ŞUHÛDÎ, Acem-zâde Şuhûdî Çelebi

(d. ?/? - ö. 980/1572)
divan şairi, kadı
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Diyarbakır, Karaamid'de doğdu. Kanunî dönemi şairlerindendir. Aslen Acem olduğu için Acem-zâde sanıyla tanındı. Öğrenimini tamamlayıp danişmend oldu. Rumeli ve Anadolu'da çeşitli yerlerde kadılık yaptı. 980/1572 tarihinde vefat etti. Şiirleri rindane ve âşıkanedir.

Kaynakça

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 

Kurnaz Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Solmaz Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şu'ârâsı (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. VOLKAN KARAGÖZLÜ
Yayın Tarihi: 12.10.2013
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Mu'attar ideli rûy-i zemîni zülf-i pür-çînün

Derûnı kan ile toldı hasedden nâfe-i Çîn'ün

xx

Meclisünde şevk ile yanmağa ey şâhı- cihân

Mûmdur tende fitîl-i magz ile her üstühân

xx

Âfitâb-âsâ eger 'arz eylesen dîdârumuz

Görinür her zerrede bir vechile ruhsârumuz

xx

Zülfün altında görüp hâl-i siyâhun didi dil

Gülşen-i Çîne düşen nâfe-i âhûdur bu

xx

Hat-ı sebz ile cânânun Şuhûdî la'ldür bârı

Zümürrüdle murassa' hokka-i yâkûtdur gûyâ

(Solmaz Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şu'ârâsı (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay.)