SIDDÎK / SADÎK

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Şair hakkında İsmail Beliğ'in Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr adlı tezkiresinde, sadece Sıddîk mahlasını içeren çok kısa bir bilgi bulunur. Bu mahlas vezne göre Sadîk biçiminde de okunabilir.

 

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (2009). İsmail Beliğ Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: AKM Yay. 209.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 03.01.2015
Güncelleme Tarihi: 25.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Kasîde'den


Hoşca düşsün kesimi diyü misâl-i hayyât

Âhen endâze elinde beden ölçer şemşîr

 

Başını ezdi kılıç balığı gibi hasmun

Yem-i rezm içre o sayyâd- hünerver şemşîr

 

Zûr-ı bâzûsı ile eyledi teshîr-i bilâd

Kesime kesdi arâzîyi ser-â-ser şemşîr

 

Devr-i adlünde bulınmaz kesici nâmında

Meger ola yine ey nâzım-ı kişver şemşîr

 

***

 

Hemîşe eyledi üftâde dilleri ber-dâr

Ne asılacak imiş zülf-i kâkül-i dildâr


***

 

Dem-i hat vaslın ol meh âşıka inâm içün saklar

Nevâl ü nimetüm çün her kişi ahşam içün saklar

 

Niçün tezyîn ider gülgûnelerle duhterin sâkî

Meger gönlüm gibi bir merdümi âşâm içün saklar

(Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (2009). İsmail Beliğ Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: AKM Yay. 209).