ŞEYH, Muhammed Efendi, Mevlânâ Şeyh, Mollâ Şeyh

(d. ?/? - ö. 908/1502-03)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / Başlangıç-15. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Mollâ Şeyh hakkında biyografik kaynaklardaki bilgiler sınırlıdır. Kendisinden Mevlânâ Şeyh ve Mollâ Şeyh olarak söz edilen şairin adı Tuhfe-i Nâilî’de “Şeyh, Muhammed Efendi” şeklinde kaydedilmiştir (Kurnaz-Tatçı 2001: 516). O, Ebû Eyyüb el-Ensârî Medresesi’nde müderris iken 908/1502-03 yılında ölmüştür. Mollâ Şeyh’in; devrinin çok öğrenci yetiştiren âlimlerinden olduğunu, Arap dili ve belâgati konusundaki yetkinliğinin herkes tarafından takdir edildiğini belirten Taşköprülü-zâde eser yazıp yazmadığına dairse bir bilgi vermemiştir. Ayrıca onun, mükemmel belâgati ve güzel konuşması ile temâyüz ettiğini vurgulamış, Fâtih Sultân Mehmed’in yaptırdığı Dâru’s-Sa’âde’ye Arapça bir tarih kıt’ası yazdığına değinmiş, ancak bu kıt’anın sadece bir beytini kaydetmiştir (Mehmed Mecdî 1269: 347; Tan 2007: 259).

Kaynakça

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Mecdî Efendi (1269). Tercüme-i Şakâyık-ı Nu’mâniyye. İstanbul.

Özcan, Abdülkadir (hzl.) (1989). Şakâyık-ı Nu’mâniyye ve Zeyilleri (Hadâiku’ş-Şakâik). İstanbul: Çağrı Yay.

Tan, Muharrem (2007). Taşköprülüzâde, Osmanlı Bilginleri. İstanbul: İz Yay.


Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. AHMET TANYILDIZ
Yayın Tarihi: 03.11.2014
Güncelleme Tarihi: 08.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Dâru’s-Sa’âde Binasının Yapımına Târîh

Sâra târîhu kasrihi’l-âlî

Ebbede’l-Hakku hallede bânihi (868/1464)

(‘Hak onu bina edeni ebedî kılsın’ cümlesi bu yüce kasra tarih oldu.)

Mehmed Mecdî Efendi (1269). Tercüme-i Şakâyık-ı Nu’mâniyye. İstanbul. 347.