ŞERÎF, Rahmetullâh Şerîf Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Kırım’da doğdu. Asıl adı Rahmetullâh’tır. Hayatı hakkında eldeki bilgiler sınırlıdır. İstanbul’a gelerek öğrenim gördü. Mülazım olduktan sonra Rumeli’de bazı kasabalarda kadılık yaptı. Ölüm tarihi hakkında kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Safâyî ve Sâlim’in, Şerîf Efendi için “asrın şu’arâsından” ifadesini kullanmaları, Şerîf Efendi’nin 18. yüzyılda yaşadığını göstermektedir. Yine Safâyî ve Sâlim tezkirelerinde ölüm tarihine dair herhangi bir kayıtın bulunmamasından hareketle Şerîf’in, bu tezkirelerin yazıldığı tarihlerde hayatta olduğu düşünülebilir.

Şerîf’in herhangi bir eserinin olup olmadığı hakkında da kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır. Safâyî, Şerîf’in şiir ve inşaya hâkim olduğunu belirtir (Çapan 2005: 319). Sâlim ise, Şerîf’i renkli fikirlere sahip, söz alanında söz söylemeye kadir bir şair olarak niteler (İnce 2005: 426).

Kaynakça

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi, Tezkîre-i Safâyî, (Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idü’l-Eş’âr). Ankara: AKM Yay. 319-20.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkîretü’ş-Şu’arâ, Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 426.

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay. 486.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 15.04.2014
Güncelleme Tarihi: 14.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Bu demler hûn-ı dil bezm-i muhabbetde şarâb ister

Ciger-sûz-ı gamınla sîh-i mihnetde kebâb ister

Mahal sarf ol sakın nakdîne-i eşki telef etme

Gönül gencûr-ı aşkından o şeh lâ-büd hisâb ister

N'ola giryân olup düşsem ayag-ı sâki-i bezme

O nahl-i gül nihâl-i tâzedir gâhîce âb ister

Direfş-i gayretim tâ olmadıkça zîb-i ser-menzil

Ne ser bâlîn-i râhat çeşm-i bîdârım ne hâb ister

Ferâmûş-ı gam-ı imrûz u ferdâya Şerîfâsâ

Mey-i gül-fam ile şâm u seher mest-i harâb ister

(Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi, Tezkîre-i Safâyî, (Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idü’l-Eş’âr). Ankara: AKM Yay. 319.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1İSMAİL SALETd. 1875 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2LÂYIH, Hâfız Mehmedd. ? - ö. 1748Doğum YeriGörüntüle
3RÂMİZ, Râmiz Abdullah Paşad. ? - ö. Nisan-Mayıs 1811Doğum YeriGörüntüle
4İSMAİL SALETd. 1875 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5LÂYIH, Hâfız Mehmedd. ? - ö. 1748Doğum YılıGörüntüle
6RÂMİZ, Râmiz Abdullah Paşad. ? - ö. Nisan-Mayıs 1811Doğum YılıGörüntüle
7İSMAİL SALETd. 1875 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8LÂYIH, Hâfız Mehmedd. ? - ö. 1748Ölüm YılıGörüntüle
9RÂMİZ, Râmiz Abdullah Paşad. ? - ö. Nisan-Mayıs 1811Ölüm YılıGörüntüle
10İSMAİL SALETd. 1875 - ö. ?MeslekGörüntüle
11LÂYIH, Hâfız Mehmedd. ? - ö. 1748MeslekGörüntüle
12RÂMİZ, Râmiz Abdullah Paşad. ? - ö. Nisan-Mayıs 1811MeslekGörüntüle
13İSMAİL SALETd. 1875 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14LÂYIH, Hâfız Mehmedd. ? - ö. 1748Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15RÂMİZ, Râmiz Abdullah Paşad. ? - ö. Nisan-Mayıs 1811Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16İSMAİL SALETd. 1875 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17LÂYIH, Hâfız Mehmedd. ? - ö. 1748Madde AdıGörüntüle
18RÂMİZ, Râmiz Abdullah Paşad. ? - ö. Nisan-Mayıs 1811Madde AdıGörüntüle