VAHDÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Ca’fer’dir. Sehî Bey’e göre Edirneli, diğer kaynaklara göre İstanbulludur. Tâcî-zâde Ca’fer Çelebi’nin akrabasıdır. Yetiştirilmesinde ve devlet kademesinde görevler almasında en önemli rolü Ca’fer Çelebi oynadı. Âşık Çelebi, Tâcî-zâde’nin önce ona kendi Divan’ını yazdırdığını, sonra divan kâtibi yaptığını söylüyor. Edirne’de hassa-i harc emini oldu ve bu görevde iken öldü. Vahdî’nin yaşadığı dönem kesin olarak bilinmemekle beraber Ca’fer Çelebi’nin yetişmesinde önemli rol oynadığı bilgisinden hareketle 16. yüzyıl şairi olduğu söylenebilir. Halk arasında "Ana Bacı Hikâyesi" diye bilinen "Bursalı Hoca Abdurrauf" hikayesini anlatan mensur bir eseri vardır. Sehî Bey çok şiiri ve akıcı beyitleri olduğunu söylediği şairin bazı şiirlerinin halk arasında bilindiğini kaydederken Latîfî şiiriyetten yoksun olduğu için meşhur olmadığını ifade etmektedir. Öyle anlaşılıyor ki özellikle "Ana Bacı Hikâyesi" ile avam arasında tanınmış ama bu tür latifeli şiirler yüksek zümre arasında kabul görmediği için o tabaka içinde tanınmamıştır. Nazire mecmuaları içinde sadece Edirneli Nazmî’nin Mecma’u’n-Nezâ’ir’inde bir tek şiiri bulunduğu göz önüne alındığında Latîfî’nin haklı olduğu anlaşılmaktadır.

Kaynakça

Abdurrahman Hıbrî. Enîsü’l-müsâmirîn. İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi, TY. 451, vr. 87a.

Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nuzemâ. Ankara: AKM Yay.

Canım, Rıdvan (1995). Edirne Şairleri. Ankara: Akçağ Yay.

Kaf-zâde Fâizî. Zübdetü’l-Eş’âr. Milli Kütüphane, Yz. A. 679, vr. 126a.

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ (İnceleme-Metin). İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

Köksal, M. Fatih (2012). Edirneli Nazmî, Mecma’u’n-Nezâ’ir. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf. [erişim tarihi: 20.03.2013]

Köksal, M. Fatih (2007). “Vahdî”. Türk Dünyası Edebiyatçılar Yazarlar ve Şairler Ansiklopedisi. C. 8. Ankara: AKM Yay. 484.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ’ilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Peremeci, Osman Nuri (1940). Edirne Tarihi. İstanbul: Resimli Ay Matbaası.

Sehî (1325). Tezkire-i Sehî. İstanbul: Matbaa-i Âmidî.

“Vahdî” (1998). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. C. 8. İstanbul: Dergâh Yay. 498.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET FATİH KÖKSAL
Yayın Tarihi: 05.09.2013
Güncelleme Tarihi: 28.10.2020

Eserlerinden Örnekler

  GAZEL 

 Sahn-ı sahrâlar baña zindân olupdur yârsuz

 Her çemen hâr-ı belâ âh ol yüzi gülzârsuz

 Zâhidâ arz eyleme kim cennet ü Tûbâ benüm

 Çöpçe gelmez gözüme ol serv-i gül-ruhsârsuz

 Dâg-ı gamdur cânuma bâg-ı cinânuñ gülleri

 Âb-ı Kevser aynuma gelmez leb-i dildârsuz

 Hâtır-ı gam-gînüme şimdi benüm her sebzezâr

 Vâdi-i mihnet durur ol kebk-i hoş-reftârsuz

 Cennet itmiş tutalum Vahdî cihân mülkin bahâr

 Hey ma’âzallah cehennemdür baña dîdârsuz

(Köksal, M. Fatih (2012). Edirneli NazmîMecma’u’n-Nezâ’ir. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf. [erişim tarihi: 20.03.2013]. 1034)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SÎRET, Osman Sîret Efendid. 1817 - ö. 1859Doğum YeriGörüntüle
2Sadullah Kutluerd. 8 Haziran 1921 - ö. 19 Haziran 2006Doğum YeriGörüntüle
3Sabri Esat Siyavuşgild. 1906 - ö. 6 Ekim 1968Doğum YeriGörüntüle
4SÎRET, Osman Sîret Efendid. 1817 - ö. 1859Doğum YılıGörüntüle
5Sadullah Kutluerd. 8 Haziran 1921 - ö. 19 Haziran 2006Doğum YılıGörüntüle
6Sabri Esat Siyavuşgild. 1906 - ö. 6 Ekim 1968Doğum YılıGörüntüle
7SÎRET, Osman Sîret Efendid. 1817 - ö. 1859Ölüm YılıGörüntüle
8Sadullah Kutluerd. 8 Haziran 1921 - ö. 19 Haziran 2006Ölüm YılıGörüntüle
9Sabri Esat Siyavuşgild. 1906 - ö. 6 Ekim 1968Ölüm YılıGörüntüle
10SÎRET, Osman Sîret Efendid. 1817 - ö. 1859Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Sadullah Kutluerd. 8 Haziran 1921 - ö. 19 Haziran 2006Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Sabri Esat Siyavuşgild. 1906 - ö. 6 Ekim 1968Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13SÎRET, Osman Sîret Efendid. 1817 - ö. 1859Madde AdıGörüntüle
14Sadullah Kutluerd. 8 Haziran 1921 - ö. 19 Haziran 2006Madde AdıGörüntüle
15Sabri Esat Siyavuşgild. 1906 - ö. 6 Ekim 1968Madde AdıGörüntüle