SENÂÎ, Hasan Senâî Efendi

(d. ?/? - ö. 1151\\\\\\\'den sonra/1738)
tekke şairi
(Tekke / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Doğum yeri, doğum tarihi ve vefatı bilinmemektedir. Biyografik kaynaklarda hakkında bilgi yoktur. Şeyh Nasûhî Mehmed Efendi’nin halifelerindendir. 1738’de hayatta olduğu Dîvân'ından anlaşılmaktadır. Dîvân'ı (Millet Küt., Emirî Manzum 77) ve Menâkıb-ı Şeyh Nasûhî-i Üsküdârî (Süleymaniye Ktp. Hacı Mahmud Ef. Bl. Nu: 4573,vr. 9b-10a.) adlı eserleri mevcuttur.

Kaynakça

http://www.mustafatatci.com/yazilar/30-yazlanlar/141-msrinin-limnideki-lcas.html [erişim tarihi: 10.06.2014]

Kurnaz, Cemal, M. Tatçı (hzl.)(2001) Mehmet Nail Tuman Tuhfe-i Nâilî. C. 1. Ankara: Bizim Büro Yay.


Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MÜBERRA GÜRGENDERELİ
Yayın Tarihi: 16.06.2014
Güncelleme Tarihi: 11.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Menâkıb-ı Şeyh Nasûhî-i Üsküdârî

Karabaş Efendi dahi Hz. Mısrî'nin yanına nefy olundukda bir gün Hz. Mısrî "yalancı şeyh geliyor" diye söylerler imiş. Ve bendelerinden olan (kişiler) Azîz'in bundan murâdı vardır. Elbette zuhûr eder, diye mutarakkıblar iken Hz. Nasûhî Mudurnu'dan bir kutuya iğne koyup Azîzler'ine getirmişler. Limni'ye geldikde Karabaş Efendi'ye, Nasûhî Efendi teşrif buyurdular, diye haber vermişler. Karabaş, "ibtidâ Hz. Mısrî'ye varsın, ba'dehu gelsin" dediklerinde, onlar dahi Hz. Mısrî'ye vardıkda halvet edip esrâr-ı İlâhiyye'ye müteallik çok sohbet etmişler. Badehu Azîzlerine teşrif etmişler. Hattâ hikâye olunur ki, her zaman Hz. Mısrî ile Karabaş Efendi bir yere geldikde hizmet-i şeriflerine Nasûhî Efendiyi ta'yin buyurur imiş. Bir gün Hz. Mısrî hamâma teşrîf edip ve hamâmdan çıkdıkdan sonra yanlarında akçe bulunmamış ve lâkin izhâr dahi etmemişler. Velâkin Nasûhî Efendi anlayıp yanlarında ne kadar yüz para varsa usûliyle mübârek dizleri altına koymuşlar ve ol vakit yüz para var imiş. Tamamen o paraları verdikde Nasûhî Efendi'ye teveccüh edip buyurmuşlar ki:

-Oğlum, Allâhu Azîmü'ş-şâna ricâ ederim ki, sana dahi ol derece feyz-i Muhammedî versin ki, sen dahi ümmet-i Muhammed'e böylece itâ edesin, diye duâ buyurmuşlar. Ve Hz. Nasûhî buyururlarmış ki, o zâtın o vakit duâsının çok âsâr ve lutfun müşâhede eyledim, diye nakl buyururlar imiş."

http://www.mustafatatci.com/yazilar/30-yazlanlar/141-msrinin-limnideki-lcas.html [erişim tarihi: 10.06.2014]