TABʻÎ, Tabʻî Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Tabʻî hakkında biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak Hekimoğlu Ali Paşa’nın 1155/1742 yılında ikinci defa sadrazam olması üzerine çeşitli şairlerin tanzim ettiği manzumelerin derlendiği Mecmûa-i Tevârîh’te, bir tarih bir de kaside olmak üzere şaire ait iki manzume kayıtlıdır. Her ne kadar bu manzumelerde şairin biyografisine ışık tutacak bir ibare olmasa da Hekimoğlu Ali Paşa’nın sadareti vesilesiyle yazılmış olmaları, Tabʻî’nin 18. yüzyılın ortalarında hayatta olduğunu göstermektedir.

Kaynakça

Mecmûa-i Tevârîh. Süleymaniye Kütüphanesi “Esad Efendi 3388”. vr. 35a-b.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 08.05.2021
Güncelleme Tarihi: 08.05.2021

Eserlerinden Örnekler

Târîh-i Latîf Tabʻî Efendi

Yem-i sehâda ki zâtuñ gibi güher bulduk

Hakîkat ol bün-i deryâda biz neler bulduk

 

Nigâh-ı dikkat iderken reh-i müsâʻadede

Kudûm-ı meymenetüñden hele eser bulduk

 

Bu defʻa müjde benümdür diyü idüp tebşîr

Velî firâş-ı tegâfülde bî-haber bulduk

 

Kitâb-hâne-i endîşede tefeʻʻül idüp

Kelâm-ı şefkatinüñ hakkına dürer bulduk

 

Muhassal itmege âvîze-beyt-i midhatüñe

Zihî kalem gibi bir nâv-dân-ı zer bulduk

 

Dükân dükân tolaşup çâr-sû-yı nazm içre

Metâʻ-ı vasfuñı bî-misl ü muʻteber bulduk

 

Ümîd-gâhdur ol ölçümlenirseñ ʻayb degül

Kumâş-ı rifʻatüñi hayli kerr ü fer bulduk

 

ʻAlâ merâtibihim her bir ʻabd-i nâ-kâma

Hazîne-i keremüñ bir güşâde-der bulduk

 

Hücûm-ı ceyş-i harîm-i zarûrete el-hâk

Filori-i himemüñ gibi bir siper bulduk

 

Ne âsitândur ol der ne seng derdür o seng

Yanında ʻûd ile laʻlî hacer şecer bulduk

 

Hulâsa zümre-i devletde gayra nisbet ile

Seni garîbe vücûhıyla lutf ider bulduk

 

İfâde eyleyemezdük huzûra hâlimüzi

Sühan gibi arada şûh-ı bî-şeker bulduk

 

Egerçi telh-i hicâbı ne hâl ise çekdük

Velî muʻâmele-i lutfuñı şeker bulduk

 

Simât-ı ragbet-i müzdâduña salâ didiler

Bize bu niʻmet-i ʻuzmâyı mâ-hazar bulduk

 

Bakılsa haylice vardur diyâr-ı istihsân

Hayâlimüz gibi her gün gelür gider bulduk

 

Muhâl idi hele ser-menzil-i merâma vusûl

Bu yolda hâtıra ilhâmı râh-ber bulduk

 

Tarîk-ı hâs degül vâdi-i taʻallümîde

Hilâf-ı tabʻ-ı düvel râh-ber hâtar bulduk

 

Düçâr oldıgımuz şahsa da düşüp ammâ

Füzûn-ı derd ile bizden de beş beter bulduk

 

Niçün yapılmaya bilmem bu kalb-i vîrânum

Kelâm-ı nâfizüñi tîg-veş keser bulduk

 

Şükür nüvâziş-i dest-i nigâh-ı lutfuñda

Harâbe-i dili maʻmûr-ı ser-te-ser bulduk

 

Teveccüh eyledi bizden yaña bi-hamdillah

Cenâb-ı şâhid-i me’mûli ʻişve-ger bulduk

 

Şikeste-bâl ü per-i murg-ı zaʻf idük gûyâ

Riyâz-ı lutfuñı gördükde bâl ü per bulduk

 

