TÂ'İB, İbrahim Tâ'ib Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hayatına dair pek bilgi bulunmamaktadır. Asıl adı İbrahim olup Hazineli İbrahim Tâ’ib Efendi olarak bilinmektedir. Has Ahur Kâtibi İlyas Efendi’nin oğludur. Enderun’da yetişmiştir. Sultan IV. Mehmed devri (1648-1687) şairlerindendir. “Hazineli” ifadesinden hareketle Osmanlı Devlet Hazinesi’nde görev yapmış olabileceği söylenebilir.

Şairin hayatı hakkında olduğu gibi eserlerine de dair bir bilgi sahibi değiliz. Tayyârzâde Atâ (Arslan 2010: 575)’da bir gazeli bulunmaktadır. Fakat bu gazelin matla beyti bazı kaynaklarda (Özcan 1989: 140; İnce 2005: 256) Köstendilli Koca Halil Paşa’nın oğlu Celeb Paşazâde İbrahim Tâ’ib Efendi’ye ait olarak gösterilmiştir. 

Kaynakça

Arslan, Mehmet (hzl.) (2010). Tayyâr-zâde Atâ Osmanlı Tarihi, Târîh-i Enderûn. İstanbul: Kitabevi Yayınları.

Cunbur, Müjgân (2007). “Tâib”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 8. Ankara: AKM Yay. 157.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay.

Kurnaz, Cemâl, M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri, C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 124.

Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakaik-ı Nu’mâniye ve Zeyilleri-Vekâyiü’l-Fudalâ II-III. İstanbul: Çağrı Yay. 140.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 15.02.2014
Güncelleme Tarihi: 24.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Dil miyâncılık ider mûy-ı miyân-ı yâre

Cân virür böylece bir fâ’ideli bâzâra

Dehen ü la‘line dellâl olalı bu dil-i zâr

Nakd-i cân ile gelen müşterîdir dil-dâra

Yerde mi gökde mi ol mâh görünmez mi ‘aceb

Sordum agzından tâ-be-seher agyâra

Ol zükâ-perver-i mâh-ân u zühal-seyr ü edâ

Zühre-fıtrî bu revişle bizi yakdı nâra

Tâ’ibâ göklere çıkmak mı diler âsârın

Kapladı baht-ı siyeh tâli‘ini bî-çâre

(Arslan, Mehmet (hzl.) (2010). Tayyâr-zâde Atâ Osmanlı Tarihi, Târîh-i Enderûn. İstanbul: Kitabevi Yay.)