Rikâbdar-ı Şehriyârî Hüseyin Bey

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

I. Mahmud dönemi devlet adamlarındandır. Bilinen tek şiir örneği “Tarih-i Tüfeng-endāzî-i Sultan Maḥmud Ḫān-ı Evvel” adlı ruznamede kayıtlıdır (Duman 2021: 147). Sır Kâtibi Ahmed’in I.  Mahmud’un atış günlüklerinde bildirdiğine göre padişahın Gülhane Kasrı civarlarında kendine ait mücevher kundaklı ve tezyinatlı başka Hezarfen yapımı tüfenklerle (150 hatve) uzaklıktan yaptığı atışlarda yedi adet sürahiyi vurduğuna dair tarih manzumesini bizzat padişaha takdim etmiştir (Bkz.34 Ae Tarih 920- yk. 8a).  “Rikâbdar-ı şehriyârî Hüseyin Bey kulları bu tarihi nazm idüp arz eyledikde pesendîde-i hümâyun olmakla bu cerideye tahrîr olundı.” (34 Ae Tarih 920- yk. 8a). 

Kaynakça

Duman, Ali (2021). “Sultân’ın Atış Günlükleri: “Târih-i Tüfeng-Endâzî-i Sultân Mahmûd Hân-ı Evvel”. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 14 (76): 142-148.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ALİ DUMAN
Yayın Tarihi: 29.03.2021
Güncelleme Tarihi: 29.03.2021

Eserlerinden Örnekler

Tarih

 

Destiñe alup tüfengin…merdâne pâk

Heft sebû urdı nişân-ı kurşumın baʿd-ı saht

 

Eyledim tārīhini ol dem duʿâ ile eda

Kelle-i aʿdâ sebû-âsâ heme ola şikest

 

Pâdişâh-ı bahr u ber sâhib-kırān-ı pür-hüner

Hazret-i Sultân Mahmûd-ı şeh-i iklīm-i heft

 

Cümle şâhâna tefevvuk kılsa her fende n’ola

Bu mesel meşhûrdur dest-ber-bâlâ-yı dest

 

Bî-riyâ eyler tokuz kat āhene darbı güzer

Çekse kavs-ı Kahramān’ın virse ger tîrine şast

 

Eyleyüp teşrîf bir gün bu makâm-ı dil-keşe

Sâyebân olmuş idi Hızr-âsâ o şâha bu dıraht

(34 Ae Tarih 920- yk. 8a-8b).

1143/1730