TÂ'İB, İbrahim Tâ'ib Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hayatına dair pek bilgi bulunmamaktadır. Asıl adı İbrahim olup Hazineli İbrahim Tâ’ib Efendi olarak bilinmektedir. Has Ahur Kâtibi İlyas Efendi’nin oğludur. Enderun’da yetişmiştir. Sultan IV. Mehmed devri (1648-1687) şairlerindendir. “Hazineli” ifadesinden hareketle Osmanlı Devlet Hazinesi’nde görev yapmış olabileceği söylenebilir.

Şairin hayatı hakkında olduğu gibi eserlerine de dair bir bilgi sahibi değiliz. Tayyârzâde Atâ (Arslan 2010: 575)’da bir gazeli bulunmaktadır. Fakat bu gazelin matla beyti bazı kaynaklarda (Özcan 1989: 140; İnce 2005: 256) Köstendilli Koca Halil Paşa’nın oğlu Celeb Paşazâde İbrahim Tâ’ib Efendi’ye ait olarak gösterilmiştir. 

Kaynakça

Arslan, Mehmet (hzl.) (2010). Tayyâr-zâde Atâ Osmanlı Tarihi, Târîh-i Enderûn. İstanbul: Kitabevi Yayınları.

Cunbur, Müjgân (2007). “Tâib”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 8. Ankara: AKM Yay. 157.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay.

Kurnaz, Cemâl, M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri, C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 124.

Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakaik-ı Nu’mâniye ve Zeyilleri-Vekâyiü’l-Fudalâ II-III. İstanbul: Çağrı Yay. 140.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 15.02.2014
Güncelleme Tarihi: 24.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Dil miyâncılık ider mûy-ı miyân-ı yâre

Cân virür böylece bir fâ’ideli bâzâra

Dehen ü la‘line dellâl olalı bu dil-i zâr

Nakd-i cân ile gelen müşterîdir dil-dâra

Yerde mi gökde mi ol mâh görünmez mi ‘aceb

Sordum agzından tâ-be-seher agyâra

Ol zükâ-perver-i mâh-ân u zühal-seyr ü edâ

Zühre-fıtrî bu revişle bizi yakdı nâra

Tâ’ibâ göklere çıkmak mı diler âsârın

Kapladı baht-ı siyeh tâli‘ini bî-çâre

(Arslan, Mehmet (hzl.) (2010). Tayyâr-zâde Atâ Osmanlı Tarihi, Târîh-i Enderûn. İstanbul: Kitabevi Yay.)

