ŞEFKAT, Midillili Osman Efendi-zâde Ali Şefkat Efendi

(d. ?/? - ö. 1187/1773-74)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Ali’dir. Midillili Osmân Efendi-zâde diye tanındı. Melek Mehmed Paşa’ya divan kâtipliği görevinde bulunan Şefkat, 1187/1773  yılında vefat etti. “Hicretü’l-mahşer” terkibi ölümüne tarih düşürülmüştür. M. Nail Tuman, Mecelle’nin vefat tarihini 1087/1676-77 göstermesinin yanlış olduğunu belirtir (Kurnaz ve Tatçı 2001: 490).

Şefkat’in herhangi bir eserinin olup olmadığı hakkında kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî (Yâhud Tezkîre-i Meşâhir-i Osmânî). C. 5. İstanbul: Kültür Bakanlığı-Tarih Vakfı Ortak Yay. 1570.

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 

Kılıç, Filiz (hzl.). Şefkat. Tezkire-i Şu’arâ-yı Şefkat-i Bağdâdî. B. Ankara: KTB. Yay. E-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83505/sefkat-i-bagdadi---tezkiretus-suara.html. [erişim tarihi: 01.02.2014]. 80-81.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay. 489-90.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 14.06.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Keyf-i sahbâ-yı dehân bir var imiş bir yog imiş

Tîg-ı gamzenden amân bir var imiş bir yog imiş

 

Mûya teşbîh ederler beli lâkin nazarî

Halka-i mûy-ı miyân bir var imiş bir yog imiş

 

Güle teşbîh ederler ruh-ı zîbânı ve lîk

Gülün ahvâlî ayân bir var imiş bir yog imiş

 

Bâde-peymâ-yı dil ü dîde-i cân olmayıcak

Çeşm-i sâkîdeki ân bir var imiş bir yog imiş

 

Lâ-mekân olma sakın deşt-i talebde gezme

Kân-ı maksûda nişân bir var imiş bir yog imiş

 

Bî-dilân ehl-i dilân etdi bu esrârı ayân

Mahv u isbât hemân bir var imiş bir yog imiş

 

Mest-i sahbâ-yı gurûr olma bu mey-hânede kim

Neş’e-i câm-ı cihân bir var imiş bir yog imiş

 

Şefkatâ fıkra-i evvelde bunu söylerler

Kıssa-hânân-ı zamân bir var imiş bir yog imiş

(Kılıç, Filiz (hzl.). Şefkat. Tezkire-i Şu’arâ-yı Şefkat-i Bağdâdî. B. Ankara: KTB. Yay. E-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83505/sefkat-i-bagdadi---tezkiretus-suara.html. [erişim tarihi: 01.02.2014]. 80-81.)