SUÂD HANIM

(d. ?/? - ö. ?/19. yy.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Rize kumandanı Kaymakam Edhem Bey’in kızıdır. Kuşdili Kız Ortaokulu mezunudur. Vefat tarihi bilinmemektedir.

Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Hanımlara Mahsûs Gazete’nin 20 Ramazan 1313/5 Mart 1896 tarihli elli üçüncü sayısının altıncı sayfasında bir annenin çocuğunun kabri başında acısını, sevgisini dile getirdiği şiiri yayımlanmıştır (Cunbur 2011: 200).

Kaynakça

Cunbur, Müjgân (2011). Osmânlı Dönemi Türk Kadın Şâirleri. Ankara: Türkkad-Türk Kadınları Kültür Derneği Genel Merkezi Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 11.06.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Bir Vâlide Lisanından

"Ben nasıl sevmem bu cây-ı dilberi

Sevgili evlâdımındır makberi

Kabridir zâir bu yer mahdûmumun"

Hayli müddetdir neler çekdi neler

Eyledi en sonra ukbâya sefer

Gonca-i bâğ-ı ümîdim soldı âh

Eylesem çok mu dem-â-dem âh

Nerde kaldı nâz-guster handeler

Nerde kaldı rûh-perver handeler

Matla‘-ı hasret bu hâk-i ter bana

Kurretü’l-aynim sana mihr-i bekâ

Bir dem ayrılmaz hayâlin dîdeden

Gerçi ayrıldım dil-i gam-dîdeden

Öyle bî-zârım ki dünyâdan bu gün

Geçti dil cümle temennâdan bu gün

Bezm-i illiyyîne pervâz eyledin

Anneni girye ile dem-sâz eyledin

İftirâkın ile ey reşk-i melek

Girye-bâr olsam sezâdır haşredek

Ağlamaktan etmem aslâ iştikâ

Belki ta‘dîl-i melâl eyler bükâ

Pek de dilber mehd-i ma‘sûmiyyetin

Hep çemenlerden ibâret ziynetin

İştiyâk etmez mi rûhun rûhuma

İltihâk etmez mi rûhun rûhuma

Koklarım bûyunla memlû hâkini

Secde-gâh ettim bu hâk-i pâkini

Tesliyet-bahş olmuyor feyz-i hayât

Hâtime-pirâ-yı derd olsun memât

(Cunbur, Müjgân (2011). Osmânlı Dönemi Türk Kadın Şâirleri. Ankara: Türkkad-Türk Kadınları Kültür Derneği Genel Merkezi Yay. 200-201.)