SEDÎDÂ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Sedîdâ hakkındaki en önemli kaynak, İsmail Beliğ'in Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr adlı tezkiresidir. Hayatı, doğum ve ölüm yılı ve gerçek adı hakkında hiç bir kaynakta bilgi bulunmamaktadır. Sadece söz konusu tezkiresinde Sedîda başlığı altında altı beyte yer verilmiştir. Şairin şiirlerinden örnekler kısmında bu beyitler yer almaktadır.

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (2009). İsmail Beliğ Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: AKM Yay. 161.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 03.01.2015
Güncelleme Tarihi: 25.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Sâye-endâz ola ger jûh-ı vakârı bahra

Kurtulurdu hafâkândan dil-i sevdâ-yı yem


Bassa ol âfet eger nâz ile gülzâra kadem

Yüz sürer ayagına cûy-ı gülistân-ı İrem


Zülf-i ham-der-hamını seyr eden ol şûhun der

Genc-i hüsne sarılur ejder-i müşgîn perçem


Arak-alûde kıyâs eyleme rûy-ı âlin

Gül-i ruhsâr-ı dil-ârâsına konmış şeb-nem


***


Yatur genc üzre bir mâr-ı siyeh-endâmdur gûyâ

Dökülmiş sîneye pîç pîç-i ham-be-hâm kâkül


***


Kef-i sâkîde gördüm lâle-gûn câm-ı ferahnâki

Meger gülzâr-ı hüsnün gül bitirmiş yâsemeninden

(Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (2009). İsmail Beliğ Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: AKM Yay. 161.)