/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:int 196
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '8758' (length=4)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '1598' (length=4)
   'M_TIPI' => string '4' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '3' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'taib-ibrahim-taib-efendi' (length=24)
   'M_ADI' => string 'TÂ\'İB, İbrahim Tâ\'ib Efendi' (length=33)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'ta ib ibrahim efendi divan şairi' (length=33)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'Hazine Görevlisi ?' (length=19)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'hazine görevlisi' (length=17)
   'M_HAYATI' => string '<p>Hayatına dair pek bilgi bulunmamaktadır. Asıl adı İbrahim olup Hazineli İbrahim Tâ’ib Efendi olarak bilinmektedir. Has Ahur Kâtibi İlyas Efendi’nin oğludur. Enderun’da yetişmiştir. Sultan IV. Mehmed devri (1648-1687) şairlerindendir. “Hazineli” ifadesinden hareketle Osmanlı Devlet Hazinesi’nde görev yapmış olabileceği söylenebilir.</p> <p>Şairin hayatı hakkında olduğu gibi eserlerine de dair bir bilgi sahibi değiliz. Tayyârzâde Atâ (Arslan 2010: 575)’da bir gazeli'... (length=736)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'hayatına dair pek bilgi bulunmamaktadır asıl adı ibrahim olup hazineli taib efendi olarak bilinmektedir has ahur katibi ilyas efendinin oğludur enderunda yetişmiştir sultan ıv mehmed devri 16481687 şairlerindendir ifadesinden hareketle osmanlı devlet hazinesinde görev yapmış olabileceği söylenebilir şairin hayatı hakkında olduğu gibi eserlerine de bir sahibi değiliz tayyarzade ata arslan 2010 575da gazeli bulunmaktadır fakat bu gazelin matla beyti bazı kaynaklarda özcan 1989 140 ince '... (length=606)
   'M_ESERLERI' => string '<p>Dil miyâncılık ider mûy-ı miyân-ı yâre</p><p>Cân virür böylece bir fâ’ideli bâzâra</p><p>&nbsp;</p><p>Dehen ü la‘line dellâl olalı bu dil-i zâr</p><p>Nakd-i cân ile gelen müşterîdir dil-dâra</p><p>&nbsp;</p><p>Yerde mi gökde mi ol mâh görünmez mi ‘aceb</p><p>Sordum agzından tâ-be-seher agyâra</p><p>&nbsp;</p><p>Ol zükâ-perver-i mâh-ân u zühal-seyr ü edâ</p><p>Zühre-fıtrî bu revişle bizi yakdı nâra</p><p>&nbsp;</p><p>Tâ’ibâ göklere çıkmak mı diler �'... (length=709)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'dil miyancılık ider müyı miyanı yarecan virür böylece bir faideli bazara dehen ü laline dellal olalı bu dili zarnakdi can ile gelen müşteridir dildara yerde mi gökde ol mah görünmez acebsordum agzından tabeseher agyara zükaperveri mahan u zühalseyr edazührefıtri revişle bizi yakdı nara taiba göklere çıkmak mı diler asarınkapladı bahtı siyeh taliini biçarearslan mehmet hzl 2010 tayyarzade ata osmanlı tarihi enderün istanbul kitabevi yay' (length=470)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p><span style="font-size: 0.8125rem;">Arslan, Mehmet (hzl.) (2010).&nbsp;</span><em style="font-size: 0.8125rem;">Tayyâr-zâde Atâ Osmanlı Tarihi, Târîh-i Enderûn</em><span style="font-size: 0.8125rem;">. İstanbul: Kitabevi Yayınları.</span><br></p><p>Cunbur, Müjgân&nbsp;(2007).&nbsp;“Tâib”.&nbsp;<em>Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi</em>. C. 8. Ankara: AKM Yay. 157.</p><p>İnce, Adnan&nbsp;(hzl.) (2005).&nbsp;<em>Tezkiretü’ş-Şu‘arâ S�'... (length=897)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'arslan mehmet hzl 2010 tayyarzade ata osmanlı tarihi enderün istanbul kitabevi yayınları cunbur müjgan 2007 taib türk dünyası ortak edebiyatı edebiyatçıları ansiklopedisi c 8 ankara akm yay 157 ince adnan 2005 tezkiretüşşuara salim efendi kurnaz cemal m tatçı 2001 mehmed nail tuman divan şairlerinin muhtasar biyografileri ııı bizim büro 124 özcan abdulkadir 1989 şeyhi şakaikı numaniye ve zeyillerivekayiülfudala ııııı çağrı 140' (length=465)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'ta ib ibrahim efendi divan şairi hazine görevlisi hayatına dair pek bilgi bulunmamaktadır asıl adı olup hazineli taib olarak bilinmektedir has ahur katibi ilyas efendinin oğludur enderunda yetişmiştir sultan ıv mehmed devri 16481687 şairlerindendir ifadesinden hareketle osmanlı devlet hazinesinde görev yapmış olabileceği söylenebilir şairin hayatı hakkında olduğu gibi eserlerine de bir sahibi değiliz tayyarzade ata arslan 2010 575da gazeli bulunmaktadır fakat bu gazelin matla beyti ba'... (length=1408)
