MÜ’MİN, Şeyh Mü’min Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Şeyh Mü’min hakkında tezkirelerde herhangi bir bilgiye rastlanmamaktadır. Ancak Hekimoğlu Ali Paşa’nın 1155/1742 yılında ikinci defa sadrazam olması üzerine çeşitli şairlerce tanzim edilen manzumelerin derlendiği Mecmûa-i Tevârîh’te, Mü’minin de bir tarih kıtʻası kayıtlıdır. Bu manzumenin Hekimoğlu Ali Paşa’nın sadaretine tarih düşürülmek amacıyla kaleme alınmış olması, Mü’minin 18. yüzyılın ortalarında hayatta olduğunu göstermektedir.

Kaynakça

Mecmûa-i Tevârîh. Süleymaniye Kütüphanesi “Esad Efendi 3388”. vr. 34b.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 08.05.2021
Güncelleme Tarihi: 08.05.2021

Eserlerinden Örnekler

Târîh-i Şeyh Mü’min Efendi

Hoşâ nev-müjde-i şevk-âver-i feyz-i meded-kârî

Tarâvet virdi bâg-ı devlete ebr-i bahâr-âsâ

 

Açıldı subh-ı devlet başına gün togdı dünyânuñ

Yine mihr-i sipihr-i evc-i rifʻat oldı nûr-efzâ

 

Nisâr oldı mükerrer bir gül-âb-ı şevk-i bûy-efrûz

Yine gül-gonca-veş güldi cemâl-i devlet-i ʻuzmâ

 

Lisânda çeşme-i cûduñ kurı bir nâmı kalmışdur

Suyın buldı yeñiden oldı mecrâ-yı kadîm icrâ

 

Bu şevk ü bu tarab âsâr-ı düstûr-ı muʻazzamdur

Ne düstûr-ı muʻzam sadr-ı efham dâver-i dânâ

 

Ne dâverkâr-fermâ-yı cihân dâniş-ver-i devrân

Kerem-kâr-ı zamân sâhib-kırân-ı ʻarsa-i heycâ

 

Rızâ-cûy-ı şeh-i vâlâ-haşem fermân-dih-i ekrem

Nesak-sâz-ı mükerrem hayr-hâh-ı ʻâlem-i bâlâ

 

Çemende lâle micmer yakdı istikbâle şevkinden

Gül-âb-ı lâle îsâr eyledi gül-gonca-i zîbâ

 

Dü-bâlâ kadri müzdâd oldı dîvân-ı sadâretde

Sezâdur zâtına kat kat müzeyyen ferve-i vâlâ

 

Tabîbin çâre-sâzın buldılar sadra şifâ geldi

İderken bî-kesân-ı derd-mendân makdemin hulyâ

 

Kerem-kârâ duʻâ-gûy-ı kadîmüñ ʻabd-i nâ-kâmuñ

ʻİnâyet-kerde-i ihsânuñ oldı bende-i şeydâ

 

Kudûmuñ ʻâleme ser-mâye-i şevk-i derûn oldı

Neşâtından zebân-ı hâme eyler elde vâveylâ

 

Biraz sebzîn varak cemʻ eyledüm gülzâr-ı saffuñda

Huzûr-ı devlete Bektaşiyâne eyledüm ihdâ

 

Hemîşe vâhibü’l-âmâl-i maksûduñ ʻatâ kılsun

Serîr-i ʻizz ü devletle mü’eyyed eylesün Mevlâ

 

Göñüller birligiyle Şeyh Mü’min söyledi târîh

Yine sad-müjde ikbâl ile sadr oldı ʻAlî Pâşâ

(Mecmûa-i Tevârîh. Süleymaniye Kütüphanesi “Esad Efendi 3388”. vr. 34b.)