ŞEKÎB, Ömer Dede

(d. ?/? - ö. 1135/1722-23)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul’da doğan Şekîb’in asıl adı, Ömer’dir. Halep Mevlevîhanesi şeyhi olan Nikâtî Ali Dede’nin küçük biraderidir. Eğitimini tamamladıktan sonra mülazım oldu. Bir müddet kadılık yaptıktan sonra bu görevi bırakarak Mevlevi tarikatına girdi. Mevlevi olduktan sonra Konya’ya geldi. Burada bir müddet kaldıktan sonra, önce Karahisar’a oradan da Halep Mevlevîhanesi şeyhliğine getirildi. 1135/1722-23 yılında Halep şeyhi iken öldü (Genç 1999: 260). Râmiz, 1135/1722-23 yılında Şekîb’in hacca gittiğini ve orada öldüğünü söyler (Erdem 1994: 174).

Şekîb’in herhangi bir eserinin olup olmadığı hakkında kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır. Râmiz, şairin şiir ve inşadaki başarısından övgüyle bahseder (Erdem 1994: 174).

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî (Yâhud Tezkîre-i Meşâhir-i Osmânî). C. 5. İstanbul: KB-Tarih Vakfı Ortak Yay.

Ali Enver (1309). Semâ-hâne-i Edeb. İstanbul.

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi, Tezkîre-i Safâyî, (Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idü’l-Eş’âr). Ankara: AKM Yay.

Çifçi, Ömer (hzl.). Fatîn Davut, Hâtimetü’l-Eş’âr, (Fatîn Tezkiresi). Ankara: Kültür ve Turizm Bak. Yay. E-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83503/fatin-davud---hatimetul-esar.html [erişim tarihi: 15.10.2013].

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurefâsı, İnceleme-Tenkidli Metin-İndeks-Sözlük. Ankara: AKM Yay.

Genç, İlhan (hzl.) (2000). Tezkîre-i Şu’arâ-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkîretü’ş-Şu’arâ, Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 08.12.2013
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Nâ-tamam Gazel

Dilimüz añlayamaz sûfî bizim kâl ehli

Bî-zebân söyleşelüm var ise bir hâl ehli

Saltanat-ı fakr ile fahr etmek imiş ‘âlemde

Ne bilir kadrin anıñ memleket ü mâl ehli

Var-gel ‘akl ile sen yâr olamazsın ey dil

Ehli başka anıñ da behey âbdâl ehli

Cânı cânân yoluna vermede ihmâl etme

Eremez menzil-i maksûduna ihmâl ehli

(Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi, Tezkîre-i Safâyî, (Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idü’l-Eş’âr). Ankara: AKM Yay. 324.)

Beyit

Bu gülşende ‘aceb mi cûyveş dil bî-karâr olsa

Yanumca salınur bir serv-i kâmet dilberüm yoktur

(Genç, İlhan (hzl.) (2000). Tezkîre-i Şu’arâ-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay. 260.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Kriton Dinçmend. 1946 - ö. 28 Temmuz 2008Doğum YeriGörüntüle
2FEVZÎ, Mustafa Fevzî Efendid. 1669-70 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3VASSAF, Osmanzâde Hüseyin Vassafd. 08.03.1872 - ö. 22.10.1929Doğum YeriGörüntüle
4Kriton Dinçmend. 1946 - ö. 28 Temmuz 2008Doğum YılıGörüntüle
5FEVZÎ, Mustafa Fevzî Efendid. 1669-70 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6VASSAF, Osmanzâde Hüseyin Vassafd. 08.03.1872 - ö. 22.10.1929Doğum YılıGörüntüle
7Kriton Dinçmend. 1946 - ö. 28 Temmuz 2008Ölüm YılıGörüntüle
8FEVZÎ, Mustafa Fevzî Efendid. 1669-70 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9VASSAF, Osmanzâde Hüseyin Vassafd. 08.03.1872 - ö. 22.10.1929Ölüm YılıGörüntüle
10Kriton Dinçmend. 1946 - ö. 28 Temmuz 2008MeslekGörüntüle
11FEVZÎ, Mustafa Fevzî Efendid. 1669-70 - ö. ?MeslekGörüntüle
12VASSAF, Osmanzâde Hüseyin Vassafd. 08.03.1872 - ö. 22.10.1929MeslekGörüntüle
13Kriton Dinçmend. 1946 - ö. 28 Temmuz 2008Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14FEVZÎ, Mustafa Fevzî Efendid. 1669-70 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15VASSAF, Osmanzâde Hüseyin Vassafd. 08.03.1872 - ö. 22.10.1929Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Kriton Dinçmend. 1946 - ö. 28 Temmuz 2008Madde AdıGörüntüle
17FEVZÎ, Mustafa Fevzî Efendid. 1669-70 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18VASSAF, Osmanzâde Hüseyin Vassafd. 08.03.1872 - ö. 22.10.1929Madde AdıGörüntüle