   'M_YAZAR' => string 'PROF. DR. BEYHAN KESİK' (length=23)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'prof. dr. beyhan kesik' (length=22)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-02-15' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-11-24' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '940' (length=3)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string '' (length=0)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:int 213
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '8758' (length=4)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '1598' (length=4)
   'M_TIPI' => string '4' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '3' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'taib-ibrahim-taib-efendi' (length=24)
   'M_ADI' => string 'TÂ\'İB, İbrahim Tâ\'ib Efendi' (length=33)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'ta ib ibrahim efendi divan şairi' (length=33)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'Hazine Görevlisi ?' (length=19)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'hazine görevlisi' (length=17)
   'M_HAYATI' => string '<p>Hayatına dair pek bilgi bulunmamaktadır. Asıl adı İbrahim olup Hazineli İbrahim Tâ’ib Efendi olarak bilinmektedir. Has Ahur Kâtibi İlyas Efendi’nin oğludur. Enderun’da yetişmiştir. Sultan IV. Mehmed devri (1648-1687) şairlerindendir. “Hazineli” ifadesinden hareketle Osmanlı Devlet Hazinesi’nde görev yapmış olabileceği söylenebilir.</p> <p>Şairin hayatı hakkında olduğu gibi eserlerine de dair bir bilgi sahibi değiliz. Tayyârzâde Atâ (Arslan 2010: 575)’da bir gazeli'... (length=736)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'hayatına dair pek bilgi bulunmamaktadır asıl adı ibrahim olup hazineli taib efendi olarak bilinmektedir has ahur katibi ilyas efendinin oğludur enderunda yetişmiştir sultan ıv mehmed devri 16481687 şairlerindendir ifadesinden hareketle osmanlı devlet hazinesinde görev yapmış olabileceği söylenebilir şairin hayatı hakkında olduğu gibi eserlerine de bir sahibi değiliz tayyarzade ata arslan 2010 575da gazeli bulunmaktadır fakat bu gazelin matla beyti bazı kaynaklarda özcan 1989 140 ince '... (length=606)
   'M_ESERLERI' => string '<p>Dil miyâncılık ider mûy-ı miyân-ı yâre</p><p>Cân virür böylece bir fâ’ideli bâzâra</p><p>&nbsp;</p><p>Dehen ü la‘line dellâl olalı bu dil-i zâr</p><p>Nakd-i cân ile gelen müşterîdir dil-dâra</p><p>&nbsp;</p><p>Yerde mi gökde mi ol mâh görünmez mi ‘aceb</p><p>Sordum agzından tâ-be-seher agyâra</p><p>&nbsp;</p><p>Ol zükâ-perver-i mâh-ân u zühal-seyr ü edâ</p><p>Zühre-fıtrî bu revişle bizi yakdı nâra</p><p>&nbsp;</p><p>Tâ’ibâ göklere çıkmak mı diler �'... (length=709)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'dil miyancılık ider müyı miyanı yarecan virür böylece bir faideli bazara dehen ü laline dellal olalı bu dili zarnakdi can ile gelen müşteridir dildara yerde mi gökde ol mah görünmez acebsordum agzından tabeseher agyara zükaperveri mahan u zühalseyr edazührefıtri revişle bizi yakdı nara taiba göklere çıkmak mı diler asarınkapladı bahtı siyeh taliini biçarearslan mehmet hzl 2010 tayyarzade ata osmanlı tarihi enderün istanbul kitabevi yay' (length=470)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p><span style="font-size: 0.8125rem;">Arslan, Mehmet (hzl.) (2010).&nbsp;</span><em style="font-size: 0.8125rem;">Tayyâr-zâde Atâ Osmanlı Tarihi, Târîh-i Enderûn</em><span style="font-size: 0.8125rem;">. İstanbul: Kitabevi Yayınları.</span><br></p><p>Cunbur, Müjgân&nbsp;(2007).&nbsp;“Tâib”.&nbsp;<em>Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi</em>. C. 8. Ankara: AKM Yay. 157.</p><p>İnce, Adnan&nbsp;(hzl.) (2005).