Bahâr mevsimidür çünki bâg-ı maksûduñ

Ki her dırahtını pür-mîvehây-ı ter bulduk

 

Şu deñlü kesreti var câmiʻ-i sühan-çînüñ

Mahall-i saff-ı niʻâlde güç ile yer bulduk

 

Hulûs-ı kalb ile mahsûs efendime el-ân

Duʻâ-yı hayr-ı derûnı ʻale’s-seher bulduk

 

Ne fikr-i dirhem ü dînâr gayrı ey Tabʻî

Gubâr-ı makdemin iksîr-i pür-ʻiber bulduk

 

Misâl-i sâye hemân hâk-i pâye düşmegi biz

Netîce cümleye gâlib ʻaceb hüner bulduk

 

Der-i saʻâdetüñe intisâb itmek ile

Hümâ-yı gerdiş-i ikbâli tâ-be-ser bulduk

 

Sitâyişüñde komazdum kusûrı sultânum

Ne çâre kâfiyeyi teng ü muhtasar bulduk

 

Penâh-ı sâye-i lutfuñla biz de kendimizi

Kapuñda muhlisi bir ʻabd-i nükte-ver bulduk

 

Tabʻiyâ târîh-i sânîsin çıkup sun pâyine 

Geçdi sadra mühr ile bu dem ʻAlî Pâşâ yine

(Mecmûa-i Tevârîh. Süleymaniye Kütüphanesi “Esad Efendi 3388”. vr. 35a-b.)

