ŞERMÎ, Şeştârî Alî Çelebi

(d. ?/? - ö. 1127/1715)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Üsküdar'da doğan şairin asıl adı Ali'dir. Şermî Ali Çelebi adıyla meşhur olmuştur. Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü’nde şair hakkında “Depedelenlilerdendi” (İpekten vd. 1988: 479) ifadesi kullanılmakla birlikte bu bilgi, kaynaklarda teyit edilememiştir. Topçu tayfasındandır. Kahvehane şairlerinden olup şeştar çalması ve sesinin güzelliği tanınmıştır (İnce 2005: 427; Çapan 2005: 320). Mora Seferi'nde vefat etmiştir. (Çapan 2005: 320). Sâlim’de vefat tarihi 1126/1714-15 (İnce 2005: 427); Safâyî ve Belîğ’de ise 1127/1715’tir (Çapan, 2005: 320; Abdülkadiroğlu 1999: 175). Sâlim’in vefat tarihi 1126/1714-15 göstermesini Nâil Tuman yanlış bilgi olarak değerlendirmiştir (Kurnaz vd. 2001: 484).

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (1999). İsmail Beliğ Nuhbetü’l-Âsâr li-zeyli Zübdetil-Eş’âr. Ankara: AKM Yay.

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay.

İnce, Adnan (hzl) (2005). Sâlim Efendi Tezkiretü’ş-Şu‘arâ. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Halûk, M. İsen, R.Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Dîvân Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî Yâhud Tezkire-i Meşâhir-i Osmâniyye. C.3. İstanbul: Matbaa-i Âmire.

Özcan, Abdulkadir (1989). Şakâyık-ı Numaniye ve Zeyilleri. Vakayiü'l-fuzalâ C. 2. İstanbul: Çağrı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 05.12.2013
Güncelleme Tarihi: 25.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Tarf-ı rûyunda şehâ kâkül-i gîsû bulınur

Sahn-ı gülşende belî sünbül-i şeb-bû bulınur

Hatt niçün zâhir olur kişver-i ruhsârında

Rûm’dur bunda niçün leşker-i Hindû bulınur

Âlemi geşt ü güzâr eyleseler tâ-be-seher

Sen gibi sanma dil-ârâ-yı cefâ-cû bulınur

Hâneme gelse de ol şûh-ı perî-şîve yine

Bilesince bir iki düşmen-i bed-hû bulınur

Şevk-i rindânun ile Şermî-i sâhib-hünerün

Sadef-i cevf-i dilinde nice lü’lü' bulınur

(Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay. 321)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ZAMÎRÎ, Mustafad. ? - ö. 1694Doğum YeriGörüntüle
2YETÎMÎ, Hâşimî-zâde Seyyid Mehmed Efendid. ? - ö. 1665Doğum YeriGörüntüle
3HÂFIZ, Hâfız Hatîb Mustafa Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4ZAMÎRÎ, Mustafad. ? - ö. 1694Doğum YılıGörüntüle
5YETÎMÎ, Hâşimî-zâde Seyyid Mehmed Efendid. ? - ö. 1665Doğum YılıGörüntüle
6HÂFIZ, Hâfız Hatîb Mustafa Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7ZAMÎRÎ, Mustafad. ? - ö. 1694Ölüm YılıGörüntüle
8YETÎMÎ, Hâşimî-zâde Seyyid Mehmed Efendid. ? - ö. 1665Ölüm YılıGörüntüle
9HÂFIZ, Hâfız Hatîb Mustafa Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10ZAMÎRÎ, Mustafad. ? - ö. 1694MeslekGörüntüle
11YETÎMÎ, Hâşimî-zâde Seyyid Mehmed Efendid. ? - ö. 1665MeslekGörüntüle
12HÂFIZ, Hâfız Hatîb Mustafa Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13ZAMÎRÎ, Mustafad. ? - ö. 1694Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14YETÎMÎ, Hâşimî-zâde Seyyid Mehmed Efendid. ? - ö. 1665Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HÂFIZ, Hâfız Hatîb Mustafa Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ZAMÎRÎ, Mustafad. ? - ö. 1694Madde AdıGörüntüle
17YETÎMÎ, Hâşimî-zâde Seyyid Mehmed Efendid. ? - ö. 1665Madde AdıGörüntüle
18HÂFIZ, Hâfız Hatîb Mustafa Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle