SEHER HANIM

(d. ?/? - ö. ?/19. yy.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbulludur. Uzun süre Boğaziçi Kız Mektebi’nde müdürlük yaptı. Tanzimat döneminde yetişen kadın şairlerimizdendir. Vefat tarihi bilinmemektedir. Kaynaklarda eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır.

Kaynakça

Alkan İspirli, Serhan (2007). Kadın divan Şairleri ve Geleneğin Uzantısı. Erzurum: Salkımsöğüt Yay.

Ay, Taha (1934). Türk Kadın Şairleri. İstanbul: Universum Matbaası Yay.

Ceyhan, Adem (2000). “Ahmed Muhtar Beyin ‘Şair Hanımlarımız’ İsimli Eseri”. Türkiyat Araştırmaları Dergisi. (8): 299-350. http://www.turkiyat.selcuk.edu.tr/pdfdergi/s8/11.pdf [erişim tarihi: 25.05.2014]. 348.

Cunbur, Müjgân (2011). Osmânlı Dönemi Türk Kadın Şâirleri. Ankara: Türkkad-Türk Kadınları Kültür Derneği Genel Merkezi Yay.

Uraz, Murat (1940). Resimli Kadın Şair ve Muharrirlerimiz. İstanbul: Nümune Matbaası Yay. 4.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 06.06.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Aklımı yağmaya verdi çeşm-i sehhârın gamı

Kat kat sevdâya saldı zülfünün her bir hamı

Cûş edip seyl-i sirişkim etmeğe itfâ eger

Sûz-ı sînem ser-te-ser ihrâk ederdi âlemi

Kahramân-ı bî-bedelsin sahn-ı istiğnâda sen

Dest-i pür-zerdin helâk eyler hezârân Rüstem’i

Ey Seher gel vâkıf-ı ahvâlim ol yok gönlümün

Nâle-i cân-gâhdan gayri enîs-i hem-demi

(Cunbur, Müjgân (2011). Osmânlı Dönemi Türk Kadın Şâirleri. Ankara: Türkkad-Türk Kadınları Kültür Derneği Genel Merkezi Yay. 127.)