TEVFÎK EFENDİ, Kadı Şükrî Efendi-zâde

(d. ?/? - ö. 1267/1851)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul kadısı Şükrî Efendi'nin oğlu olduğundan Kadı Şükrî Efendi-zâde sanıyla tanınmaktadır. Zamanın usulüne göre iyi bir medrese öğrenimi görmüş, okunması gereken dersleri okuyup tahsilini tamamlamış ve 1267/1851 senesinde Havâss-ı Refî'a kazâsı mevleviyetine nail olmuştur. Ölüm tarihi bilinmemektedir. 1267/1851 senesinde görevde olduğuna göre bu yıldan sonraki bilmediğimiz bir tarihte vefat etmiş olmalıdır.

Fatîn'e göre bir miktar şiiri vardır (Fatîn 1271: 38). Şiirine örnek Fatîn Tezkiresi'ndedir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 19.07.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Sanma sunulan sâgar-ı sahbâ-yı nedâmet

İşret-kede-i aşk degil cây-ı nedâmet

Sür câm-ı Cem'i hısn-ı gama Husrev-i aşk ol

Tâ ceyş-i neşât eyleye yagmâ-yı nedâmet

Bu bezm-i fenâda arasan belki bulunmaz

Sahbâ-yı gama dil gibi mînâ-yı nedâmet

Kimdir ki bu kâr-hânede urulmaya âhir

Pîşânî-i a'mâline tamgâ-yı nedâmet

Her dûn u hasîsin ni'amın agzına alma

Bir lokma içün olma leb-ârâ-yı nedâmet

Bîhûde bugün cürm ü günâh itmege degmez

Hâtırda iken va'de-i ferdâ-yı nedâmet

Âsâr-ı nedem remz ider oldı sühanında

Hall oldı mı Tevfîk'e mu'ammâ-yı nedâmet

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 38.)