SEYYİDÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Seyyidî’nin hayatı hakkında tezkirelerde ve biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak Pervane b. Abdullah’ın 16. yüzyılda derlemiş olduğu Pervâne Bey Mecmûası’nda Seyyidî’nin Cem Sultan (öl. 1495)’ın bir gazeline nazire olarak yazdığı gazeli kayıtlıdır (Gıynaş 2014: 237). Bu gazelin hem Cem Sultan’ın gazeline nazire olması hem de Pervâne Bey Mecmûası’nın 16. yüzyılda derlenmiş olmasından hareketle Seyyidî’nin, 15. veya 16. yüzyıl şairlerinden olduğunu kabul etmek mümkündür. 

Kaynakça

Gıynaş, Kâmil Ali (hzl.) (2014). Pervâne Bey Mecmuası. C. 2. İstanbul: Akademik Kitaplar Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 28.02.2015
Güncelleme Tarihi: 28.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Her ne cân kim eylemez ‘ışkuñ hevâsına heves

Yig-durur ma’nâda andan kâfir-i sûret-peres

 

Âsitânı itlerinden kalmayam bir kılca ben

Yâr eger zülfi kemendin boynuma atsa beres

 

Câm-ı zerrîn gezdirürken sâkî-yi sîmîn-beden

Şöyle hâmûş olmagıl ey mutrib-i ‘Îsî-nefes

 

Sûfî bî-sâfî mey içse kâşif-i esrâr olur

Vâridât-ı gayb urur yidiginde afyûn bes

 

Seyyid’i deryâ-yı gamda derdi hicrân öldürür

Ger nesîm-i vasluñ ey cân olmaya feryâd-res

Gıynaş, Kâmil Ali (hzl.) (2014). Pervâne Bey Mecmuası. C. 2. İstanbul: Akademik Kitaplar Yay. 237.