&nbsp;<em>Tezkiretü’ş-Şu‘arâ S�'... (length=897)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'arslan mehmet hzl 2010 tayyarzade ata osmanlı tarihi enderün istanbul kitabevi yayınları cunbur müjgan 2007 taib türk dünyası ortak edebiyatı edebiyatçıları ansiklopedisi c 8 ankara akm yay 157 ince adnan 2005 tezkiretüşşuara salim efendi kurnaz cemal m tatçı 2001 mehmed nail tuman divan şairlerinin muhtasar biyografileri ııı bizim büro 124 özcan abdulkadir 1989 şeyhi şakaikı numaniye ve zeyillerivekayiülfudala ııııı çağrı 140' (length=465)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'ta ib ibrahim efendi divan şairi hazine görevlisi hayatına dair pek bilgi bulunmamaktadır asıl adı olup hazineli taib olarak bilinmektedir has ahur katibi ilyas efendinin oğludur enderunda yetişmiştir sultan ıv mehmed devri 16481687 şairlerindendir ifadesinden hareketle osmanlı devlet hazinesinde görev yapmış olabileceği söylenebilir şairin hayatı hakkında olduğu gibi eserlerine de bir sahibi değiliz tayyarzade ata arslan 2010 575da gazeli bulunmaktadır fakat bu gazelin matla beyti ba'... (length=1408)
   'M_YAZAR' => string 'PROF. DR. BEYHAN KESİK' (length=23)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'prof. dr. beyhan kesik' (length=22)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-02-15' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-11-24' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '940' (length=3)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string '' (length=0)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:int 228
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '8758' (length=4)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '1598' (length=4)
   'M_TIPI' => string '4' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '3' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'taib-ibrahim-taib-efendi' (length=24)
   'M_ADI' => string 'TÂ\'İB, İbrahim Tâ\'ib Efendi' (length=33)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'ta ib ibrahim efendi divan şairi' (length=33)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'Hazine Görevlisi ?' (length=19)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'hazine görevlisi' (length=17)
   'M_HAYATI' => string '<p>Hayatına dair pek bilgi bulunmamaktadır. Asıl adı İbrahim olup Hazineli İbrahim Tâ’ib Efendi olarak bilinmektedir. Has Ahur Kâtibi İlyas Efendi’nin oğludur. Enderun’da yetişmiştir. Sultan IV. Mehmed devri (1648-1687) şairlerindendir. “Hazineli” ifadesinden hareketle Osmanlı Devlet Hazinesi’nde görev yapmış olabileceği söylenebilir.</p> <p>Şairin hayatı hakkında olduğu gibi eserlerine de dair bir bilgi sahibi değiliz. Tayyârzâde Atâ (Arslan 2010: 575)’da bir gazeli'... (length=736)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'hayatına dair pek bilgi bulunmamaktadır asıl adı ibrahim olup hazineli taib efendi olarak bilinmektedir has ahur katibi ilyas efendinin oğludur enderunda yetişmiştir sultan ıv mehmed devri 16481687 şairlerindendir ifadesinden hareketle osmanlı devlet hazinesinde görev yapmış olabileceği söylenebilir şairin hayatı hakkında olduğu gibi eserlerine de bir sahibi değiliz tayyarzade ata arslan 2010 575da gazeli bulunmaktadır fakat bu gazelin matla beyti bazı kaynaklarda özcan 1989 140 ince '... (length=606)
   'M_ESERLERI' => string '<p>Dil miyâncılık ider mûy-ı miyân-ı yâre</p><p>Cân virür böylece bir fâ’ideli bâzâra</p><p>&nbsp;</p><p>Dehen ü la‘line dellâl olalı bu dil-i zâr</p><p>Nakd-i cân ile gelen müşterîdir dil-dâra</p><p>&nbsp;</p><p>Yerde mi gökde mi ol mâh görünmez mi ‘aceb</p><p>Sordum agzından tâ-be-seher agyâra</p><p>&nbsp;</p><p>Ol zükâ-perver-i mâh-ân u zühal-seyr ü edâ</p><p>Zühre-fıtrî bu revişle bizi yakdı nâra</p><p>&nbsp;</p><p>Tâ’ibâ göklere çıkmak mı diler �'... (length=709)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'dil miyancılık ider müyı miyanı yarecan virür böylece bir faideli bazara dehen ü laline dellal olalı bu dili zarnakdi can ile gelen müşteridir dildara yerde mi gökde ol mah görünmez acebsordum agzından tabeseher agyara zükaperveri mahan u zühalseyr edazührefıtri revişle bizi yakdı nara taiba göklere çıkmak mı diler asarınkapladı bahtı siyeh taliini biçarearslan mehmet hzl 2010 tayyarzade ata osmanlı tarihi enderün istanbul kitabevi yay' (length=470)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p><span style="font-size: 0.8125rem;">Arslan, Mehmet (hzl.) (2010).