SÎRET/SA’ÎD, Şerîf Paşa-zâde Sa’îd Sîret Bey

(d. ?/? - ö. 1246/1830)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Sa’îd Sîret Bey’dir. Şiirlerinde Sîret ve Sa’îd mahlaslarını kullandı. Cidde valisi Şerîf Paşa’nın oğlu olduğu için Şerîf Paşa-zâde sanıyla tanındı. Şerîf Mehmed Paşa’nın babasıdır. Medrese öğrenimi gördü. Müderrislik yaptı. 1238/1822’de Galata mollası ve 1246/1830’da Mekke kadısı oldu. 1246/1830 yılında İstanbul’da vefat etti.

 

Kaynakça

Aktan Ali, Abdülkadir Yuvalı, Metin Hülâgü (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî. C. III. İstanbul: Sebil Yay.

Çiftçi, Ömer (hzl.) (yty.). Fatîn Dâvud, Hâtimetü’l-Eş’âr. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 10.07.2014]

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MEHTAP ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 12.11.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel
İdince gönlümü dîvâne ârzû-yı bahâr
Müselsel oldu zebânımda güft-gûy-ı bahâr


Kalırdı elde misâl-i şemâme-i anber
Rübûde olmasa çevgân-ı çarha gûy-ı bahâr

Fedâ idüp bizi gitmişdi şimdi güller açup
Kızardı hâcalet-avdetle sanki rûy-ı bahâr

O serv-i kâmeti bâğ-ı hayâle aldıkça
Döker sirişkini Sîret-misâl cûy-ı bahâr

Duâ-yı bülbüle âmîn-hân olup mürgân
Açıldı müşteri-i aşka çârsû-yı bahâr
(Çiftçi, Ömer (hzl.) (yty.). Fatîn Dâvud, Hâtimetü’l-Eş’âr. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 10.07.2014]. 230.)