/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:int 196
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '14480' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => null
   'M_TIPI' => null
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '4' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'tabi-efendi' (length=11)
   'M_ADI' => string 'TABʻÎ, Tabʻî Efendi' (length=23)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'tabʻi efendi divan şairi' (length=26)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => null
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => null
   'M_MESLEK_SEARCH' => null
   'M_HAYATI' => string '<p><span style="font-size:11.0pt;line-height:107%;
font-family:"Times New Roman","serif";mso-ascii-theme-font:major-bidi;
mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-theme-font:
major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:
EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">Tab</span><span style="font-size:11.0pt;
line-height:107%;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-fo'... (length=2318)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'tabʻihakkında biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır ancakhekimoğlu ali paşanın 1155 1742 yılında ikinci defa sadrazam olması üzerineçeşitli şairlerin tanzim ettiği manzumelerin derlendiği mecmüai tevarihtebir tarih de kaside olmak üzere şaire ait iki manzume kayıtlıdır her nekadar bu manzumelerde şairin biyografisine ışık tutacak ibare olmasa da hekimoğluali sadareti vesilesiyle yazılmış olmaları tabʻinin 18 yüzyılın ortalarında hayatta olduğunugöster'... (length=520)
   'M_ESERLERI' => string '<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:115%;
mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><b><span style="font-family:
" times="" new="" roman","serif";mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:="" atabey;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"="">Târîh-i
Latîf Tabʻî Efendi</span></b><span style="font-family:" times="" new="" roman","serif";="" mso-'... (length=39510)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'tarihilatif tabʻi efendiyemi sehada ki zatun gibi güherbuldukhakikat ol büni deryada biz neler bulduk nigahı dikkat iderken rehi müsaʻadedekudümı meymenetünden hele eser bu defʻa müjde benümdür diyü idüp tebşirveli firaşı tegafülde bihaber kitabhanei endişede tefeʻʻül idüpkelamı şefkatinün hakkına dürer muhassal itmege avizebeyti midhatünezihi kalem bir navdanı zer dükan tolaşup çarsüyı nazm içremetaʻı vasfunı bimisl ü muʻteber ümidgahdur ölçümlenirsen ʻayb deg'... (length=2309)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p><span style="font-size: 11pt; line-height: 107%;" times="" new="" roman","serif";mso-ascii-theme-font:major-bidi;="" mso-fareast-font-family:calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-theme-font:="" major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-ansi-language:tr;mso-fareast-language:="" en-us;mso-bidi-language:ar-sa"=""><i>Mecmûa-i Tevârîh</i>.</span><span style="font-size:11.0pt;line-height:107%;font-family:" times="" new="" roman","serif";="" mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font'... (length=800)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'mecmüai tevarih süleymaniyekütüphanesi esad efendi 3388 vr 35ab' (length=67)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'tabʻi efendi divan şairi tabʻihakkında biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır ancakhekimoğlu ali paşanın 1155 1742 yılında ikinci defa sadrazam olması üzerineçeşitli şairlerin tanzim ettiği manzumelerin derlendiği mecmüai tevarihtebir tarih de kaside olmak üzere şaire ait iki manzume kayıtlıdır her nekadar bu manzumelerde şairin biyografisine ışık tutacak ibare olmasa da hekimoğluali sadareti vesilesiyle yazılmış olmaları tabʻinin 18 yüzyılın ortaları'... (length=2861)
   'M_YAZAR' => string 'DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN' (length=22)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'doç. dr. yunus kaplan' (length=22)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2021-05-08' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2021-05-08' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '958' (length=3)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string '' (length=0)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:int 213
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '14480' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => null
   'M_TIPI' => null
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '4' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'tabi-efendi' (length=11)
   'M_ADI' => string 'TABʻÎ, Tabʻî Efendi' (length=23)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'tabʻi efendi divan şairi' (length=26)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => null
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => null
   'M_MESLEK_SEARCH' => null
   'M_HAYATI' => string '<p><span style="font-size:11.0pt;line-height:107%;
font-family:"Times New Roman","serif";mso-ascii-theme-font:major-bidi;
mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-theme-font:
major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:
EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">Tab</span><span style="font-size:11.0pt;
line-height:107%;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-fo'... (length=2318)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'tabʻihakkında biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır ancakhekimoğlu ali paşanın 1155 1742 yılında ikinci defa sadrazam olması üzerineçeşitli şairlerin tanzim ettiği manzumelerin derlendiği mecmüai tevarihtebir tarih de kaside olmak üzere şaire ait iki manzume kayıtlıdır her nekadar bu manzumelerde şairin biyografisine ışık tutacak ibare olmasa da hekimoğluali sadareti vesilesiyle yazılmış olmaları tabʻinin 18 yüzyılın ortalarında hayatta olduğunugöster'... (length=520)
