ŞEYHÎ, Sinan Efendi-zâde Şeyh Mehmed Efendi

(d. ?/? - ö. 971/1563)
divan şairi, danişment
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Mehmed olan şair Şeyhî mahlasını kullandı. Hüseyin Efendi’nin oğludur. Sinan Efendi’nin torunu olduğu için Sinan-zâde sanıyla tanındı. İyi bir eğitim aldı. Şeyhî, Ebussuûd Efendi’nin danişmendi iken genç yaşta 971/1563 tarihinde vefat etti (İpekten vd. 1988: 482). Kâf-zâde Fâ’izî, şairin vefat tarihini 901/1495 olarak vermektedir (Kayabaşı 1997: 364).

Kaynakça

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 

Kayabaşı, Bekir (hzl.)(1997). Kaf-zâde Fâ’izî’nin Zübdetü’l Eşâr’ı. Doktora Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Müstakim-zade Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb. (Tıpkı Basım). Ankara: KB Yay.

Riyâzî. Riyazu'ş-şuarâ. Millet Ktp. Ali Emiri Ef. 1346. 81. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ŞERİFE ÖRDEK
Yayın Tarihi: 03.04.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Yakasından geçürüp kocadugıçün sîm-tenün

Rûz-ı mahşerde girîbânın alam pîrehenün

***

Zâl-i sipihre halka meh-i gûşvâredür

Anda sitâre dürr ü şafak la’l-pâredür

Senün gamunla dögmiş ezel mâh sînesin

Gitmez efendi dahı yüzi kara karadur

***

Reyâhîn-i mahabbet dikmek içün bâgbân-ı ‘ışk

Sifâl-i sîneme konmış bir avuc hâkdur gönlüm

(Eyduran, Aysun S. (hzl.) (2009). Kınalı-zâde Hasan Çelebi, Tezkîretü’ş-Şu’arâ, Tenkitli Metin A. Ankara: KTB. Yay. E-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83504/kinalizade-hasan-celebi---tezkiretus-suara.html [Erişim Tarihi: 01.02.2014]. 438)

