SÜLEYMÂN, Fahrî-zâde Süleyman Bey

(d. 1171/1757-58 - ö. 1233/1817-18)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hakkındaki tek kaynak Hatîbî'nin Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd adlı şairler tezkiresidir. Bu esere göre Fahrî-zâde denilen ailedendir. 1171/1757-58 yılında doğdu. Asıl adı Süleyman'dır. Said Paşa'nın vezirliği sırasında Basra mütesellimi oldu. 62 sene yaşadı. 1233/1817-18 yılında vefat etti .

İsmini mahlas olarak aldı. Hatîbî'nin Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd adlı eserinde Revnakî'ye 6 beyitlik bir naziresi kayıtlıdır. Aynı gazele Hâvî Efendi de 7 beyitlik bir gazelle cevap verdi. Tezkire sahibi Hatîbî de Hâvî Efendiye aynı beyit sayısıyla bir nazire kaleme aldı (Akkuş 2008: 172-175).

 

Kaynakça

Akkuş, Mehmet (hzl.)(2008). Hatîbî, Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 08.04.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Künc-i ferâg-ı hurşîd-i ıyşe mesâgım olsa

Sahbâ-yı câm-ı vahdet elde ayagım olsa

Servlik istemem ben hâtır-güzârım olmaz

Kûy-ı habîbim içre râhat yatagım olsa

Tûtîyle andelîbi dem-beste lâl iderdim

Ol bahâra karşu bir gül yanagım olsa

Şi're şu'ûr lâzım nazma nizâm-ı ahvâl

Şi'r-âşinâ olurdum gamdan ferâgım olsa

Minnet-keş olmaz idim mihnet-serâ-yı çarha

Mihân-hâne-i yâr budur konagım olsa

Şâkird-i ders-i aşkam lâf eylemem Süleymân

Çü Revnakî dimişdir fazlı çerâgım olsa

(Akkuş, Mehmet (hzl.)(2008). Hatîbî, Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay. 172-173.)