NERMÎ, Seyyid Nermî Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Şair hakkında kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak Süleymaniye Kütüphanesinde “Esad Efendi 3388” numarada kayıtlı olan ve Hekimoğlu Ali Paşa’nın 1155/1742 yılında ikinci defa sadrazam olmasına düşürülmüş manzumeleri ihtiva eden Mecmûa-i Tevârîh’te “Târîh-i es-Seyyid Nermî Efendi” başlığıyla şaire ait 13 beyitlik bir tarih kıtʻası yer almaktadır. Bu tarih kıtʻasına istinaden Nermî’nin 18. yüzyıl şairlerinden olduğu anlaşılmaktadır.

Kaynakça

Mecmûa-i Tevârîh. Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi 3388. vr. 19a-b.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 08.05.2021
Güncelleme Tarihi: 08.05.2021

Eserlerinden Örnekler

Târîh-i es-Seyyid Nermî Efendi

Hallâk-ı cihân hakkâ bir âsaf-ı dânâ-dil

Lutf ile ʻatâ kıldı bu devlet-i aʻlâya

 

Cûd ehli ʻatâ-pîşe dâyim kerem-endîşe

Bîgâneye vü hîşe aʻlâya vü ednâya

 

Tâ cânib-i maşrıkdan pertev saluban geldi

San mihr-i münîr-âsâ bu saltanat ʻuzmâya

 

Teşrîf-i şerîfiyle gün gibi ziyâ virdi

Pür-lemʻa olup hüsni bu sadr-ı muʻallâya

 

Ebr-i keremi hakkâ bârân-ı ʻatâ dökdi

Beñzer kef-i ihsânı çün lücce-i deryâya

 

Pür-jeng-i elem iken âyîne-i diller hep

İhsânı ile döndi mir’ât-ı mücellâya

 

Her niʻmeti Mevlânuñ mebzûl ü firâvândur

Te’sîri mukarrerdür teşrîfinüñ eşyâya

 

Hikmetle derûnı pür olmaklıga şâyeste

Dâniş ile Eflâtûn İskender ü Dârâya

Tâ subh-ı ezel kılmış Hallâk-ı cihân rûzî

Revnak-dih ola cismi bu ʻâlem-i dünyâya

 

Sıdk ile Ebû Bekr ü ʻadl ile ʻÖmer gûyâ

ʻOsmân u ʻAlî-sîret cûd ile ehibbâya

 

Tekrâr-ı kerem kıldı bir böyle cihân-bânı

Hâkân-ı cihân Mahmûd Sultân-ı Cem-ârâya

 

Ez-dil dilerem Nermî dergâh-ı İlâhîden

Tâ haşre degin olsun sadrında o Cem-pâye

 

Tâc-ı ser-i Edhemdür târîhine ser-nâme

Allâh kerem kıldı mühri ʻAlî Pâşâya

(Mecmûa-i Tevârîh. Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi 3388. vr, 19a-b.)