   'M_ESERLERI' => string '<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:115%;
mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><b><span style="font-family:
" times="" new="" roman","serif";mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:="" atabey;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"="">Târîh-i
Latîf Tabʻî Efendi</span></b><span style="font-family:" times="" new="" roman","serif";="" mso-'... (length=39510)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'tarihilatif tabʻi efendiyemi sehada ki zatun gibi güherbuldukhakikat ol büni deryada biz neler bulduk nigahı dikkat iderken rehi müsaʻadedekudümı meymenetünden hele eser bu defʻa müjde benümdür diyü idüp tebşirveli firaşı tegafülde bihaber kitabhanei endişede tefeʻʻül idüpkelamı şefkatinün hakkına dürer muhassal itmege avizebeyti midhatünezihi kalem bir navdanı zer dükan tolaşup çarsüyı nazm içremetaʻı vasfunı bimisl ü muʻteber ümidgahdur ölçümlenirsen ʻayb deg'... (length=2309)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p><span style="font-size: 11pt; line-height: 107%;" times="" new="" roman","serif";mso-ascii-theme-font:major-bidi;="" mso-fareast-font-family:calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-theme-font:="" major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-ansi-language:tr;mso-fareast-language:="" en-us;mso-bidi-language:ar-sa"=""><i>Mecmûa-i Tevârîh</i>.</span><span style="font-size:11.0pt;line-height:107%;font-family:" times="" new="" roman","serif";="" mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font'... (length=800)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'mecmüai tevarih süleymaniyekütüphanesi esad efendi 3388 vr 35ab' (length=67)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'tabʻi efendi divan şairi tabʻihakkında biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır ancakhekimoğlu ali paşanın 1155 1742 yılında ikinci defa sadrazam olması üzerineçeşitli şairlerin tanzim ettiği manzumelerin derlendiği mecmüai tevarihtebir tarih de kaside olmak üzere şaire ait iki manzume kayıtlıdır her nekadar bu manzumelerde şairin biyografisine ışık tutacak ibare olmasa da hekimoğluali sadareti vesilesiyle yazılmış olmaları tabʻinin 18 yüzyılın ortaları'... (length=2861)
   'M_YAZAR' => string 'DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN' (length=22)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'doç. dr. yunus kaplan' (length=22)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2021-05-08' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2021-05-08' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '958' (length=3)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string '' (length=0)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:int 243
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '14480' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => null
   'M_TIPI' => null
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '4' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'tabi-efendi' (length=11)
   'M_ADI' => string 'TABʻÎ, Tabʻî Efendi' (length=23)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'tabʻi efendi divan şairi' (length=26)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => null
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => null
   'M_MESLEK_SEARCH' => null
   'M_HAYATI' => string '<p><span style="font-size:11.0pt;line-height:107%;
font-family:"Times New Roman","serif";mso-ascii-theme-font:major-bidi;
mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-theme-font:
major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:
EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">Tab</span><span style="font-size:11.0pt;
line-height:107%;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-fo'... (length=2318)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'tabʻihakkında biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır ancakhekimoğlu ali paşanın 1155 1742 yılında ikinci defa sadrazam olması üzerineçeşitli şairlerin tanzim ettiği manzumelerin derlendiği mecmüai tevarihtebir tarih de kaside olmak üzere şaire ait iki manzume kayıtlıdır her nekadar bu manzumelerde şairin biyografisine ışık tutacak ibare olmasa da hekimoğluali sadareti vesilesiyle yazılmış olmaları tabʻinin 18 yüzyılın ortalarında hayatta olduğunugöster'... (length=520)
   'M_ESERLERI' => string '<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:115%;
mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><b><span style="font-family:
" times="" new="" roman","serif";mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:="" atabey;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"="">Târîh-i
Latîf Tabʻî Efendi</span></b><span style="font-family:" times="" new="" roman","serif";="" mso-'... (length=39510)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'tarihilatif tabʻi efendiyemi sehada ki zatun gibi güherbuldukhakikat ol büni deryada biz neler bulduk nigahı dikkat iderken rehi müsaʻadedekudümı meymenetünden hele eser bu defʻa müjde benümdür diyü idüp tebşirveli firaşı tegafülde bihaber kitabhanei endişede tefeʻʻül idüpkelamı şefkatinün hakkına dürer muhassal itmege avizebeyti midhatünezihi kalem bir navdanı zer dükan tolaşup çarsüyı nazm içremetaʻı vasfunı bimisl ü muʻteber ümidgahdur ölçümlenirsen ʻayb deg'... (length=2309)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p><span style="font-size: 11pt; line-height: 107%;" times="" new="" roman","serif";mso-ascii-theme-font:major-bidi;="" mso-fareast-font-family:calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-theme-font:="" major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-ansi-language:tr;mso-fareast-language:="" en-us;mso-bidi-language:ar-sa"=""><i>Mecmûa-i Tevârîh</i>.</span><span style="font-size:11.0pt;line-height:107%;font-family:" times="" new="" roman","serif";="" mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font'... (length=800)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'mecmüai tevarih süleymaniyekütüphanesi esad efendi 3388 vr 35ab' (length=67)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'tabʻi efendi divan şairi tabʻihakkında biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır ancakhekimoğlu ali paşanın 1155 1742 yılında ikinci defa sadrazam olması üzerineçeşitli şairlerin tanzim ettiği manzumelerin derlendiği mecmüai tevarihtebir tarih de kaside olmak üzere şaire ait iki manzume kayıtlıdır her nekadar bu manzumelerde şairin biyografisine ışık tutacak ibare olmasa da hekimoğluali sadareti vesilesiyle yazılmış olmaları tabʻinin 18 yüzyılın ortaları'... (length=2861)
