SIRRÎ, Mûsâ Efendi

(d. ?/? - ö. 1174/1760-61)
divan Şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Bazı kaynaklar, babasının adının da Musa olduğunu (Kurnaz ve Tatçı 2001: I/425), bazıları ise Mehmed olduğunu söylerler (Erdem 1994: 159). İstanbul’da doğdu ve bu şehirde yetişti. Eğitimi ve görevi hakkında kaynaklardaki bilgiler, şimdiki Yunanistan sınırları içinde olan Dimetoka’da nâiblik (kadılık) yaptığı ve müderris olduğundan ibarettir. Aynı zamanda hattat olduğu, döneminin ünlü hat üstadlarından Ünyeli Mustafa Efendi'den icazet aldığı Tuhfe-i Hattâtîn’de belirtilmektedir (Müstakîmzâde Süleyman Sâdeddin Efendi 1928: 563). Sırrî, Dimetoka naibliği yaptığı sırada o bölgede baş gösteren tâun hastalığına yakalanarak 1174/1760-61'de Edirne’de vefat etti ve oraya defnedildi. Sicill-i Osmânî’de ise ölüm tarihi 1177/1763-64 olarak verilmiştir (Mehmed Süreyya 1311: III/14). 

Kaynaklarda onun şairliği hakkında, "şîrîn-edâ" bir şair olduğu belirtilerek sadece bir beyti örnek olarak verilmiştir (Kurnaz ve Tatçı 2001: I/425; Erdem 1994: 159).

 

Kaynakça

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâsı. Ankara: AKM Yay. 159.

İpekten, Haluk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu, T. Karabey (1988).Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal, M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî. Tıpkıbasım. Ankara:Bizim Büro Yay. I/425.

Mehmed Süreyyâ (1311). Sicill-i Osmânî Yahud Tezkire-i Meşâhir-i Osmâniyye. V Cilt. İstanbul: Matbaa-yı Âmire.III/14.

Müstakîmzâde Süleyman Sâdeddin Efendi (1928). Tuhfe-i Hattâtîn. İstanbul. 

Müstakimzâde Süleyman Sa’deddîn Efendi (2000). Mecelletü’n-Nisâb, (Tıpkıbasım), Ankara: KB Yay.

Odabaşı, Mihrican (hzl.) (2009). Tuhfe-i Nâilî ,Metin ve Muhteva. Yüksek Lisans Tezi.Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi.

Şemseddîn Sâmî (1996). Kâmûsu’l-A’lâm. 6 Cilt, Tıpkı Basım/Faksimile, Ankara: Kaşgar Neşriyat.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MUSTAFA ARSLAN
Yayın Tarihi: 14.11.2014
Güncelleme Tarihi: 12.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Reh-güzârını süpürmüş eylemiş anber-nisâr

Eşk-i çesmiyle bu Sırrî su dîbâsı döşemiş

(Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâsı, Ankara: AKM Yay. 159; Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî. Tıpkıbasım, Ankara:Bizim Büro Yay. I/425.)