ŞEBÎHÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Şebîhî’nin hayatı hakkında tezkirelerde ve biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesinde bulunan ve 16. yüzyılda tertip edildiği anlaşılan bir şiir mecmuasında (T 3819) şaire ait bir gazel kayıtlıdır. Hemen hemen hepsi bu yüzyılda yetişmiş şairlerin manzumelerinden müteşekkil olan bu şiir mecmuasının muhtevası ve muhtemel tertip tarihine istinaden Şebîhî’yi 16. yüzyıl şairlerinden kabul etmek mümkündür.

Kaynakça

Mecmûa-i Eşâr. İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi “T 3819”. vr. 24a.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 02.08.2021
Güncelleme Tarihi: 02.08.2021

Eserlerinden Örnekler

Gazel  

Kimseye itmez vefâ bu cevri çok dünyâ ʻaceb

Tâlibine gösterür zehrin gamın helvâ ʻaceb

 

Sadr-ı  ʻâlîye sezâvâr olan ehl-i kemâl

Mâlik-i çâh-ı cehennemdür denî ednâ ʻaceb

 

Ey göñül cehd ile kesb-i maʻrifet kıl fârig ol

Niʻmet-i dünyâya bakma gelmesün saña ʻaceb

 

Câhilüñ cehli var iken durmaz istignâ ider

Sen kemâl ü fazl ile itmezsin istignâ ʻaceb

 

Ey Şebîhî kaçsa senden câhil-i huffâş ne gam

Rûy-ı hurşîdi görür mi çeşm-i nâ-bînâ ʻaceb

Mecmûa-i Eşâr. İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi “T 3819”. vr. 24a.