/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:int 196
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '9449' (length=4)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '2369' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '2' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'seyhi-sinan-efendizade-seyh-mehmed' (length=34)
   'M_ADI' => string 'ŞEYHÎ, Sinan Efendi-zâde Şeyh Mehmed Efendi' (length=47)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'şeyhi sinan efendizade şeyh mehmed efendi divan şairi danişment' (length=67)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi, danişment' (length=24)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '971' (length=3)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1563' (length=4)
   'M_DOGUM_YERI' => null
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'Danişment' (length=10)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'danişment' (length=10)
   'M_HAYATI' => string '<p>Asıl adı Mehmed olan şair Şeyhî mahlasını kullandı. Hüseyin Efendi’nin oğludur. Sinan Efendi’nin torunu olduğu için Sinan-zâde sanıyla tanındı. İyi bir eğitim aldı. Şeyhî, Ebussuûd Efendi’nin danişmendi iken genç yaşta 971/1563 tarihinde vefat etti (İpekten vd. 1988: 482). Kâf-zâde Fâ’izî, şairin vefat tarihini 901/1495 olarak vermektedir (Kayabaşı 1997: 364).</p>' (length=410)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'asıl adı mehmed olan şair şeyhi mahlasını kullandı hüseyin efendinin oğludur sinan torunu olduğu için sinanzade sanıyla tanındı iyi bir eğitim aldı ebussuüd danişmendi iken genç yaşta 971 1563 tarihinde vefat etti ipekten vd 1988 482 kafzade faizi şairin tarihini 901 1495 olarak vermektedir kayabaşı 1997 364' (length=332)
   'M_ESERLERI' => string '<p>Yakasından geçürüp kocadugıçün sîm-tenün</p> <p>Rûz-ı mahşerde girîbânın alam pîrehenün</p> <p><em>***</em></p> <p>Zâl-i sipihre halka meh-i gûşvâredür</p> <p>Anda sitâre dürr ü şafak la’l-pâredür</p> <p>&nbsp;</p> <p>Senün gamunla dögmiş ezel mâh sînesin</p> <p>Gitmez efendi dahı yüzi kara karadur</p> <p>***</p> <p>Reyâhîn-i mahabbet dikmek içün bâgbân-ı ‘ışk</p> <p>Sifâl-i sîneme konmış bir avuc hâkdur gönlüm </p><p>(<span style="font-size: 0.8125r'... (length=1378)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'yakasından geçürüp kocadugıçün simtenün rüzı mahşerde giribanın alam pirehenün zali sipihre halka mehi güşvaredür anda sitare dürr ü şafak lalparedür senün gamunla dögmiş ezel mah sinesin gitmez efendi dahı yüzi kara karadur reyahini mahabbet dikmek içün bagbanı ışk sifali sineme konmış bir avuc hakdur gönlüm eyduran aysun s hzl 2009 kınalızade hasan çelebi tezkiretüşşuara tenkitli metin a ankara ktb yay ekitap http kulturturizm gov tr belge 183504 kinalizadehasancel'... (length=565)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">İpekten, Halûk, Mustafa
İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988).&nbsp;<em>Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı
İsimler Sözlüğü</em>. Ankara: KTB Yay.&nbsp;<o:p></o:p></spa'... (length=1223)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'ipekten halük mustafaisen recep toparlı naci okçu ve turgut karabey 1988 tezkirelere göre divan edebiyatıisimler sözlüğü ankara ktb yay kayabaşı bekir hzl 1997 kafzade faizinin zübdetül eşarı doktora tezi malatya inönü üniversitesi kurnazcemal mustafa tatcı 2001 mehmet nail tuman tuhfei naili şairlerinin muhtasarbiyografileri bizim büro müstakimzade süleyman sadeddin 2000 mecelletünnisab finnisbi velküna velelkab tıpkı basım kb riyazi riyazuşşuara millet ktp ali emiri ef 1346 '... (length=514)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'şeyhi sinan efendizade şeyh mehmed efendi divan şairi danişment asıl adı olan şair mahlasını kullandı hüseyin efendinin oğludur torunu olduğu için sinanzade sanıyla tanındı iyi bir eğitim aldı ebussuüd danişmendi iken genç yaşta 971 1563 tarihinde vefat etti ipekten vd 1988 482 kafzade faizi şairin tarihini 901 1495 olarak vermektedir kayabaşı 1997 364 yakasından geçürüp kocadugıçün simtenün rüzı mahşerde giribanın alam pirehenün zali sipihre halka mehi güşvaredür a'... (length=1386)
   'M_YAZAR' => string 'ARAŞ. GÖR. ŞERİFE ÖRDEK' (length=28)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'araş. gör. şerife ördek' (length=27)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-04-03' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-12-10' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1190' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string '' (length=0)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:int 213
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '9449' (length=4)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '2369' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '2' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'seyhi-sinan-efendizade-seyh-mehmed' (length=34)
   'M_ADI' => string 'ŞEYHÎ, Sinan Efendi-zâde Şeyh Mehmed Efendi' (length=47)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'şeyhi sinan efendizade şeyh mehmed efendi divan şairi danişment' (length=67)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi, danişment' (length=24)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '971' (length=3)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1563' (length=4)
   'M_DOGUM_YERI' => null
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'Danişment' (length=10)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'danişment' (length=10)
   'M_HAYATI' => string '<p>Asıl adı Mehmed olan şair Şeyhî mahlasını kullandı. Hüseyin Efendi’nin oğludur. Sinan Efendi’nin torunu olduğu için Sinan-zâde sanıyla tanındı. İyi bir eğitim aldı. Şeyhî, Ebussuûd Efendi’nin danişmendi iken genç yaşta 971/1563 tarihinde vefat etti (İpekten vd. 1988: 482). Kâf-zâde Fâ’izî, şairin vefat tarihini 901/1495 olarak vermektedir (Kayabaşı 1997: 364).</p>' (length=410)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'asıl adı mehmed olan şair şeyhi mahlasını kullandı hüseyin efendinin oğludur sinan torunu olduğu için sinanzade sanıyla tanındı iyi bir eğitim aldı ebussuüd danişmendi iken genç yaşta 971 1563 tarihinde vefat etti ipekten vd 1988 482 kafzade faizi şairin tarihini 901 1495 olarak vermektedir kayabaşı 1997 364' (length=332)
   'M_ESERLERI' => string '<p>Yakasından geçürüp kocadugıçün sîm-tenün</p> <p>Rûz-ı mahşerde girîbânın alam pîrehenün</p> <p><em>***</em></p> <p>Zâl-i sipihre halka meh-i gûşvâredür</p> <p>Anda sitâre dürr ü şafak la’l-pâredür</p> <p>&nbsp;</p> <p>Senün gamunla dögmiş ezel mâh sînesin</p> <p>Gitmez efendi dahı yüzi kara karadur</p> <p>***</p> <p>Reyâhîn-i mahabbet dikmek içün bâgbân-ı ‘ışk</p> <p>Sifâl-i sîneme konmış bir avuc hâkdur gönlüm </p><p>(<span style="font-size: 0.8125r'... (length=1378)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'yakasından geçürüp kocadugıçün simtenün rüzı mahşerde giribanın alam pirehenün zali sipihre halka mehi güşvaredür anda sitare dürr ü şafak lalparedür senün gamunla dögmiş ezel mah sinesin gitmez efendi dahı yüzi kara karadur reyahini mahabbet dikmek içün bagbanı ışk sifali sineme konmış bir avuc hakdur gönlüm eyduran aysun s hzl 2009 kınalızade hasan çelebi tezkiretüşşuara tenkitli metin a ankara ktb yay ekitap http kulturturizm gov tr belge 183504 kinalizadehasancel'... (length=565)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">İpekten, Halûk, Mustafa
İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988).&nbsp;<em>Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı
İsimler Sözlüğü</em>. Ankara: KTB Yay.&nbsp;<o:p></o:p></spa'... (length=1223)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'ipekten halük mustafaisen recep toparlı naci okçu ve turgut karabey 1988 tezkirelere göre divan edebiyatıisimler sözlüğü ankara ktb yay kayabaşı bekir hzl 1997 kafzade faizinin zübdetül eşarı doktora tezi malatya inönü üniversitesi kurnazcemal mustafa tatcı 2001 mehmet nail tuman tuhfei naili şairlerinin muhtasarbiyografileri bizim büro müstakimzade süleyman sadeddin 2000 mecelletünnisab finnisbi velküna velelkab tıpkı basım kb riyazi riyazuşşuara millet ktp ali emiri ef 1346 '... (length=514)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'şeyhi sinan efendizade şeyh mehmed efendi divan şairi danişment asıl adı olan şair mahlasını kullandı hüseyin efendinin oğludur torunu olduğu için sinanzade sanıyla tanındı iyi bir eğitim aldı ebussuüd danişmendi iken genç yaşta 971 1563 tarihinde vefat etti ipekten vd 1988 482 kafzade faizi şairin tarihini 901 1495 olarak vermektedir kayabaşı 1997 364 yakasından geçürüp kocadugıçün simtenün rüzı mahşerde giribanın alam pirehenün zali sipihre halka mehi güşvaredür a'... (length=1386)
   'M_YAZAR' => string 'ARAŞ. GÖR. ŞERİFE ÖRDEK' (length=28)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'araş. gör. şerife ördek' (length=27)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-04-03' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-12-10' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1190' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE MATCH (M_OLUM_MILADI) AGAINST ('1563' IN BOOLEAN MODE) AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 9449 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=142)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '1563' (length=4)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '1563' (length=4)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:int 228
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '9449' (length=4)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '2369' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '2' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'seyhi-sinan-efendizade-seyh-mehmed' (length=34)
   'M_ADI' => string 'ŞEYHÎ, Sinan Efendi-zâde Şeyh Mehmed Efendi' (length=47)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'şeyhi sinan efendizade şeyh mehmed efendi divan şairi danişment' (length=67)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi, danişment' (length=24)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '971' (length=3)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1563' (length=4)
   'M_DOGUM_YERI' => null
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'Danişment' (length=10)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'danişment' (length=10)
   'M_HAYATI' => string '<p>Asıl adı Mehmed olan şair Şeyhî mahlasını kullandı. Hüseyin Efendi’nin oğludur. Sinan Efendi’nin torunu olduğu için Sinan-zâde sanıyla tanındı. İyi bir eğitim aldı. Şeyhî, Ebussuûd Efendi’nin danişmendi iken genç yaşta 971/1563 tarihinde vefat etti (İpekten vd. 1988: 482). Kâf-zâde Fâ’izî, şairin vefat tarihini 901/1495 olarak vermektedir (Kayabaşı 1997: 364).</p>' (length=410)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'asıl adı mehmed olan şair şeyhi mahlasını kullandı hüseyin efendinin oğludur sinan torunu olduğu için sinanzade sanıyla tanındı iyi bir eğitim aldı ebussuüd danişmendi iken genç yaşta 971 1563 tarihinde vefat etti ipekten vd 1988 482 kafzade faizi şairin tarihini 901 1495 olarak vermektedir kayabaşı 1997 364' (length=332)
   'M_ESERLERI' => string '<p>Yakasından geçürüp kocadugıçün sîm-tenün</p> <p>Rûz-ı mahşerde girîbânın alam pîrehenün</p> <p><em>***</em></p> <p>Zâl-i sipihre halka meh-i gûşvâredür</p> <p>Anda sitâre dürr ü şafak la’l-pâredür</p> <p>&nbsp;</p> <p>Senün gamunla dögmiş ezel mâh sînesin</p> <p>Gitmez efendi dahı yüzi kara karadur</p> <p>***</p> <p>Reyâhîn-i mahabbet dikmek içün bâgbân-ı ‘ışk</p> <p>Sifâl-i sîneme konmış bir avuc hâkdur gönlüm </p><p>(<span style="font-size: 0.8125r'... (length=1378)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'yakasından geçürüp kocadugıçün simtenün rüzı mahşerde giribanın alam pirehenün zali sipihre halka mehi güşvaredür anda sitare dürr ü şafak lalparedür senün gamunla dögmiş ezel mah sinesin gitmez efendi dahı yüzi kara karadur reyahini mahabbet dikmek içün bagbanı ışk sifali sineme konmış bir avuc hakdur gönlüm eyduran aysun s hzl 2009 kınalızade hasan çelebi tezkiretüşşuara tenkitli metin a ankara ktb yay ekitap http kulturturizm gov tr belge 183504 kinalizadehasancel'... (length=565)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">İpekten, Halûk, Mustafa
İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988).&nbsp;<em>Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı
İsimler Sözlüğü</em>. Ankara: KTB Yay.&nbsp;<o:p></o:p></spa'... (length=1223)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'ipekten halük mustafaisen recep toparlı naci okçu ve turgut karabey 1988 tezkirelere göre divan edebiyatıisimler sözlüğü ankara ktb yay kayabaşı bekir hzl 1997 kafzade faizinin zübdetül eşarı doktora tezi malatya inönü üniversitesi kurnazcemal mustafa tatcı 2001 mehmet nail tuman tuhfei naili şairlerinin muhtasarbiyografileri bizim büro müstakimzade süleyman sadeddin 2000 mecelletünnisab finnisbi velküna velelkab tıpkı basım kb riyazi riyazuşşuara millet ktp ali emiri ef 1346 '... (length=514)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'şeyhi sinan efendizade şeyh mehmed efendi divan şairi danişment asıl adı olan şair mahlasını kullandı hüseyin efendinin oğludur torunu olduğu için sinanzade sanıyla tanındı iyi bir eğitim aldı ebussuüd danişmendi iken genç yaşta 971 1563 tarihinde vefat etti ipekten vd 1988 482 kafzade faizi şairin tarihini 901 1495 olarak vermektedir kayabaşı 1997 364 yakasından geçürüp kocadugıçün simtenün rüzı mahşerde giribanın alam pirehenün zali sipihre halka mehi güşvaredür a'... (length=1386)
   'M_YAZAR' => string 'ARAŞ. GÖR. ŞERİFE ÖRDEK' (length=28)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'araş. gör. şerife ördek' (length=27)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-04-03' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-12-10' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1190' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE MATCH (M_MESLEK_SEARCH) AGAINST ('danişment' IN BOOLEAN MODE) AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 9449 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=150)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '1563' (length=4)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '1563' (length=4)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:int 243
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '9449' (length=4)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '2369' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '2' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'seyhi-sinan-efendizade-seyh-mehmed' (length=34)
   'M_ADI' => string 'ŞEYHÎ, Sinan Efendi-zâde Şeyh Mehmed Efendi' (length=47)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'şeyhi sinan efendizade şeyh mehmed efendi divan şairi danişment' (length=67)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi, danişment' (length=24)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '971' (length=3)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1563' (length=4)
   'M_DOGUM_YERI' => null
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'Danişment' (length=10)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'danişment' (length=10)
   'M_HAYATI' => string '<p>Asıl adı Mehmed olan şair Şeyhî mahlasını kullandı. Hüseyin Efendi’nin oğludur. Sinan Efendi’nin torunu olduğu için Sinan-zâde sanıyla tanındı. İyi bir eğitim aldı. Şeyhî, Ebussuûd Efendi’nin danişmendi iken genç yaşta 971/1563 tarihinde vefat etti (İpekten vd. 1988: 482). Kâf-zâde Fâ’izî, şairin vefat tarihini 901/1495 olarak vermektedir (Kayabaşı 1997: 364).</p>' (length=410)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'asıl adı mehmed olan şair şeyhi mahlasını kullandı hüseyin efendinin oğludur sinan torunu olduğu için sinanzade sanıyla tanındı iyi bir eğitim aldı ebussuüd danişmendi iken genç yaşta 971 1563 tarihinde vefat etti ipekten vd 1988 482 kafzade faizi şairin tarihini 901 1495 olarak vermektedir kayabaşı 1997 364' (length=332)
   'M_ESERLERI' => string '<p>Yakasından geçürüp kocadugıçün sîm-tenün</p> <p>Rûz-ı mahşerde girîbânın alam pîrehenün</p> <p><em>***</em></p> <p>Zâl-i sipihre halka meh-i gûşvâredür</p> <p>Anda sitâre dürr ü şafak la’l-pâredür</p> <p>&nbsp;</p> <p>Senün gamunla dögmiş ezel mâh sînesin</p> <p>Gitmez efendi dahı yüzi kara karadur</p> <p>***</p> <p>Reyâhîn-i mahabbet dikmek içün bâgbân-ı ‘ışk</p> <p>Sifâl-i sîneme konmış bir avuc hâkdur gönlüm </p><p>(<span style="font-size: 0.8125r'... (length=1378)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'yakasından geçürüp kocadugıçün simtenün rüzı mahşerde giribanın alam pirehenün zali sipihre halka mehi güşvaredür anda sitare dürr ü şafak lalparedür senün gamunla dögmiş ezel mah sinesin gitmez efendi dahı yüzi kara karadur reyahini mahabbet dikmek içün bagbanı ışk sifali sineme konmış bir avuc hakdur gönlüm eyduran aysun s hzl 2009 kınalızade hasan çelebi tezkiretüşşuara tenkitli metin a ankara ktb yay ekitap http kulturturizm gov tr belge 183504 kinalizadehasancel'... (length=565)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">İpekten, Halûk, Mustafa
İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988).&nbsp;<em>Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı
İsimler Sözlüğü</em>. Ankara: KTB Yay.&nbsp;<o:p></o:p></spa'... (length=1223)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'ipekten halük mustafaisen recep toparlı naci okçu ve turgut karabey 1988 tezkirelere göre divan edebiyatıisimler sözlüğü ankara ktb yay kayabaşı bekir hzl 1997 kafzade faizinin zübdetül eşarı doktora tezi malatya inönü üniversitesi kurnazcemal mustafa tatcı 2001 mehmet nail tuman tuhfei naili şairlerinin muhtasarbiyografileri bizim büro müstakimzade süleyman sadeddin 2000 mecelletünnisab finnisbi velküna velelkab tıpkı basım kb riyazi riyazuşşuara millet ktp ali emiri ef 1346 '... (length=514)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'şeyhi sinan efendizade şeyh mehmed efendi divan şairi danişment asıl adı olan şair mahlasını kullandı hüseyin efendinin oğludur torunu olduğu için sinanzade sanıyla tanındı iyi bir eğitim aldı ebussuüd danişmendi iken genç yaşta 971 1563 tarihinde vefat etti ipekten vd 1988 482 kafzade faizi şairin tarihini 901 1495 olarak vermektedir kayabaşı 1997 364 yakasından geçürüp kocadugıçün simtenün rüzı mahşerde giribanın alam pirehenün zali sipihre halka mehi güşvaredür a'... (length=1386)
   'M_YAZAR' => string 'ARAŞ. GÖR. ŞERİFE ÖRDEK' (length=28)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'araş. gör. şerife ördek' (length=27)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-04-03' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-12-10' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1190' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE M_ALANI = 1 AND M_SAHASI = 6 AND M_YUZYILI = 2 AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 9449 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=134)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '1563' (length=4)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '1563' (length=4)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:int 259
