâme

Vezîr-i a’zâm Sultân Murâd Hân

Ki oldur Mazhâr-ı el-tâf-ı hâlık

 

Şeh-i kişver-küşânun emri ile

Gazâya ‘azm idüp ol merd-i sâdık

 

Sene ismine ve’l-fün âhirinde

Olup zi’l-hiccede serhadda lâhık (Kurnaz, Tatcı 2001: 640)