&nbsp;</span><em style="font-size: 0.8125rem;">Tayyâr-zâde Atâ Osmanlı Tarihi, Târîh-i Enderûn</em><span style="font-size: 0.8125rem;">. İstanbul: Kitabevi Yayınları.</span><br></p><p>Cunbur, Müjgân&nbsp;(2007).&nbsp;“Tâib”.&nbsp;<em>Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi</em>. C. 8. Ankara: AKM Yay. 157.</p><p>İnce, Adnan&nbsp;(hzl.) (2005).&nbsp;<em>Tezkiretü’ş-Şu‘arâ S�'... (length=897)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'arslan mehmet hzl 2010 tayyarzade ata osmanlı tarihi enderün istanbul kitabevi yayınları cunbur müjgan 2007 taib türk dünyası ortak edebiyatı edebiyatçıları ansiklopedisi c 8 ankara akm yay 157 ince adnan 2005 tezkiretüşşuara salim efendi kurnaz cemal m tatçı 2001 mehmed nail tuman divan şairlerinin muhtasar biyografileri ııı bizim büro 124 özcan abdulkadir 1989 şeyhi şakaikı numaniye ve zeyillerivekayiülfudala ııııı çağrı 140' (length=465)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'ta ib ibrahim efendi divan şairi hazine görevlisi hayatına dair pek bilgi bulunmamaktadır asıl adı olup hazineli taib olarak bilinmektedir has ahur katibi ilyas efendinin oğludur enderunda yetişmiştir sultan ıv mehmed devri 16481687 şairlerindendir ifadesinden hareketle osmanlı devlet hazinesinde görev yapmış olabileceği söylenebilir şairin hayatı hakkında olduğu gibi eserlerine de bir sahibi değiliz tayyarzade ata arslan 2010 575da gazeli bulunmaktadır fakat bu gazelin matla beyti ba'... (length=1408)
   'M_YAZAR' => string 'PROF. DR. BEYHAN KESİK' (length=23)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'prof. dr. beyhan kesik' (length=22)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-02-15' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-11-24' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '940' (length=3)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE MATCH (M_MESLEK_SEARCH) AGAINST ('hazine görevlisi' IN BOOLEAN MODE) AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 8758 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=157)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:int 243
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '8758' (length=4)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '1598' (length=4)
   'M_TIPI' => string '4' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '3' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'taib-ibrahim-taib-efendi' (length=24)
   'M_ADI' => string 'TÂ\'İB, İbrahim Tâ\'ib Efendi' (length=33)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'ta ib ibrahim efendi divan şairi' (length=33)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'Hazine Görevlisi ?' (length=19)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'hazine görevlisi' (length=17)
   'M_HAYATI' => string '<p>Hayatına dair pek bilgi bulunmamaktadır. Asıl adı İbrahim olup Hazineli İbrahim Tâ’ib Efendi olarak bilinmektedir. Has Ahur Kâtibi İlyas Efendi’nin oğludur. Enderun’da yetişmiştir. Sultan IV. Mehmed devri (1648-1687) şairlerindendir. “Hazineli” ifadesinden hareketle Osmanlı Devlet Hazinesi’nde görev yapmış olabileceği söylenebilir.</p> <p>Şairin hayatı hakkında olduğu gibi eserlerine de dair bir bilgi sahibi değiliz. Tayyârzâde Atâ (Arslan 2010: 575)’da bir gazeli'... (length=736)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'hayatına dair pek bilgi bulunmamaktadır asıl adı ibrahim olup hazineli taib efendi olarak bilinmektedir has ahur katibi ilyas efendinin oğludur enderunda yetişmiştir sultan ıv mehmed devri 16481687 şairlerindendir ifadesinden hareketle osmanlı devlet hazinesinde görev yapmış olabileceği söylenebilir şairin hayatı hakkında olduğu gibi eserlerine de bir sahibi değiliz tayyarzade ata arslan 2010 575da gazeli bulunmaktadır fakat bu gazelin matla beyti bazı kaynaklarda özcan 1989 140 ince '... (length=606)
