TÎGÎ, Darbhâne Emîni-zâde Baş Yazıcısı Tîgî Bey

(d. ?/? - ö. ?/IV. Mehmed Dönemi (1648-1687) veya sonrası)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hayatı hakkında pek bilgi bulunmamaktadır. Tayyâr-zâde Atâ (Arslan 2010: 369-370)’da Sultan IV. Mehmed devri (1648-1687) şairleri bölümünde kayıtlıdır. Buradaki kayda göre adı Tîgî Bey’dir. Darbhâne Emîni-zâde Baş Yazıcısı Tîgî Bey olarak tanındı. Enderun’da yetişen şairlerdendir. Doğum tarihi ve yeri, ailesi, mesleği ve eserlerine dair bir bilgi yoktur. Sultan IV. Mehmed dönemi 1098/1687’de bittiğine göre bu tarihler arasında veya daha sonra ölmüş olmalıdır. 

Kaynakça

Arslan, Mehmet (hzl.) (2010). Tayyâr-zâde Atâ Osmanlı Tarihi, Târîh-i Enderûn. C. 4. İstanbul: Kitabevi Yay. 369-370.

Cunbur, Müjgân (2007). “Tigî”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 8. Ankara: AKM Yay. 273-274.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.134.

Özcan, Abdülkadir (2003). “Mehmed IV”. İslâm Ansiklopedisi. C. 28. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yay. 414-418.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 16.03.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Sunma agyâra kadeh halka-i meclisde iken

Ey perî taşra uzatma ayagın dâ’ireden

 

‘Âşıkı gözleyegör de anı taltîf eyle

Gayri kes ayagı ey şûh gül-i sâ’ireden

(Arslan, Mehmet (hzl.) (2010). Tayyâr-zâde Atâ Osmanlı Tarihi, Târîh-i Enderûn. C. 4. İstanbul: Kitabevi Yay. 369-370.)