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '9449' (length=4)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '2369' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '2' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'seyhi-sinan-efendizade-seyh-mehmed' (length=34)
   'M_ADI' => string 'ŞEYHÎ, Sinan Efendi-zâde Şeyh Mehmed Efendi' (length=47)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'şeyhi sinan efendizade şeyh mehmed efendi divan şairi danişment' (length=67)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi, danişment' (length=24)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '971' (length=3)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1563' (length=4)
   'M_DOGUM_YERI' => null
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'Danişment' (length=10)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'danişment' (length=10)
   'M_HAYATI' => string '<p>Asıl adı Mehmed olan şair Şeyhî mahlasını kullandı. Hüseyin Efendi’nin oğludur. Sinan Efendi’nin torunu olduğu için Sinan-zâde sanıyla tanındı. İyi bir eğitim aldı. Şeyhî, Ebussuûd Efendi’nin danişmendi iken genç yaşta 971/1563 tarihinde vefat etti (İpekten vd. 1988: 482). Kâf-zâde Fâ’izî, şairin vefat tarihini 901/1495 olarak vermektedir (Kayabaşı 1997: 364).</p>' (length=410)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'asıl adı mehmed olan şair şeyhi mahlasını kullandı hüseyin efendinin oğludur sinan torunu olduğu için sinanzade sanıyla tanındı iyi bir eğitim aldı ebussuüd danişmendi iken genç yaşta 971 1563 tarihinde vefat etti ipekten vd 1988 482 kafzade faizi şairin tarihini 901 1495 olarak vermektedir kayabaşı 1997 364' (length=332)
   'M_ESERLERI' => string '<p>Yakasından geçürüp kocadugıçün sîm-tenün</p> <p>Rûz-ı mahşerde girîbânın alam pîrehenün</p> <p><em>***</em></p> <p>Zâl-i sipihre halka meh-i gûşvâredür</p> <p>Anda sitâre dürr ü şafak la’l-pâredür</p> <p>&nbsp;</p> <p>Senün gamunla dögmiş ezel mâh sînesin</p> <p>Gitmez efendi dahı yüzi kara karadur</p> <p>***</p> <p>Reyâhîn-i mahabbet dikmek içün bâgbân-ı ‘ışk</p> <p>Sifâl-i sîneme konmış bir avuc hâkdur gönlüm </p><p>(<span style="font-size: 0.8125r'... (length=1378)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'yakasından geçürüp kocadugıçün simtenün rüzı mahşerde giribanın alam pirehenün zali sipihre halka mehi güşvaredür anda sitare dürr ü şafak lalparedür senün gamunla dögmiş ezel mah sinesin gitmez efendi dahı yüzi kara karadur reyahini mahabbet dikmek içün bagbanı ışk sifali sineme konmış bir avuc hakdur gönlüm eyduran aysun s hzl 2009 kınalızade hasan çelebi tezkiretüşşuara tenkitli metin a ankara ktb yay ekitap http kulturturizm gov tr belge 183504 kinalizadehasancel'... (length=565)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">İpekten, Halûk, Mustafa
İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988).&nbsp;<em>Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı
İsimler Sözlüğü</em>. Ankara: KTB Yay.&nbsp;<o:p></o:p></spa'... (length=1223)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'ipekten halük mustafaisen recep toparlı naci okçu ve turgut karabey 1988 tezkirelere göre divan edebiyatıisimler sözlüğü ankara ktb yay kayabaşı bekir hzl 1997 kafzade faizinin zübdetül eşarı doktora tezi malatya inönü üniversitesi kurnazcemal mustafa tatcı 2001 mehmet nail tuman tuhfei naili şairlerinin muhtasarbiyografileri bizim büro müstakimzade süleyman sadeddin 2000 mecelletünnisab finnisbi velküna velelkab tıpkı basım kb riyazi riyazuşşuara millet ktp ali emiri ef 1346 '... (length=514)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'şeyhi sinan efendizade şeyh mehmed efendi divan şairi danişment asıl adı olan şair mahlasını kullandı hüseyin efendinin oğludur torunu olduğu için sinanzade sanıyla tanındı iyi bir eğitim aldı ebussuüd danişmendi iken genç yaşta 971 1563 tarihinde vefat etti ipekten vd 1988 482 kafzade faizi şairin tarihini 901 1495 olarak vermektedir kayabaşı 1997 364 yakasından geçürüp kocadugıçün simtenün rüzı mahşerde giribanın alam pirehenün zali sipihre halka mehi güşvaredür a'... (length=1386)
   'M_YAZAR' => string 'ARAŞ. GÖR. ŞERİFE ÖRDEK' (length=28)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'araş. gör. şerife ördek' (length=27)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-04-03' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-12-10' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1190' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE MATCH (M_ADI_SEARCH) AGAINST ('şeyhi sinan efendizade şeyh mehmed efendi divan şairi danişment' IN BOOLEAN MODE) AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 9449 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=204)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '1563' (length=4)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '1563' (length=4)