TÂİB, Şehlâ Mustafa Tâib Efendi

(d. ?/? - ö. 1122/1710-11)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Akşehir'de/Alaşehir'de doğdu. Aydın kasabasındandır. Alaşehirli Ali Nakşibendî'nin oğludur. Asıl adı Mustafa olup "Kör Müftü" sanıyla tanındı. Eğitim gördükten sonra İstanbul'a giderek Seyyidi-zâde Ahmed Paşa-zâde Mehmed Paşa tarafından korunmuştur. Paşa'nın hazinedarıdır. Paşa'nın vefatından sonra onun kethüdası olan Osman Paşa'ya bağlandı. Osman Paşa, Tire'ye vali olunca Tâib'i Tire (Sicill-i Osmânî'de, Rize, Mehmed Süreyya 1308-15/ 1890-97: C. 2 /45) mütesellimi yaptı. 1122/1710-11 yılında vefat etti (Arslan 1994: 116-117).

Fıkıh ve kelâmda bilgisi herkes tarafından kabul edilirdi. Acımasız hicivleri vardır. Mesnevide başarılı idiyse de yazmadı (İnce 2005: 256).

Kaynakça

Arslan, Mehmet (hzl.)(1994). Mecma-ı Şuarâ ve Tezkire-i Üdebâ: Mehmet Siraceddin. Sivas: Dilek Matbaacılık. 

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Halûk, M. İsen, R.Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyya (1308-15/ 1890-97). Sicill-i Osmânî. C.II.. İstanbul: Matbaa-i Âmire. 

Müstakimzade Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb. (Tıpkı Basım) Ankara: KB Yay.156.

Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakâ’ik-i Nu’mâniyye ve Zeyilleri “Vakâyiü’l-Fuzalâ”. C. 3. İstanbul: Çağrı Yay.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 14.03.2014
Güncelleme Tarihi: 23.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Sorarsa hâl-i dil-i zâr-ı Tâibi yârân

Netîce âteş-i hicrân ile işi bitdi

 

Olup fütâdesi bir şûh-ı fitne-engîzün

Hevâ-yı zülfi ile azm-i Şâm idüp gitdi

(Arslan, Mehmet (hzl.)(1994). Mecma-ı Şuarâ ve Tezkire-i Üdebâ: Mehmet Siraceddin. Sivas: Dilek Matbaacılık. 116-117).

 

Dil-i âşıka cefâdan gele rûy-ı yâre düşmez

Gül-i terden âh-ı şekve dehen-i hezâra düşmez

 

Ser-i kûy-ı yâre ugra dil-i zârdan haber vir

Dime ey sabâ güzârım benim ol diyâra düşmez

(Arslan, Mehmet (hzl.)(1994). Mecma-ı Şuarâ ve Tezkire-i Üdebâ: Mehmet Siraceddin. Sivas: Dilek Matbaacılık.117)