   'M_YAZAR' => string 'DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN' (length=22)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'doç. dr. yunus kaplan' (length=22)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2021-05-08' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2021-05-08' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '958' (length=3)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE M_ALANI = 1 AND M_SAHASI = 6 AND M_YUZYILI = 4 AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 14480 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=135)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:int 259
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '14480' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => null
   'M_TIPI' => null
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '4' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'tabi-efendi' (length=11)
   'M_ADI' => string 'TABʻÎ, Tabʻî Efendi' (length=23)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'tabʻi efendi divan şairi' (length=26)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => null
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => null
   'M_MESLEK_SEARCH' => null
   'M_HAYATI' => string '<p><span style="font-size:11.0pt;line-height:107%;
font-family:"Times New Roman","serif";mso-ascii-theme-font:major-bidi;
mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-theme-font:
major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:
EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">Tab</span><span style="font-size:11.0pt;
line-height:107%;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-fo'... (length=2318)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'tabʻihakkında biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır ancakhekimoğlu ali paşanın 1155 1742 yılında ikinci defa sadrazam olması üzerineçeşitli şairlerin tanzim ettiği manzumelerin derlendiği mecmüai tevarihtebir tarih de kaside olmak üzere şaire ait iki manzume kayıtlıdır her nekadar bu manzumelerde şairin biyografisine ışık tutacak ibare olmasa da hekimoğluali sadareti vesilesiyle yazılmış olmaları tabʻinin 18 yüzyılın ortalarında hayatta olduğunugöster'... (length=520)
   'M_ESERLERI' => string '<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:115%;
mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><b><span style="font-family:
" times="" new="" roman","serif";mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:="" atabey;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"="">Târîh-i
Latîf Tabʻî Efendi</span></b><span style="font-family:" times="" new="" roman","serif";="" mso-'... (length=39510)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'tarihilatif tabʻi efendiyemi sehada ki zatun gibi güherbuldukhakikat ol büni deryada biz neler bulduk nigahı dikkat iderken rehi müsaʻadedekudümı meymenetünden hele eser bu defʻa müjde benümdür diyü idüp tebşirveli firaşı tegafülde bihaber kitabhanei endişede tefeʻʻül idüpkelamı şefkatinün hakkına dürer muhassal itmege avizebeyti midhatünezihi kalem bir navdanı zer dükan tolaşup çarsüyı nazm içremetaʻı vasfunı bimisl ü muʻteber ümidgahdur ölçümlenirsen ʻayb deg'... (length=2309)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p><span style="font-size: 11pt; line-height: 107%;" times="" new="" roman","serif";mso-ascii-theme-font:major-bidi;="" mso-fareast-font-family:calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-theme-font:="" major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-ansi-language:tr;mso-fareast-language:="" en-us;mso-bidi-language:ar-sa"=""><i>Mecmûa-i Tevârîh</i>.</span><span style="font-size:11.0pt;line-height:107%;font-family:" times="" new="" roman","serif";="" mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font'... (length=800)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'mecmüai tevarih süleymaniyekütüphanesi esad efendi 3388 vr 35ab' (length=67)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'tabʻi efendi divan şairi tabʻihakkında biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır ancakhekimoğlu ali paşanın 1155 1742 yılında ikinci defa sadrazam olması üzerineçeşitli şairlerin tanzim ettiği manzumelerin derlendiği mecmüai tevarihtebir tarih de kaside olmak üzere şaire ait iki manzume kayıtlıdır her nekadar bu manzumelerde şairin biyografisine ışık tutacak ibare olmasa da hekimoğluali sadareti vesilesiyle yazılmış olmaları tabʻinin 18 yüzyılın ortaları'... (length=2861)
   'M_YAZAR' => string 'DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN' (length=22)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'doç. dr. yunus kaplan' (length=22)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2021-05-08' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2021-05-08' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '958' (length=3)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE MATCH (M_ADI_SEARCH) AGAINST ('tabʻi efendi divan şairi' IN BOOLEAN MODE) AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 14480 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=164)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)