SERVET, Fatma Servet Hanım

(d. ?/? - ö. ?/19. yy.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Fatma’dır. Fatma Servet Hanım olarak tanındı. Darü’l-Muallimat’ı/Kız Öğretmen Okulu’nu bitirdi. Daha sonra bu okulda Türkçe ve coğrafya öğretmenliği yaptı. Vefat tarihi bilinmemektedir.

Eserlerine dair bir bilgi yoktur. Ahmed Muhtar Bey’in Şair Hanımlarımız adlı eserinde Sultan II. Abdülhamîd için yazdığı Cülûsiyye'sinden bir bölüm yayımlanmıştır (Ceyhan 2000: 327-328).

Kaynakça

Alkan İspirli, Serhan (2007). Kadın Divan Şairleri ve Geleneğin Uzantısı. Erzurum: Salkımsöğüt Yay.

Aydın, Mehmet (2001). Edebiyatımızda Kadın Şair ve Yazarlar Sözlüğü. Ankara: Alesta Yay.

Ceyhan, Adem (2000). “Ahmed Muhtar Beyin ‘Şair Hanımlarımız’ İsimli Eseri”. Türkiyat Araştırmaları Dergisi. (8): 299-350. http://www.turkiyat.selcuk.edu.tr/pdfdergi/s8/11.pdf [erişim tarihi: 25.05.2014]. 327-328.

Cunbur, Müjgân (2011). Osmânlı Dönemi Türk Kadın Şâirleri. Ankara: Türkkad-Türk Kadınları Kültür Derneği Genel Merkezi Yay.

Uraz, Murat (1940). Resimli Kadın Şair ve Muharrirlerimiz. İstanbul: Nümune Matbaası.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 09.06.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Cülûsiye

Cümleten şenlik edin ey hey’et-i İslâmiyân

Eyleyin i‘lân-ı şâdî sûr-ı sultândır bu şeb

Gülmesün ol yüz ki gülmez böyle bir günde ebed

Ağlasun ol göz ki endûh anda pinhândır bu şeb

Her taraf müstağrak-ı nûr oldu mânend-i nehâr

Şevk ile her yerde fânûslar fürûzândır bu şeb

Âsümânı şöyle kim tanzîr eder rûy-ı zemîn

Kehkeşân-âsâ cevânib şu‘le-efşândır bu şeb

Ser çeken eflâke gûnâ-gûn havâîden garaz

Pâdişâhım şevket ü iclâlin i‘lândır bu şeb

Arz-ı tebrîkât ider bendegânın sıdk ile

Eylemek arz-ı ubûdiyyet bize şândır bu şeb

On beşinci sâlini tebrîk içün takdîs içün

İnseler saf saf melekler arza şâyândır bu şeb

Bir mücessem nûr olup fikrim tenevvür eyledi

Berk urur nûr-ı safâ şevkim firâvândır bu şeb

Câriyâne eylerim aczimle tebrîk-i cülûs

Bir mukaddes rûz-ı îd-i âl-i Osmân’dır bu şeb

Bin yaşa tahtında ey sultân-ı ulviyyet-nihâd

Yek-zebân Osmanlılar böyle duâ-hândır bu şeb

Âleme pertev viren Servet bed(i)r-i tâm kim

Pâdişâh-ı Hazreti Abdülhamîd Hân’dır bu şeb

(Ceyhan, Adem (2000). “Ahmed Muhtar Beyin ‘Şair Hanımlarımız’ İsimli Eseri”. Türkiyat Araştırmaları Dergisi. (8): 299-350. http://www.turkiyat.selcuk.edu.tr/pdfdergi/s8/11.pdf [erişim tarihi: 25.05.2014]. 327-328.)