TELEMSÂNÎ BABA

(d. ?/? - ö. ?/?)
tekke şairi
(Tekke / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Telemsânî Baba hakkında Şükrü Elçin, Akdeniz’de ve Cezayir’de Türk Halk Şâirleri eserinde, onun adını "Tlemsânî" olarak zikreder ve ona 18. asır şairleri arasında yer verir. Ayrıca burada iki şiiri yer alır (1988: 192). Sadeddin Nüzhet Ergun ve Turgut Koca, Bektaşi Şairleri ve Nefesleri adlı eserlerinde “Hangi Asırda Yaşadığı Henüz Bilinmeyen Bektaşî-Kızılbaş-Alevî Şairleri” arasında ismini zikreder ve bir şiirine yer verir (Ergun 1956: 444; Koca 1990: 942). Şiirlerinde Alevi- Bektaşi neşesi dikkat çeken şairin dili, gayet sade ve anlaşılırdır. Adından da anlaşılacağı üzere Tilamsan, Cezayir’de bir şehir olup şairin buralı olması muhtemeldir. 

 

Kaynakça

Elçin, Şükrü (1988). Akdeniz’de ve Cezayir’de Türk Halk Şâirleri. Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yay.

Ergun, Sadettin Nüzhet (1956). Bektaşî Kızılbaş Alevî Şairleri ve Nefesleri. İstanbul: İstanbul Maarif Kitaphanesi.

Koca, Turgut (1990). Bektaşi Şairleri ve Nefesleri. İstanbul: Naci Kasım İstanbul Maarif Kitaphanesi ve Matbaası.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. EMİNE ÇAKIR
Yayın Tarihi: 02.12.2014
Güncelleme Tarihi: 12.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Nefes

Yayla dağlarının sahillerinde

Şahım Kızıl Deli Sultan evleri

Bârigâhlar kurmuş dağ evlerinde

Şâhım Kızıl Deli Sultan evleri

Nevbahar vaktında konca gülleri

Müferrih seyrangâh olur elleri

Âşık sadıkların tatlı dilleri

Şâhım Kızıl Deli Sultan evleri

Gelip Beytullah’a yüzler sürenler

Hakk’ı bildi Şâhım seni bilenler

Arz edenler günah sana gelenler

Şâhım Kızıl Deli Sultan evleri

Hakk’ın kitabını söyler dilleri

Öter çevresinde can bülbülleri

Gürûh-ı dervişan dilâverleri

Şâhım Kızıl Deli Sultan evleri

Seyyid Ali Sultan Şâh-ı velayet

Erenler serveri merttir begayet

Telemsânî kulun bekler şefaat

Şâhım Kızıl Deli Sultan evleri 

Ergun, Sadettin Nüzhet (1956). Bektaşî Kızılbaş Alevî Şairleri ve Nefesleri. İstanbul: İstanbul Maarif Kitaphanesi. 444.

Nefes-i Rahmî Tlemsânî

Yaz bahar eyyâmı cennetin kânı

Bakçası bağları Kızıl Deli’nin

Bülbüller efganı âb-ı revânı

Uz gider çağları Kızıl Deli’nin

Yayladır dağları bahar yazları

Seyrangâh Sultan’ın yayla düzleri

Nice bülbüllerin hûb avazları

Gülistan dağları Kızıl Deli’nin

Arefat yaylası bayram günleri

Beytullahtır Şahım sultan evleri

Ziyarete gelür yüz sürenleri

Mekke’dir yerleri Kızıl Deli’nin

Âşık u sadıklar dervişlerinde

Can-baş oynadırlar her işlerinde

Dâimâ Sultan’ın cünbüşlerinde

Derviş muhibleri Kızıl Deli’nin

Dervişleri varlığından geçüptür

Pîrim cümlesinin gözün açuptur

Âb-ı Kevser şerbetinden içüptür

Eridir buzları Kızıl Deli’nin

Rahmi Tilemsan’dan çağlayı geldi

Erenlere gönül bağlayı geldi

Pîrine yüz sürüp ağlayı geldi

Nice kemterleri Kızıl Delî’nin

Elçin, Şükrü (1988). Akdeniz’de ve Cezayir’de Türk Halk Şâirleri. Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yay. 192.