ŞUHÛDÎ, Şeyh Mehmed Şuhûdî Efendi

(d. ?/? - ö. 1130/1717-18)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul'da doğdu. Asıl adı Mehmed'dir. Çene Efendi olarak meşhur olmuştur. İstanbul'da Emir Buharî Camii'nin hatibi ve döneminin tanınmış mevlidhan ve na'thanlarındandı. Nesih ve sülüs yazıda ustadır. Mûsikîde beste ve yeni icatlara kadirdir. Ok atmakta da ustadır (Mehmed Süreyya 1308-15/ 1890-97: 3/180). Sâlim, şairin şiirlerinin içeriğini "sûfiyâne ve şeyhâne" olarak bildirir. Nitekim Sâlim'in şairden verdiği örnek de "İlâhî" dir. Safâyî, Sâlim'in verdiği iki beyte, üç beyit daha eklemiştir (İnce 2005: 440; Çapan 2005:323).

Kaynakça

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Halûk, M. İsen, R.Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyya (1308-15/ 1890-97). Sicill-i Osmânî. C.3. İstanbul: Matbaa-i Âmire.

Müstakimzade Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb. (Tıpkı Basım)Ankara: KB Yay.

Müstakîm-zâde Süleymân Sa'de'd-dîn (1928). Tuhfe-i Hattâtîn. İstanbul: İstanbul Devlet Matbaası.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 15.03.2014
Güncelleme Tarihi: 24.11.2020

Eserlerinden Örnekler

İlâhî

Tâlib-i Mevlâ olan kul kendini pinhân ider

Halvet eyler yine dilden 'âlemi seyrân ider

 

Kimseye kalmaz recâsı bu bekâsız dünyâda

Ol kişi kim 'arz-ı hâlin dergeh-i rahmân ider

 

Sa'y edersen şerine peygamberin Kurân ile

Bu sülûkun cânını bil lâyık-ı cânân ider

 

Kâim ol dîvân-ı Hak'da dâimâ kullukda sen

Müşkilâtın her umûrunda Hudâ âsân ider

 

Kimseye etme Şühûdî gel hakâretle nazar

Bir gedâyı Hak dilerse 'âleme sultân eder

(Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay. 323)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1FERÎD, Mehmed Bahâeddîn Ferîdd. ? - ö. 1837Doğum YeriGörüntüle
2Ali Paşad. 5 Mart 1814 - ö. 7 Eylül 1871Doğum YeriGörüntüle
3AZÎZ, Abdülazîz bin Hoca Sâdeddînd. 1575 - ö. 1618Doğum YeriGörüntüle
4FERÎD, Mehmed Bahâeddîn Ferîdd. ? - ö. 1837Doğum YılıGörüntüle
5Ali Paşad. 5 Mart 1814 - ö. 7 Eylül 1871Doğum YılıGörüntüle
6AZÎZ, Abdülazîz bin Hoca Sâdeddînd. 1575 - ö. 1618Doğum YılıGörüntüle
7FERÎD, Mehmed Bahâeddîn Ferîdd. ? - ö. 1837Ölüm YılıGörüntüle
8Ali Paşad. 5 Mart 1814 - ö. 7 Eylül 1871Ölüm YılıGörüntüle
9AZÎZ, Abdülazîz bin Hoca Sâdeddînd. 1575 - ö. 1618Ölüm YılıGörüntüle
10FERÎD, Mehmed Bahâeddîn Ferîdd. ? - ö. 1837MeslekGörüntüle
11Ali Paşad. 5 Mart 1814 - ö. 7 Eylül 1871MeslekGörüntüle
12AZÎZ, Abdülazîz bin Hoca Sâdeddînd. 1575 - ö. 1618MeslekGörüntüle
13FERÎD, Mehmed Bahâeddîn Ferîdd. ? - ö. 1837Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Ali Paşad. 5 Mart 1814 - ö. 7 Eylül 1871Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15AZÎZ, Abdülazîz bin Hoca Sâdeddînd. 1575 - ö. 1618Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16FERÎD, Mehmed Bahâeddîn Ferîdd. ? - ö. 1837Madde AdıGörüntüle
17Ali Paşad. 5 Mart 1814 - ö. 7 Eylül 1871Madde AdıGörüntüle
18AZÎZ, Abdülazîz bin Hoca Sâdeddînd. 1575 - ö. 1618Madde AdıGörüntüle