   'M_ESERLERI' => string '<p>Dil miyâncılık ider mûy-ı miyân-ı yâre</p><p>Cân virür böylece bir fâ’ideli bâzâra</p><p>&nbsp;</p><p>Dehen ü la‘line dellâl olalı bu dil-i zâr</p><p>Nakd-i cân ile gelen müşterîdir dil-dâra</p><p>&nbsp;</p><p>Yerde mi gökde mi ol mâh görünmez mi ‘aceb</p><p>Sordum agzından tâ-be-seher agyâra</p><p>&nbsp;</p><p>Ol zükâ-perver-i mâh-ân u zühal-seyr ü edâ</p><p>Zühre-fıtrî bu revişle bizi yakdı nâra</p><p>&nbsp;</p><p>Tâ’ibâ göklere çıkmak mı diler �'... (length=709)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'dil miyancılık ider müyı miyanı yarecan virür böylece bir faideli bazara dehen ü laline dellal olalı bu dili zarnakdi can ile gelen müşteridir dildara yerde mi gökde ol mah görünmez acebsordum agzından tabeseher agyara zükaperveri mahan u zühalseyr edazührefıtri revişle bizi yakdı nara taiba göklere çıkmak mı diler asarınkapladı bahtı siyeh taliini biçarearslan mehmet hzl 2010 tayyarzade ata osmanlı tarihi enderün istanbul kitabevi yay' (length=470)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p><span style="font-size: 0.8125rem;">Arslan, Mehmet (hzl.) (2010).&nbsp;</span><em style="font-size: 0.8125rem;">Tayyâr-zâde Atâ Osmanlı Tarihi, Târîh-i Enderûn</em><span style="font-size: 0.8125rem;">. İstanbul: Kitabevi Yayınları.</span><br></p><p>Cunbur, Müjgân&nbsp;(2007).&nbsp;“Tâib”.&nbsp;<em>Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi</em>. C. 8. Ankara: AKM Yay. 157.</p><p>İnce, Adnan&nbsp;(hzl.) (2005).&nbsp;<em>Tezkiretü’ş-Şu‘arâ S�'... (length=897)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'arslan mehmet hzl 2010 tayyarzade ata osmanlı tarihi enderün istanbul kitabevi yayınları cunbur müjgan 2007 taib türk dünyası ortak edebiyatı edebiyatçıları ansiklopedisi c 8 ankara akm yay 157 ince adnan 2005 tezkiretüşşuara salim efendi kurnaz cemal m tatçı 2001 mehmed nail tuman divan şairlerinin muhtasar biyografileri ııı bizim büro 124 özcan abdulkadir 1989 şeyhi şakaikı numaniye ve zeyillerivekayiülfudala ııııı çağrı 140' (length=465)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'ta ib ibrahim efendi divan şairi hazine görevlisi hayatına dair pek bilgi bulunmamaktadır asıl adı olup hazineli taib olarak bilinmektedir has ahur katibi ilyas efendinin oğludur enderunda yetişmiştir sultan ıv mehmed devri 16481687 şairlerindendir ifadesinden hareketle osmanlı devlet hazinesinde görev yapmış olabileceği söylenebilir şairin hayatı hakkında olduğu gibi eserlerine de bir sahibi değiliz tayyarzade ata arslan 2010 575da gazeli bulunmaktadır fakat bu gazelin matla beyti ba'... (length=1408)
   'M_YAZAR' => string 'PROF. DR. BEYHAN KESİK' (length=23)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'prof. dr. beyhan kesik' (length=22)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-02-15' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-11-24' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '940' (length=3)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE M_ALANI = 1 AND M_SAHASI = 6 AND M_YUZYILI = 3 AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 8758 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=134)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:int 259
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '8758' (length=4)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '1598' (length=4)
   'M_TIPI' => string '4' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '3' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'taib-ibrahim-taib-efendi' (length=24)
   'M_ADI' => string 'TÂ\'İB, İbrahim Tâ\'ib Efendi' (length=33)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'ta ib ibrahim efendi divan şairi' (length=33)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'Hazine Görevlisi ?' (length=19)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'hazine görevlisi' (length=17)
   'M_HAYATI' => string '<p>Hayatına dair pek bilgi bulunmamaktadır. Asıl adı İbrahim olup Hazineli İbrahim Tâ’ib Efendi olarak bilinmektedir. Has Ahur Kâtibi İlyas Efendi’nin oğludur. Enderun’da yetişmiştir. Sultan IV. Mehmed devri (1648-1687) şairlerindendir. “Hazineli” ifadesinden hareketle Osmanlı Devlet Hazinesi’nde görev yapmış olabileceği söylenebilir.</p> <p>Şairin hayatı hakkında olduğu gibi eserlerine de dair bir bilgi sahibi değiliz. Tayyârzâde Atâ (Arslan 2010: 575)’da bir gazeli'... (length=736)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'hayatına dair pek bilgi bulunmamaktadır asıl adı ibrahim olup hazineli taib efendi olarak bilinmektedir has ahur katibi ilyas efendinin oğludur enderunda yetişmiştir sultan ıv mehmed devri 16481687 şairlerindendir ifadesinden hareketle osmanlı devlet hazinesinde görev yapmış olabileceği söylenebilir şairin hayatı hakkında olduğu gibi eserlerine de bir sahibi değiliz tayyarzade ata arslan 2010 575da gazeli bulunmaktadır fakat bu gazelin matla beyti bazı kaynaklarda özcan 1989 140 ince '... (length=606)
   'M_ESERLERI' => string '<p>Dil miyâncılık ider mûy-ı miyân-ı yâre</p><p>Cân virür böylece bir fâ’ideli bâzâra</p><p>&nbsp;</p><p>Dehen ü la‘line dellâl olalı bu dil-i zâr</p><p>Nakd-i cân ile gelen müşterîdir dil-dâra</p><p>&nbsp;</p><p>Yerde mi gökde mi ol mâh görünmez mi ‘aceb</p><p>Sordum agzından tâ-be-seher agyâra</p><p>&nbsp;</p><p>Ol zükâ-perver-i mâh-ân u zühal-seyr ü edâ</p><p>Zühre-fıtrî bu revişle bizi yakdı nâra</p><p>&nbsp;</p><p>Tâ’ibâ göklere çıkmak mı diler �'... (length=709)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'dil miyancılık ider müyı miyanı yarecan virür böylece bir faideli bazara dehen ü laline dellal olalı bu dili zarnakdi can ile gelen müşteridir dildara yerde mi gökde ol mah görünmez acebsordum agzından tabeseher agyara zükaperveri mahan u zühalseyr edazührefıtri revişle bizi yakdı nara taiba göklere çıkmak mı diler asarınkapladı bahtı siyeh taliini biçarearslan mehmet hzl 2010 tayyarzade ata osmanlı tarihi enderün istanbul kitabevi yay' (length=470)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p><span style="font-size: 0.8125rem;">Arslan, Mehmet (hzl.) (2010).&nbsp;</span><em style="font-size: 0.8125rem;">Tayyâr-zâde Atâ Osmanlı Tarihi, Târîh-i Enderûn</em><span style="font-size: 0.8125rem;">. İstanbul: Kitabevi Yayınları.</span><br></p><p>Cunbur, Müjgân&nbsp;(2007).&nbsp;“Tâib”.&nbsp;<em>Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi</em>. C. 8. Ankara: AKM Yay. 157.</p><p>İnce, Adnan&nbsp;(hzl.) (2005).&nbsp;<em>Tezkiretü’ş-Şu‘arâ S�'... (length=897)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'arslan mehmet hzl 2010 tayyarzade ata osmanlı tarihi enderün istanbul kitabevi yayınları cunbur müjgan 2007 taib türk dünyası ortak edebiyatı edebiyatçıları ansiklopedisi c 8 ankara akm yay 157 ince adnan 2005 tezkiretüşşuara salim efendi kurnaz cemal m tatçı 2001 mehmed nail tuman divan şairlerinin muhtasar biyografileri ııı bizim büro 124 özcan abdulkadir 1989 şeyhi şakaikı numaniye ve zeyillerivekayiülfudala ııııı çağrı 140' (length=465)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'ta ib ibrahim efendi divan şairi hazine görevlisi hayatına dair pek bilgi bulunmamaktadır asıl adı olup hazineli taib olarak bilinmektedir has ahur katibi ilyas efendinin oğludur enderunda yetişmiştir sultan ıv mehmed devri 16481687 şairlerindendir ifadesinden hareketle osmanlı devlet hazinesinde görev yapmış olabileceği söylenebilir şairin hayatı hakkında olduğu gibi eserlerine de bir sahibi değiliz tayyarzade ata arslan 2010 575da gazeli bulunmaktadır fakat bu gazelin matla beyti ba'... (length=1408)
   'M_YAZAR' => string 'PROF. DR. BEYHAN KESİK' (length=23)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'prof. dr. beyhan kesik' (length=22)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-02-15' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-11-24' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '940' (length=3)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE MATCH (M_ADI_SEARCH) AGAINST ('ta ib ibrahim efendi divan şairi' IN BOOLEAN MODE) AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 8758 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=170)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)